СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Сніжана Бей Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-6651-4210
  • Надія Головай Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-9597-0963
  • Алла Долюк Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-5461-5295
Ключові слова: державний борг, гарантований державою борг, зовнішній борг, внутрішній борг, ВВП, державний бюджет, державний дефіцит, обслуговування державного боргу, управління державним боргом, стратегія, військовий стан

Анотація

У статті досліджено тенденції та динаміку зростання державного боргу України впродовж 2015-2022 рр. Метою даної роботи є дослідження стану державного боргу України в умовах воєнного стану та пошук шляхів його оптимізації. Здійснено аналіз стану державного боргу України до повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави і в період військових дій. Падіння економіки припадає на період початку агресії російських військ на сході України, окупації частини України та пандемії COVID-19. Встановлено, що накопичені проблеми у сфері управління державним боргом та військові дії, які розпочалися 24 лютого 2022 року, призвели до стрімкого зростання обсягу державного боргу в Україні. Отже, державний борг продовжуватиме зростати та потреба у борговому фінансуванні залишиться і в 2023-2024 рр Зосереджено увагу на важливості визначення стратегічних напрямів оптимізації державного боргу та пошуку більш ефективних рішень у цьому напрямку.

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів України № 590 від 9 червня 2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text

Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title=MinekonomikiPoperedno

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2456-17.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/overview-340

Гарбінська-Руденко, А.В., Лямзіна, О.В. (2022). Поняття та значення державного боргу України в умовах воєнного стану. Аналітично-порівняльне правознавство, 4, 259–263.

Качула, С.В., Павлова, Г.Є., Лисяк, Л.В., Добровольська, О.В., Катан, Л.І. (2021). Бюджетна система України. (Навчальний посібник в схемах і таблицях). Дніпро: Монолит, 332 с.

Державний борг України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/

Державний бюджет України 2022 року: виконання в умовах повномасштабної війни. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-2022-roku-vykonannya-v-umovakh

Огляд інструментів підтримки фінансової стійкості в умовах воєнного стану в Україні (01.06 – 15.07.2023 р.). URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-v-umovakh-voyennoho-13

Інформаційна довідка щодо державного та гарантованого державного боргу України (станом на 30.06.2023 р.). URL: https://www.mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg

Сочка, К. (2022). Державний борг України: поточні реалії та проблеми. Аcta Academiae Beregsasiensis. Economics, 1(2), 172–183.

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2021-2024 р. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Середньострокова%20СУДБ%202021-2024.pdf

Міжнародний досвід реструктуризації державного боргу у вимірі України. Національний інститут стратегічних досліджень. 2022. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/mizhnarodnyy-dosvid-restrukturyzatsiyi-derzhavnoho-borhu-u-vymiri-ukrayiny

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 590 vid 9 chervnia 2021 roku «Pro zatverdzhennia Poriadku vykonannia povnovazhen Derzhavnoiu kaznacheiskoiu sluzhboiu v osoblyvomu rezhymi v umovakh voiennoho stanu» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 590 dated June 9, 2021 «On approval of the Procedure for the exercise of powers by the State Treasury Service in a special regime under martial law»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text

Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomiky Ukrainy [Official website of the Ministry of Economy of Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=4470bafb-5243-4cb2-a573-5ba15d9c8107&title=MinekonomikiPoperedno

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 r. No. 2456-VI [Budget Code of Ukraine dated July 8, 2010 No. 2456-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2456-17

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/overview-340

Harbinska-Rudenko, A., & Liamzina, O. (2022). Poniattia ta znachennia derzhavnoho borhu Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [The concept and significance of the national debt of Ukraine in the conditions of martial law]. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo – Analytical and comparative jurisprudence, 4, 259–263. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.47 [in Ukrainian].

Kachula, S., Pavlova, H., Lysiak, L.V., Dobrovolska, O., & Katan, L. (2021). Biudzhetna systema Ukrainy [The budget system of Ukraine]. (Navchalnyi posibnyk v skhemakh i tablytsiakh). Dnipro : Monolyt, 332 p. [in Ukrainian].

Derzhavnyi borh Ukrainy [State debt of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/

Derzhavnyi biudzhet Ukrainy 2022 roku: vykonannia v umovakh povnomasshtabnoi viiny [The state budget of Ukraine in 2022: implementation in conditions of full-scale war]. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-2022-roku-vykonannya-v-umovakh

Ohliad instrumentiv pidtrymky finansovoi stiikosti v umovakh voiennoho stanu v Ukraini (01.06 – 15.07.2023) [Review of instruments for supporting financial stability in the conditions of martial law in Ukraine (June 1 - July 15, 2023)]. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-v-umovakh-voyennoho-13

Informatsiina dovidka shchodo derzhavnoho ta harantovanoho derzhavnoho borhu Ukrainy (stanom na 30.06.2023) [Information certificate regarding the state and guaranteed state debt of Ukraine (as of June 30, 2023)]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg

Sochka, K. (2022). Derzhavnyi borh Ukrainy: potochni realii ta problemy [Public debt of Ukraine: current realities and problems]. Аcta Academiae Beregsasiensis. Economics, 1(22). 172–183. https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-2-172-183 [in Ukrainian].

Serednostrokova stratehiia upravlinnia derzhavnym borhom na 2021-2024 [Medium-term strategy of public debt management for 2021-2024]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/Середньострокова%20СУДБ%202021-2024.pdf

Mizhnarodnyi dosvid restrukturyzatsii derzhavnoho borhu u vymiri Ukrainy. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen (2022). [International experience of public debt restructuring in the dimension of Ukraine. National Institute of Strategic Studies]. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/mizhnarodnyy-dosvid-restrukturyzatsiyi-derzhavnoho-borhu-u-vymiri-ukrayiny

Переглядів статті: 382
Завантажень PDF: 570
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Бей, С., Головай, Н., & Долюк, А. (2023). СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (101), 55-61. https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.08
Розділ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ