Головна

Назва видання: «Механiзм регулювання економiки»

Рік заснування: 1999

Засновник видання: Сумський державний університет, Приватне наукове підприємство «Центр економічних досліджень», Сумське регіональне відділення «Академія підприємництва та менеджменту України», Приватна фірма «Видавництво "Університетська книга"».

ISSN (Print): 1726-8699

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 5821 від 31.01.2002 року.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 07 травня 2019 року № 612 (Додаток 6)

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 281 Публічне управління та адміністрування; 292 Міжнародні економічні відносини.

Наукометричні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory / Ulrichsweb, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, EconBiz (Virtual Library for Economics and Business Studies).

Основні тематичні розділи (напрями) журналу:

  1. Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми.
  2. Інноваційні процеси в економіці.
  3. Економіка підприємства та організація виробництва.
  4. Макроекономічні механізми.
  5. Наукові повідомлення.

Концепція видання:
Сьогоднi журнал є одним з провiдних спецiалiзованих видань не тiльки Сумського регiону, але i України в цiлому в областi економiки, що висвiтлює актуальнi питання за такими основними напрямами:
- загальноекономiчнi проблеми функцiонування господарських систем;
- проблеми дiяльностi пiдприємства в перехiднiй i ринковiй економiцi;
- екологiчнi проблеми розвитку i економiка природокористування;
- проблеми i перспективи досягнення стiйкого розвитку;
- постiндустрiальне суспiльство i проблеми формування iнформацiйного суспiльства.

В журналi публiкуються провiднi економiсти, екологи i науковi фахiвцi з Австрiї, Австралiї, Вiрменiї, Бельгiї, Великобританiї, Гани, Iталiї, Канади, Нiдерландiв, Нiмеччини, ПАР, США, України та Швейцарiї.