ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

  • Олександра Карінцева Сумський державний університет
  • Микола Харченко Сумський державний університет
  • Юрій Мазін Сумський державний університет
  • Ганна Пономарьова Сумський державний університет
Ключові слова: бізнес-процеси, складське господарство, матеріальні цінності, WMS-система, автоматизація, ефективність діяльності підприємства

Анотація

Підвищення ефективності діяльності підприємства передбачає оптимізацію всіх бізнеспроцесів, пов’язаних з виробництвом готової продукції починаючи з замовлень сировини до безпосереднього виробництва продукції. У статті був проведений аналіз роботи складського господарства виробничого підприємства та виокремлені його основні функції. Функції складу можна представити у схемі бізнес-процесу організації складського господарства. Робота складу поділяється на прийом матеріальних цінностей, відвантаження готової продукції та забезпечення внутрішніх складських процесів, тобто являє собою підтримку загальних бізнес-процесів підприємства. Окрім того, сформульовано перелік основних проблем, що виникають при управління складським господарством, причинами яких є великий вплив людського фактору на діяльність даного бізнес-процесу. Саме люди відповідають за правильність оформлення та обліку матеріальних цінностей, їх переміщення та контроль. Тому впровадження автоматизованої системи управління складом (WMS-системи) може повністю або частково вирішити ці проблеми. Також у роботі виділено складові впливу WMS-системи на ефективність діяльності складського господарства як одного з елементів бізнес-процесу на підприємстві. До таких складових віднесено: потоки доходів, відносини з клієнтами, ключові види діяльності, ключові результати, ключові партнери, цінності та структура витрат. Покращити результати діяльності складу, а отже і всього підприємства, можна через підвищення ефективності використання складського приміщення, покращення точності та швидкості у виконанні завдань, оптимізацію кількості співробітників складу та наявність сучасного обладнання, що дозволить швидко та якісно виконувати складські операції.

Посилання

Ackerman, K. B. Practical Handbook of Warehousing / K. B. Ackerman. // Springer Science+Business Media Dordrecht. – 1997. – С. 13–14.

Karintseva, O. I. Prerequisites for the industrial policy formation of the country in conditions of transition to the sixth technology revolution [Електронний ресурс] / O. I. Karintseva, A. V. Dyachenko, S. V. Tarasenko, M. O. Kharchenko // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2018. – № 4. – Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77646

Melnyk, L. Disruptive technologies for the transition of digital economies towards sustainability / L. Melnyk, I. Dehtyarova, O. Kubatko, O. Karintseva, A. Derykolenko // Economic Annals-XXI. – 2019. – T.179, № 9–10. С. 22–30. https://doi.org/10.21003/ea.V179-02

Melnyk, L. Economic and Social Challenges of Disruptive Technologies in Conditions of Industries 4.0 and 5.0: the EU Experience / L. Melnyk, I. Dehtyarova, O. Kubatko, M. Kharchenko // Механізм регулювання економіки. – 2019. – № 4. – С. 32–42.

Ruben Wienk. Integrating a warehouse management system [Електронний ресурс] / Wienk Ruben. – 2019. – Режим доступу : http://essay.utwente.nl/79768/1/Bachelor%20thesis%20Ruben%20Wienk.pdf

Брюшкова, Н. О. Шляхи підвищення ефективності складської діяльності підприємств виноробства [Електронний ресурс] / Н. О. Брюшкова, Б. В. Гилка. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 1 (12). – С. 48–52. – Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/12_2018/10.pdf

Економіка енергетики: підручник [Електронний ресурс] / за ред. Л. Г. Мельника, І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2015. – 378 с. Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45315

Економіка підприємства: підручник [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2012. – 864 с. – Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/80106/1

Завражний, К. Ю. Організаційно-економічні засади управління комунікаційними бізнеспроцесами промислових підприємств: дис. … канд. ек. наук : 08.00.04 / К. Ю. Завражний. – Суми, 2020. – 247 с.

Карінцева, О. І. Реструктуризація національної економіки України в умовах сталого розвитку: монографія [Електронний ресурс]. – Суми : Університетська книга, 2018. – С. 349. – Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.722817

Комарницький, І. М. Структуризація складських приміщень як фактор організації логістики на підприємствах / І. М. Комарницький, Н. С. Питуляк. // Економічний вісник НГУ. – 2008. – № 4. – С. 92–97.

Костюк, О. С. Ефективне функціонування складської системи підприємства / О. С. Костюк, Н. Т. Гринів, М. В. Крук // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2010. – № 691. – С. 59–65.

Лихачева, И. С. Оптимизация складской логистики на предприятии [Електронний ресурс] / И. С. Лихачева. – 2019. – Режим доступу: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/54469/1/TPU728304.pdf

Мельник, Л. Проривні технології в економіці і бізнесі (Досвід ЄС та практика України у світлі III, IV, і V промислових революцій [Електронний ресурс] / Л. Мельник, Б. Ковальов. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 180 с. – Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79621

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. – 572 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80114

Скіцько, В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього [Електронний ресурс] / В. І. Скіцько // Інвестиції: практика та досвід, 2016. – № 5. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/8.pdf

Харченко, М. О. Передумови формування інноваційної економіки [Електронний ресурс]. / М. О. Харченко, В. В. Гаврилова // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 73–75. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64313

Харченко, М. О. Управління витратами як спосіб оптимізації виробництва [Електронний ресурс] / М. О. Харченко, О. Ю. Семенко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 75–76. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6430

Харченко, М. О. Управління витратами у системі стратегій «контролю» та «ризику» суб'єкта господарювання [Електронний ресурс]. / О. І. Карінцева, М. О. Харченко, С. В. Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 4. – С. 1–12. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66359

Харченко, М. О. Особливості розвитку ринків в 21 сторіччі: тенденції світу та України

[Електронний ресурс] / М. О. Харченко, С. В. Тарасенко, А. В. Дяченко, Р. Ю. Юрко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2017. – № 4. – С. 115–120. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68375

Чорнобай. Л. І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть / Л. І. Чорнобай, О. І. Дума // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 125–131.

Экономика и бизнес: учебник [Електронний ресурс] / под ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., доц. А. И. Каринцевой. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 608 с. – Режим доступа : https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80201

Экономика развития: учебное пособие [Електронний ресурс] / под ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, канд. экон. наук А. В. Кубатко. – Сумы : Университетская книга, 2017. – 352 с. – Режим доступа : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/80184/1/%d0%adkonomyka_razvytyia.pdf

Ackerman, K. B. (1997). Practical Handbook of Warehousing. Springer Science+Business Media Dordrecht.

Karintseva, O. I., Dyachenko, A. V., Tarasenko, S. V. & Kharchenko, M. O. (2018). Prerequisites for the industrial policy formation of the country in conditions of transition to the sixth technology revolution. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 4. Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77646

Melnyk, L., Dehtyarova, I., Kubatko, O., Karintseva, O. & Derykolenko, A. (2019). Disruptive technologies for the transition of digital economies towards sustainability. Economic Annals-XXI, 179(9-10), 22–30. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V179-02

Melnyk, L., Dehtyarova, I., Kubatko, O. & Kharchenko, M. (2019). Economic and Social Challenges of Disruptive Technologies in Conditions of Industries 4.0 and 5.0: the EU Experience. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 4, 32–42. [in Ukrainian].

Ruben Wienk. (2019). Integrating a warehouse management system. Retrieved from http://essay.utwente.nl/79768/1/Bachelor%20thesis%20Ruben%20Wienk.pdf

Bryushkova, N. O. (2018) Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti skladsʹkoyi diyalʹnosti pidpryyemstv vynorobstva [Ways to increase the efficiency of warehousing activities of wineries]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 1 (12). Retrieved from http://www.easterneurope–ebm.in.ua/journal/12_2018/10.pdf. [in Ukrainian].

Melnyk L. H. & Sotnyk I. M. (Ed.). (2015). Ekonomika enerhetyky: pidruchnyk [Energy Economics: a textbook]. Sumy: Universytetsʹka knyha. Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45315 [in Ukrainian].

Melnyk L. H. (Ed.). (2012). Ekonomika pidpryyemstva: pidruchnyk [Business economics: a textbook]. Sumy: Universytetska knyha, Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/80106/1 [in Ukrainian].

Zavrazhnyy, Y. U. (2020). Orhanizatsiyno-ekonomichni zasady upravlinnya komunikatsiynymy biznes-protsesamy promyslovykh pidpryyemstv: dys. kand. ek. nauk: 08.00.04 2020 [Organizational and economic principles of management of communication business processes of industrial enterprises: dis. Cand. ek. Science: 08.00.04]. Sumy State University [in Ukrainian].

Karintseva, O. I. (2018). Restrukturyzatsia natsionalʹnoyi ekonomiky Ukrayiny v umovakh staloho rozvytku [Restructuring of the national economy of Ukraine in the conditions of sustainable development]. Sumy: Universytetska knyha, 349 p. Retrieved from http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.722817 [in Ukrainian].

Komarnytskyy, I. M. & Pytulyak, N. S. (2008). Strukturyzatsiya skladsʹkykh prymishchenʹ yak factor orhanizatsiyi lohistyky na pidpryyemstvakh [Structuring of warehouses as a factor in the organization of logistics in enterprises]. Ekonomichnyy visnyk NHU – Economic Bulletin of the NMU, 4, 92–97. [in Ukrainian].

Kostyuk, O. S., Hryniv, N. T. & Kruk, M. V. (2010) Efektyvne funktsionuvannya skladskoyi systemy pidpryyemstva [Effective functioning of the warehouse system of the enterprise]. Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: “Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku” – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Series: “Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development”, 691, 59–65. [in Ukrainian].

Lykhacheva, Y. S. (2019). Optymyzatsyya skladskoy lohystyky na predpryyatyy [Optimization of warehouse logistics at the enterprise]. Retrieved from http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/54469/1/TPU728304.pdf. [in Russian].

Melnyk, L. & Kovalov, B. (2020). Dosvid YES ta praktyka Ukrayiny u svitli III, IV, i V promyslovykh revolyutsiy. Sumsʹkyy derzhavnyy universytet [EU experience and practice of Ukraine in the light of III, IV, and V industrial revolutions]. Proryvni tekhnolohiyi v ekonomitsi i biznesi – Breakthrough technologies in economics and business. Retrieved from https: //essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79621 [in Ukrainian].

Sotnyk, I. M. & Taranyuka, L, M. (2018) Pidpryyemnytstvo, torhivlya ta birzhova diyalʹnistʹ: pidruchnyk [Entrepreneurship, trade and exchange activities: a textbook]. Sumy: VTD «Universytetska knyha». Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80114 [in Ukrainian].

Skitsko, V. I. (2016). Industriya 4.0 yak promyslove vyrobnytstvo maybutnʹoho [Industry 4.0 as the industrial production of the future]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. No 5. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/8.pdf. [in Ukrainian].

Kharchenko, M. O. & Havrylova, V. V. (2017). Peredumovy formuvannya innovatsiynoyi ekonomiky [Prerequisites for the formation of an innovative economy]. Ekonomichni problemy staloho rozvytku – Economic problems of sustainable. T. A. Vasylʹyevoyi, H. O. Shvindinoyi (Eds.). Sumy: SumDU, 73–75. Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64313 [in Ukrainian].

Kharchenko, M. O. & Semenko, O. YU. (2017). Upravlinnya vytratamy yak sposib optymizatsiyi vyrobnytstva [Cost management as a way to optimize production]. Ekonomichni problemy staloho rozvytku – Economic problems of sustainable development. T. A. Vasylʹyevoyi, H. O. Shvindinoyi (Eds.). Sumy: SumDU, 75–76. Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/6430 [in Ukrainian].

Kharchenko, M. O., Karintseva, O. I. & Tarasenko, S. V. (2016). Upravlinnya vytratamy u systemi stratehiy ‘kontrolyu’ ta ‘ryzyku’ sub'yekta hospodaryuvannya [Cost management in the system of strategies of ‘control’ and ‘risk’ of the business entity]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky. – Mechanism of Economic Regulation, 4, 1–12. Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66359 [in Ukrainian].

Kharchenko, M. O., Tarasenko, S. V., Dyachenko, A. V. & Yurko, R. YU (2017). Osoblyvosti rozvytku rynkiv v 21 storichchi: tendentsiyi svitu ta Ukrayiny [Features of market development in the 21st century: trends in the world and Ukraine]. Visnyk Sums`koho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomika – Bulletin of Sumy State University. Economics series, 4, 115–120. Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68375 10.21272/ 1817-9215.2017.4-19 [in Ukrainian].

Chornobay, L. I. & Duma, O. I. (2013) Biznes-protsesy pidpryyemstva: zahalʹna kharakterystyka ta ekonomichna sut [Business processes of the enterprise: general characteristics and economic essence]. (pp.125–131) [in Ukrainian].

Melnik, L. H., Karintsevoy, A. I. (Ed.), (2018). Ekonomika i biznes: uchebnik. Sumy: Universitetskayakniga. Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80201 [in Russian].

Melnik, L. H., Kubatko, O. V. (Ed.), (2017). Ekonomika razvitiya: uchebnoye posobiye [Development Economics: Study Guide]. Sumy: ‘Universitetskaya kniga’. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/80184/1/%d0%adkonomyka_razvytyia.pdf [in Russian].

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Карінцева, О., Харченко, М., Мазін, Ю., & Пономарьова, Г. (2020). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Mechanism of an Economic Regulation, (4 (90), 58-69. https://doi.org/10.21272/mer.2020.90.04