ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНИМИ АКУМУЛЯТОРНИМИ БАТАРЕЯМИ В УКРАЇНІ

  • Наталія Шуптар-Пориваєва Одеський державний екологічний університет
Ключові слова: відпрацьована акумуляторна батарея, електромобіль, прогноз, рециклінг, циркулярна економіка

Анотація

Стрімке зростання продажів електромобілів актуалізує питання поводження з їх відпрацьованими акумуляторними батареями, що містять токсичні речовини та без належної утилізації можуть нанести значної шкоди навколишньому середовищу. Метою даного дослідження є вивчення потенціалу вітчизняної системи поводження з відпрацьованими електромобільними акумуляторними батареями в контексті кругової економіки. У статті проаналізовано динаміку розвитку ринку електромобілів в Україні в період з 2012 по 2019 р. За допомогою алгоритму експоненціального згладжування з використанням табличного процесору Microsoft Excel було виконано прогноз наповнення вітчизняного ринку електротранспорту на найближчі роки. Зроблено корегування результатів прогнозування з урахуванням рецесії авторинку, спричиненої економічною кризою через пандемію коронавірусної інфекції. У ході дослідження був вивчений досвід провідних країн світу з питань поводження з відпрацьованими електромобільними акумуляторними батареями, зокрема були розглянуті підходи до законодавчого регулювання проблеми та можливості для повторного використання автомобільних батарей з відпрацьованим ресурсом. Акцентовано увагу на тому, що сучасний розвиток технологій створює умови для одержання економічної, соціальної та екологічної вигоди, що може бути досягнута через рециклінг відпрацьованих акумуляторних батарей. Підраховано економічну вигоду для України від переробки електромобільних акумуляторних батарей, що вичерпали свій ресурс. Доведено доцільність переорієнтації існуючих методів господарювання в системі поводження з відпрацьованими електромобільними акумуляторними батареями на засади кругової економіки, що може забезпечити не тільки поліпшення екологічної ситуації в Україні, але й призвести до її економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Посилання

Oron, A. Top 10 Countries In The Global EV Revolution: 2019 Edition [Електронний ресурс] / A. Oron. – Режим доступу : https://insideevs.com/news/402528/top-10-global-ev-countries-2019/

MacArthur, E. Towards the circular economy / E. MacArthur // Journal of Industrial Ecology. – 2010. – № 10. – С. 4–8.

Зварич, І. Я. Е-мобільність – імплементація циркулярної економіки в напрямі інклюзивності / І. Я. Зварич // Причорноморські економічні студії. 2018. – № 36 (1). С. 14–18.

Shevchenko, T. Management of material and product circularity potential as an approach to operationalise circular economy / Т. Shevchenko, J. Kronenberg // Progress in Industrial Ecology, an International Journal. 2020. – № 1(14). – С. 30–57.

Пахомова, Н. В. Переход к циркулярной экономике и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, М. А. Ветрова // Вестник СПбГУ. Экономика. 2017. – № 33(2). – С. 244–268.

Harper, G. Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles / G. Harper, R. Sommerville., E. Kendrick // Nature. 2019. – № 575. – С. 75–86.

Ahmadi, L. A cascaded life cycle: reuse of electric vehicle lithium-ion battery packs in energy storage systems / L. Ahmadi, S. B. Young, M. Fowler, R. A. Fraser, M. A. Achachlouei // Int. J. Life Cycle Assess. 2017. – № 22. – С. 111–124.

Gaines, L. Lithium-ion batteries: examining material demand and recycling issues / L. Gaines, P. Nelson // TMS Annual Meeting and Exhibition – 2010.

Муджири, Е. Свежая статистика: количество электромобилей в Украине перевалило за отметку 12 000 штук. [Електронний ресурс] / Е. Муджири. – Режим доступу : https://autogeek.com.ua/svezhaja-statistika-kolichestvo-jelektromobilej-v-ukraine-perevalilo-zaotmetku-12-000-shtuk/

Falk, F. Moody's – Global automakers’ sales forecast dropped again as coronavirus impact deepens. [Електронний ресурс] / F. Falk. – Режим доступу : https://www.moodysanalytics.com/

Український ринок електромобілів набирає обертів, в тренді – секонд-хенд. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrautoprom.com.ua/ukra%d1%97nskij-rinok-elektromobilivnabiraye-obertiv-v-trendi-sekond-xend

Гурков, А. Электромобилей все больше, а что с утилизацией батарей? [Електронний ресурс] / А. Гурков. – Режим доступу : https://www.dw.com/ru/

«Вторая жизнь аккумулятора электромобиля»: утилизация или повторное использование. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://hevcars.com.ua/reviews/utilizaciya-i-povtornoeispolyzovanie-akkumulyatorov-elektromobiley/

Бриттанова, А. Растущее число электромобилей таит в себе серьёзную проблему утилизации по окончанию срока их эксплуатации. [Електронний ресурс] / А. Бриттанова. – Режим доступу : https://ruslom.com/rastuschee-chislo-elektromobiley-tait-v-sebe-sereznuyu-problemu-utilizatsii-pookonchanii-sroka-ih-ekspluatatsii/

Fusheng, L. Retrieving, recycling new energy car batteries to bolster sector. [Електронний ресурс] / L. Fusheng – Режим доступу : http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/05/WS5a9cad3fa3106e7dcc13f905.html.

Qinyu Qiaoa, (2019). Electric vehicle recycling in China: Economic and environmental benefits / Qinyu Qiaoa, Fuquan Zhaoa, Zongwei Liua, Han Haoa // Resources, Conservation & Recycling. 2019. – № 140. – С. 45-53.

Institute of the Motor Industry. Raises Skills And Regulation Concerns As Demand For Electric And Hybrid Vehicle Surges. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.theimi.org.uk/news/imi-raises-skills-and-regulation-concerns-demand-electric-andhybrid-vehicle-surges

Nilsen, T. Northern Swedish city gets Europe’s largest battery factory. [Електронний ресурс] / T. Nilsen – Режим доступу : https://thebarentsobserver.com/en/industry-andenergy/2017/10/northern-swedish-city-gets-europes-largest-battery-factory

Oron, A. Top 10 Countries In The Global EV Revolution: 2019 Edition. Retrieved from https://insideevs.com/news/402528/top-10-global-ev-countries-2019/.

MacArthur, E. (2010). Towards the circular economy. Journal of Industrial Ecology, 10, 4–8.

Zvarych, I. Ya. (2018). E-mobilnist – implementatsiia tsyrkuliarnoi ekonomiky v napriami inkliuzyvnosti. [E-mobility - the implementation of the circular economy in the direction of inclusiveness]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 36 (1), 14–18 [in Ukrainian].

Shevchenko, T., Kronenberg, J. (2020). Management of material and product circularity potential as an approach to operationalise circular economy. Progress in Industrial Ecology, an International Journal, 1 (14), 30–57.

Pakhomova, N. V., Rykhter, K. K., Vetrova, M.A. (2017). Perekhod k tsyrkuliarnoi ekonomyke y zamknutim tsepiam postavok kak faktor ustoichyvoho razvytyia. [Transition to a circular economy and closed supply chains as a factor of sustainable development]. Vestnyk SPbHU. Ekonomyka – SPbSU Bulletin. Economy, 33(2), 244–268 [in Russian].

Harper, G., Sommerville, R., Kendrick, E. (2019). Recycling lithium-ion batteries from electric vehicles. Nature, 575, 75–86.

Ahmadi, L., Young, S. B., Fowler, M., Fraser, R. A., Achachlouei. M. A. (2017). A cascaded life cycle: reuse of electric vehicle lithium-ion battery packs in energy storage systems. Int. J. Life Cycle Assess, 22, 111–124.

Gaines, L., Nelson, P. (2010). Lithium-ion batteries: examining material demand and recycling issues. TMS Annual Meeting and Exhibition.

Mudzhyry, E. Svezhaia statystyka: kolychestvo elektromobylei v Ukrayne perevalylo za otmetku 12 000 shtuk. [Fresh statistics: the number of electric vehicles in Ukraine has exceeded 12,000 units]. Retrieved from https://autogeek.com.ua/svezhaja-statistika-kolichestvo-jelektromobilej-v-ukraineperevalilo-za-otmetku-12-000-shtuk/ [in Russian].

Falk, F. Moody's - Global automakers’ sales forecast dropped again as coronavirus impact deepens. Retrieved from https://www.moodysanalytics.com/.

Ukrainskyi rynok elektromobiliv nabyraie obertiv, v trendi – sekond-khend. [The Ukrainian market of electric cars is gaining momentum, the trend is second-hand]. Retrieved from http://ukrautoprom.com.ua/ukra%d1%97nskij-rinok-elektromobiliv-nabiraye-obertiv-v-trendisekond-xend [in Ukrainian].

Hurkov, A. Elektromobylei vse bolshe, a chto s utylyzatsyei batarei? [There are more and more electric vehicles, but what about the disposal of batteries?]. Retrieved from https://www.dw.com/ru/ [in Russian].

«Vtoraia zhyzn akkumuliatora еlektromobylia»: utylyzatsyia yly povtornoe yspolzovanye. [The second life of an electric vehicle battery: recycling or reuse]. Retrieved from https://hevcars.com.ua/reviews/utilizaciya-i-povtornoe-ispolyzovanie-akkumulyatorovelektromobiley/ [in Russian].

Bryttanova, A. Rastushchee chyslo elektromobylei tayt v sebe sereznuiu problemu utylyzatsyy po okonchanyiu sroka ykh ekspluatatsyy. [A growing number of EVs pose a serious end-of-life scrapping problem]. Retrieved from https://ruslom.com/rastuschee-chislo-elektromobiley-tait-v-sebesereznuyu-problemu-utilizatsii-po-okonchanii-sroka-ih-ekspluatatsii/ [in Russian].

Fusheng, L. Retrieving, recycling new energy car batteries to bolster sector. Retrieved from http://www.chinadaily.com.cn/a/201803/05/WS5a9cad3fa3106e7dcc13f905.html.

Qinyu Qiaoa, Fuquan Zhaoa, Zongwei Liua, Han Haoa. (2019). Electric vehicle recycling in China: Economic and environmental benefits. Resources, Conservation & Recycling, 140, 45–53.

Institute of the Motor Industry. Raises Skills And Regulation Concerns As Demand For Electric And Hybrid Vehicle Surges. Retrieved from https://www.theimi.org.uk/news/imi-raises-skills-andregulation-concerns-demand-electric-and-hybrid-vehicle-surges.

Nilsen, T. Northern Swedish city gets Europe’s largest battery factory. Retrieved from https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2017/10/northern-swedish-city-gets-europeslargest-battery-factory.

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2020-06-27
Як цитувати
Шуптар-Пориваєва, Н. (2020). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНИМИ АКУМУЛЯТОРНИМИ БАТАРЕЯМИ В УКРАЇНІ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (89), 59-67. https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.05