КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

  • Елєонора Чернодубова Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0001-7696-3215
  • Владислав Лебеденко Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0009-0008-8906-513X
Ключові слова: доходи, витрати, прибутковість, концепція, ефективність

Анотація

Для забезпечення прибутковості підприємств важливо створення ефективної системи управління доходами та витратами підприємства. Наявність надійної інформації щодо прибутковості підприємства є чинником, від якого залежить прийняття своєчасних управлінських рішень. Управління доходами та витратами підприємства є невід'ємною частиною роботи, пов'язаної з розробленням економічної стратегії функціонування сучасного підприємства. В зв'язку з цим питання розробки концептуальних основ управління доходами та витратами підприємств як основи забезпечення прибутковості їх діяльності є актуальними і своєчасними. В даній статті досліджено концептуальні положення щодо стратегічного управління доходами та витратами підприємства в умовах невизначеності економіки. Відзначено головну мету та основні завдання управління доходами та витратами підприємства. Розглянуто доцільність застосування комплексного підходу до управління доходами та витратами підприємства в невизначеному ринковому середовищі. Проаналізовано цільову підсистему концепції управління витратами і доходами підприємства на основі сукупних складових: мети управління доходами і витратами підприємства, завдань та основних принципів її організації та реалізації. Визначено предмет, суб’єкт та об'єкт управління (процеси, операції, явища, які виникають під час господарської діяльності підприємства). Проаналізована система інформаційного забезпечення управління доходами і витратами яка дозволить підвищити ефективність функціонування фінансового менеджменту господарюючого суб’єкта. Розглянуто функції управління доходами і витратами як конкретні види управлінської діяльності, відмінні за змістом. Вони реалізуються в рамках певних етапів управлінського процесу, якими є етап розробки, прийняття, реалізації рішення і контроль за їхнім виконанням. Використання запропонованих концептуальних положень щодо управління доходами та витратами підприємств дозволить оцінити вплив цих показників на фінансові результати діяльності підприємств та визначити можливості ефективного забезпечення прибутковості підприємств в майбутньому.

Посилання

Tarasenko, S. I. (2018). Upravlinnia vytratamy [Cost management]: navchalnyi posibnyk. Kamianske: DDTU, 305. [in Ukrainian].

Konenko, V. V., Haidenko, S. M., Sokolov, D. V. (2021). Syntez metodiv orhanizatsii efektyvnoho upravlinnia vytratamy pidpryiemstv [Synthesis of methods for organising effective cost management of enterprises]. Ekonomika ta derzhava, 5, 102–107. [in Ukrainian].

Chupryna, L. V., Lobanova, Yu. Yu. (2018). Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva yak osnova pidvyshchennia yoho rentabelnosti [Enterprise cost management as a basis for increasing its profitability]. Ekonomika. Finansy. Pravo, 4 (1), рр. 8–11. [in Ukrainian].

Sytnik, B. T. (2019) Osnovy informatsiinykh system i tekhnolohii [Fundamentals of information systems and technologies]: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: UkrDUZT. 176 р. [in Ukrainian].

Kostyrko, L. A., Chernodubova, E. V. (2015). Adaptyvnyi finansovyi mekhanizm zabezpechennia prybutkovosti pidpryiemstv [An adaptive financial mechanism for ensuring the profitability of enterprises]: monohrafiia. 2-he vyd., pererob. i dop. Sievierodonetsk: SNU im. V. Dalia, 178. [in Ukrainian].

Cherep, A. V. (2008). Upravlinnia vytratamy pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti v rynkovykh umovakh hospodariuvannia [Cost management of food industry enterprises in market conditions]: dys. ... d-ra ekon. nauk: 08.00.04; Nats. un-t kharch. tekhnolohii. Kyiv. 401. [in Ukrainian].

Kostyrko, L. А., Solomatina, T. V,, Chernodubova, E. V,, Khromiak, V. M. (2020). Analiz i otsinka efektyvnosti vykorystannia resursnoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv [Analysis and estimation of the efficiency of the use of resource potential agricultural enterprises]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, 34 (3), 294–302.

Тарасенко С.І. Управління витратами: навчальний посібник. Кам’янське : ДДТУ, 2018. 305 с.

Коненко В.В., Гайденко С.М., Соколов Д.В. Синтез методів організації ефективного управління витратами підприємств. Економіка та держава. 2021. № 5. С. 102–107.

Чуприна Л.В., Лобанова Ю.Ю. Управління витратами підприємства як основа підвищення його рентабельності. Економіка. Фінанси. Право. 2018 № 4 (1). С. 8–11.

Ситнік Б.Т. Основи інформаційних систем і технологій: навчальний посібник. Харків : УкрДУЗТ, 2019. 176 с.

Костирко Л.А., Чернодубова Е.В. Адаптивний фінансовий механізм забезпечення прибутковості підприємств: монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2015. 178 с.

Череп, А.В. Управління витратами підприємств харчової промисловості в ринкових умовах господарювання: дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04; Нац. ун-т харч. технологій. Київ, 2008. 401с.

Koстиркo Л.А., Соломатинa T.В., Чернодубовa E.В., Хромяк В.М. Аналіз і оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2020 № 34 (3). С. 294–302.

Переглядів статті: 17
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Чернодубова, Е., & Лебеденко, В. (2024). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 96-100. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.15
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА