ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ІЗ ДОПОМОГОЮ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

  • Олександра Карінцева Сумський державний університет
  • Андрій Євдокимов Сумський державний університет
  • Альона Євдокимова Сумський державний університет
  • Микола Харченко Сумський державний університет
  • Вікторія Дронь Сумський державний університет
Ключові слова: хмарні технології, інформаційне освітнє середовище, відкрите та закрите освітнє середовище, сервіси Google, управління навчальним процесом

Анотація

За підрахунками авторитетної International Data Corporation (IDC), до 2023 року об'єм світових витрат на публічні хмарні сервіси та інфраструктуру збільшиться більше ніж вдвічі, переважно за рахунок впровадження цифрових перетворень. У глобальному вимірі ринок хмарних технологій стає полем чимдалі жорсткішої конкуренції між провідними світовими ІТ-корпораціями. Сучасна освіта зазнає стрімкого розвитку завдяки педагогічним працівникам, які протягом останніх років впроваджують хмарні сервіси в своїй професійній діяльності. Постало нагальне питання про формування інформаційно-освітнього середовища для співпраці, кооперації, комунікації та навчальної мобільності. Це дослідження присвячене аналізу особливостей способів проектування інформаційно-освітнього середовища дисципліни за допомогою Google-сервісів. Авторами розглянуто Сервіси Google для проектування відкритого та закритого інформаційно-освітнього середовища, що є безкоштовними, тому їх активно можна використовувати в освітньому процесі. Описуються переваги відкритого та закритого інформаційно-освітнього середовища дисципліни як середовищ для організації та управління освітнім процесом. У дослідженні авторами виділено наступні характеристики інформаційно-освітнього середовища: відкритість (підтримка сучасних стандартів, технології Інтернет/Інтранет); масштабованість (збільшення кількості сервісів, що надаються в середовищі; об’єму інформації, яка може оброблятися); розширення баз даних і знань (не призводить до необхідності переналагоджувати систему); інтегрованість (можливість організувати єдине освітнє середовище для розширення задач, пов’язаних з розробкою та проектуванням навчально-методичного забезпечення освітнього процесу); адаптованість (динамічне налагодження під потреби як конкретного навчального закладу, так і окремого користувача).

Посилання

Bykov, V. Yu. (2008). Modeli orhanizatsiynykh system vidkrytoii osvity: monohrafiia. [Models of organizational systems of open education: a monograph]. K. : Atika, 684 p. [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu. (2010). Vidkryte navchal’ne seredovyshche ta suchasni merezhni instrumenty system vidkrytoii osvity. [Open Learning Environment and Modern Networking Tools of Open Education Systems]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of NPU names M. P. Drahomanov. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_4

Dron, V. V. (2019). Servisy Google v upravlins’kii diial’nosti. [Google services in management]. Materialy III Vseukrayins’koii konferentsiii “Sotsial’no-pedahohichni osnovy rozvytku osobystosti v suchasnykh umovakh komunikatsiii: dosvid, problemy, perspektyvy” [Collection of Proceedings of the Third All-Ukrainian Conference "Socio-pedagogical foundations of personality development in modern conditions of communication: experience, problems, prospects]. Dnipro : Vydavnytstvo “ZHURFOND”, 452 p.

Dron, V. V. (2019). Proektuvannia informatsiino-osvitnioho seredovyshcha z dystsyplin pryrodnychoho napriamu [Design of information and educational environment in the studying courses of natural science]. Materialy VII mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii internet-konferentsiii “Suchasnyy rukh nauky” [Proceedings of the VII International Scientific and Practical Internet Conference “The Modern Movement of Science”], Dnipro, 1977 p.

Fast Forward Five Years: Cloud Becomes the Standard. (n.d.). Retrieved from https://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/white_papers/esg-protecting-a-cloudierfuture.en-us.pdf

Hurevych, R. S. (Ed.). (2013). Informatsiini tekhnolohiii navchannia: innovatsiinyi pidkhid: navchal’nyi posibnyk [Information Technologies of Learning: An Innovative Approach: A Tutorial]. Vinnytsia : Planer, 499 p.

Kademiya, M. Yu., Koziar, M. M., Tkachenko, T. V., Shevchenko, L. S. (2008). Informatsiine osvitnie seredovyshche suchasnoho navchal’noho zakladu [Informational educational environment of the modern educational institution]. Lviv : SPOLOKH, 186 p.

Kalinina, L. M., Noskova, M. V. (2013). Google-servisy dlia vchytelia. Pershi kroky novachka: Navch. posib. [Google-services for the teacher. Beginner’s First Steps: Study guide]. Lviv : ZUKTS.

Kremen, V. H., Bykov, V. Yu. (2013). Katehoriii “prostir” i “seredovyshche”: osoblyvosti model’noho podannya ta osvitn’oho zastosuvannia [Categories “space” and “environment”: features of model representation and educational application]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsial’nymy systemamy [The theory and practice of social systems management]. No 2, Р. 3–16.

Lytvynova, S. G. (2015). Modeliuvannia i intehratsiia servisiv khmaro oriientovanoho navchal’noho seredovyshcha: monohrafiia [Modeling and integration of cloud-oriented learning environment services: monograph]. K. : Comprynt, 163 p.

Lytvynova, S. G. (Ed.). (2016). Proektuvannia khmaro oriyentovanoho navchal’noho seredovyshcha zahal’noosvitn’oho navchal’noho zakladu: monohrafiia [Designing a cloud-oriented educational environment of a comprehensive educational institution: monograph]. Kyiv : Comprynt, 354 p.

Smulson, M. L. (Ed.). (2015). Intelektual’nyi rozvytok doroslykh u virtual’nomu osvitn’omu prostori: monohrafiia [Adult intellectual development in the virtual educational space: a monograph]. K. : Ped. dumka, 221 p.

Svitovi vytraty na khmarni servisy dosiahnut’ 500 mlrd dolariv v 2023 rotsi [Worldwide cloud service costs will reach $ 500 billion in 2023]. (n.d.). de-novo.biz. Retrieved from https://www.denovo.biz/blog/svitovi-vitrati-na-hmarni-servisi-dosyagnut-500-mlrd-dolariv-62.

Voronkin, O. S. (2012). “Khmarni” obchyslennia iak osnova formuvannia personal’nykh navchal’nykh seredovyshch [Cloud computing as a basis for the formation of personal learning environments]. In Zbirnyk naukovykh prats’: materialy druhoii mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii konferentsiii FOSSLviv [Collection of Scientific Papers: Proceedings of the Second FOSSLviv International Scientific and Practical Conference]. Lviv, pp. 143–146.

Zakon Ukraiiny “Pro osvitu” vid 16.01.2020 No 2145-VIII. [Law of Ukraine “On Education” from 16.01.2020 No 2145-VIII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Биков В. Ю., Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти. [Електронний ресурс] / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_4

Биков В. Ю., Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / Биков В. Ю. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

Дронь В. В. Проектування інформаційно-освітнього середовища з дисциплін природничого напряму. Матеріали VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки»: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – 1977 с.

Дронь В. В. Сервіси Google в управлінській діяльності. Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи»: збір. мат. конф. / голова редкол. Удалова О. А., члени ред. кол. Буянова Г. В., Ватагіна В. В., Ївженко Ю. В., Похресник А. К. Дніпро : Видавництво «ЖУРФОНД», 2019. 452 с.

Fast Forward Five Years: Cloud Becomes the Standard [Електронний ресурс] / Symantec – Режим доступу : https://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/white_papers/esg-protecting-acloudier-future.en-us.pdf

Гуревич Р. С., Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навчальний посібник / Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.; за ред. Гуревича Р. С. – Вінниця : Планер, 2013. – 499 с.

Кадемія М. Ю. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу / Кадемія М. Ю., Козяр М. М., Ткаченко Т. В., Шевченко Л. С. – Львів : СПОЛОХ, 2008. – 186 с.

Калініна Л. М., Gооgle-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка: навч. посіб. / Л. М. Калініна, М. В. Носкова. – Львів : ЗУКЦ, 2013.

Кремень В. Г., Категорії «Простір» і «середовище»: особливості модельного подання та освітнього застосування / В. Г. Кремень, В. Ю. Биков. // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 2. – С. 3–16.

Литвинова С. Г., Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : монографія / С. Г. Литвинова – Київ. : ЦП «Компринт», 2016. – 354 c.

Копняк Н. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / Н. Копняк, Г. Корицька, С. Литвинова, Ю. Носенко та ін. // за заг. ред. С. Г. Литвинової. – К. : Компринт, 2015. – 163 c.

Смульсон Ю. М. Інтелектуальний розвиток дорослих у віртуальному освітньому просторі : монографія / М. Л. Смульсон, Ю. М. Лотоцька, М. М. Назар, П. П. Дітюк, І. Г. КоваленкоКобилянська та ін. // за ред. М. Л. Смульсон. – К. : Пед. думка, 2015. – 221 с.

Світові витрати на хмарні сервіси досягнуть 500 млрд доларів в 2023 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.de-novo.biz/blog/svitovi-vitrati-na-hmarni-servisidosyagnut-500-mlrd-dolariv-62

Воронкін О. С. «Хмарні» обчислення як основа формування персональних навчальних середовищ // Збірник наукових праць: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSSLviv 2012, Львів, 26-28 квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С. 143–146.

Закон України «Про освіту» від 16.01.2020 № 2145-VIII. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214519.

Переглядів статті: 826
Завантажень PDF: 421
Опубліковано
2020-06-27
Як цитувати
Карінцева, О., Євдокимов, А., Євдокимова, А., Харченко, М., & Дронь, В. (2020). ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ІЗ ДОПОМОГОЮ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (89), 87-97. https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.07