СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В НЕПЛЮЄВСЬКОМУ БРАТСТВІ: ОСВІТА, ЩО ВИПЕРЕДЖАЛА ЧАС

  • Леонід Мельник Сумський державний університет
  • Анжеліка Шевель Сумський національний аграрний університет
  • Ірина Панченко Сумський державний університет
  • Євген Скрипка Сумський державний університет
  • Тетяна Сєрік Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: освітні технології, інновації, самоорганізація, самонавчання, промислові революції, особистісний розвиток, братство, відтворювальний потенціал

Анотація

У статті досліджуються основи освітніх інновацій в Хрестовоздвиженському трудовому братстві, що було засновано відомим філософом, землевласником і меценатом М. М. Неплюєвим у 1880-х роках в 30 км північніше Глухова. Показані соціально-економічні успіхи, які змогла досягти спільнота у виробничій та соціальній сферах. Характеризуються освітні інновації, завдяки яким виховувалися юні братчики: необхідність постійного практичного застосування інноваційних технологій і методів роботи, відтворення мотивів самонавчання і отримання нових знань, зумовленість постійного прийняття рішень, здатність лідирувати і організовувати процеси колективної діяльності, самоорганізації і самоврядування та ін. Показано зв’язок методів організації, суспільних відносин та господарської діяльності, за якими жило Братство, із сучасністю. Зокрема, націленість господарства Братства на використання відновлюваних ресурсів та забезпечення сестейнового стану прилежних екосистем наближає його до цілей і завдань Третьої промислової революції, яка наразі відбувається в світі. Пріоритет інформаційного виробництва у Братстві і його спрямованість на механізацію трудових процесів роблять більш зрозумілими логіку сучасної Четвертої промислової революції. І, нарешті, неоціненним здобутком братчиків є досягнутий ними пріоритет особистісного розвитку людини. Саме це сьогодні стає конче необхідним у світлі П’ятої промислової революції. Особливо зазначається, що в Братстві завдяки її освітній системі вдалося створити унікальний відтворювальний потенціал, який включав: систему необхідного самовідтворення людських особистостей; систему відтворення максимально ефективного використання та використання природного капіталу; систему відтворення синергетичного поєднання людського, природного і фізичного капіталів.

Посилання

Вайцзеккер, Э. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. Новый доклад Римскому клубу. / Э. Вайцзеккер, Э. Ловинс, Л. Ловинс. – Москва : Academia, 2000. – 400 с.

Рифкин, Дж. Третья промышленная революция: как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2016. – 410 с.

Шваб, К. Четвёртая промышленная революция. – Москва : Эксмо, 2018. – 208 с.

Rossi B. What will Industry 5.0 mean for manufacturing? [Електронний ресурс] / B. Rossi – Режим доступу : https://www.raconteur.net/manufacturing/manufacturing-gets-personal-industry-5-0/

Schwab, K. Schaping the sourth, indasrial revolution / K. Schwab, N. Davis. – World Economic Forum, 2018. – 288 с.

Skiner, C. Didital human: the Fourth revolution of humanity includes everyone. – Marshall Cavendish International (Asia) Pte Ltd, 2018. – 400 с.

Мельник, Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. – 463 с.

Семенов-Тян-Шанский, В. П. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Том VII. Малороссия. / В. П. Семенов-ТянШанский, П. П. Семенов-Тян-Шанский, В. И. Ламанский. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Девриена, 1904. – C. 332.

Агамирзян, И. Третья промышленная революция : начало. [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.rvc.ru/press-service/media-review/rvk/39731/

Internet of things. [Електронний ресурс] – Режим доступу : https//en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things

Грасье, А. Доброе дело в России: Трудовое Братство, основанное Николаем Неплюевым // Альманах «Н. Н. Неплюев, подвижник Земли русской : (Венок на могилу)» – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевской Лавры, 1908. – С. 62–72, 89–118.

Авдасёв, В. Н. Трудовое Братство Н. Н. Неплюева. Его история и наследие. – Сумы : РИО «АС–Медиа», 2003. – 64 с.

Тюменев, А. Делатель добрый : школа Трудового братства Н. Н. Неплюева. – Харьков : Типография губернского правления, 1898. – С. 106.

Неплюев Н. Н. Собрание сочинений : в 3 томах / Н. Н. Неплюев // подгот. Малышевский А. Ф. – Т 1. – СПб : ООО «Профи-Центр», 2007. – С. III – CXV.

Неплюев, Н. Воздвиженская школа – колыбель трудового братства. 1885–1895 [Електронний ресурс] / Н. Неплюев, А. Иванченко, И. Касьяненко, А. Фурсей и др. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня Я. И. Либермана, 1895. – 180 с. – Режим доступу : https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Neplyuev/vozdvizhenskaja-shkola-kolybel-trudovogo-bratstva/

Бобровский, П. П. К триединству текущих, тактических, стратегических целей и интересов / П. П. Бобровский, Л. Г. Мельник // Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства. – Киев : Урожай, 1992. – С. 102–111.

Бобровский, П. П. Место и роль эволюционной идеи в биологии. – Киев : Высшая школа, 1973. – 180 с.

Панкратов, А. С. Неплюевское Братство. Ищущие Бога : Очерки современных религиозных исканий и настроений в 2 кн. / А. С. Панкратов. – Москва, 1911. – С. 109–122.

Авдасёв, В. Н. Свет памяти: Н. Н. Неплюев в воспоминаниях современников. – Киев : ИД «Фолигрант», 2008. – 106 с.

Мельник, Л. Г. Информационная экономика. / Л. Г. Мельник. – Сумы : «Университетская книга», 2003. – 288 с.

Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. / Д. Белл. – Москва : Academia, 1999. – 956 с.

Кастельс, М. Информационная эпоха : экономика, общество и культура. / М. Кастельс. – Москва : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Тоффлер, Э. Третья волна. / Э. Тоффлер. – Москва : Издательство АТС, 1999. – 784 с.

Galbraith, J. K. The New Industrial State. / J. K. Galbraith. – N. Y., 1967. – 327 с.

Мельник, Л. Г. «Машина времени» Н. Н. Неплюева (Социально-экономический анализ) : монография. / Л. Г. Мельник – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2018. – 368 с.

Weizsacker, E., Lovins, E. & Lovins, L. (2020) Faktor chety`re. Zatrat – polovina, otdacha – dvojnaya. Novy`j doklad Rimskomu klubu [Factor of four. Cost – half, Return – double. New report for the Club of Rome]. Moscow : Academia [in Russian].

Rifkin, J. (2014). Tret`ya promyshlennaya revolyucziya: kak gorizontal`nye vzaimodejstviya menyayut e`nergetiku, ekonomiku i mir v czelom [The third industrial revolution. How horizontal interactions change the energetics, economy and world at large.]. Moscow: Alpina non-fikshn [in Russian].

Schwab, K. (2018). Chetvyortaya promyshlennaya revolyucziya [The Fourth Industrial Revolution]. Moscow : Eksmo [in Russian].

Rossi, B. (2018) What will Industry 5.0 mean for manufacturing? Retrieved from https://www/raconteur.net/technjljgy/manufactiring-getspersonal-industry-5-0

Schwab, K., Davis N. (2018). Schaping the sourth, indasrial revolution. World Economic Forum.

Skiner, C. (2018). Didital human: the Fourth revolution of humanity includes everyone. Marshall Cavendish International (Asia) Pte Ltd.

Melnyk, L. G. (2018). “Zelena” ekonomika (dosvid YeS i praktyka Ukrainy u svitli III i IV promyslovykh revoliutsii) [Green Economy (EU experience and practice of the Ukraine in the light of the Industries 3.0 and 4.0)] : textbook. Sumy : VTD “Universytetska knyha” [in Ukrainian].

Semenov-Tyan-Shansky, V. P., Semenov-Tyan-Shansky P. P., Lamansky V. I. (1904). Rossiya. Polnoe geograficheskoe opisanie nashego Otechestva. Nastol`naya i dorozhnaya kniga dlya russkikh lyudej. Tom VII. Malorossiya [Russia. Full geographical description of our Fatherland. Handbook and road book for Russian people. Volume VII. Little Russia]. St. Petersburg : Publishing house. A. F. Devriena [in Russian].

Agamirzyan, I. Tret`ya promy`shlennaya revolyucziya : nachalo [The third industrial revolution: the beginning]. Slon. Retrieved from https://www.rvc.ru/press-service/media-review/rvk/39731/ [in Russian].

Internet of things. Retrieved from https//en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things.

Gratieux, A. (1908). Dobroe delo v Rossii: Trudovoe Bratstvo, osnovannoe Nikolaem Neplyuevy`m Al`manakh “N. N. Neplyuev, podvizhnik Zemli russkoj : (Venok na mogilu) [Good Deed in Russia: Labor Brotherhood, founded by Nikolai Neplyuev. Almanac “N. N. Neplyuev, ascetic of the Russian Land: (Wreath on the grave) “] Sergiev Posad : Tipografiya Svyato-Troiczkoj Sergievskoj Lavry [in Russian].

Avdasev, V. N. (2003). Trudovoe Bratstvo N. N. Neplyueva. Ego istoriya i nasledie [Labor Brotherhood of N. N. Neplyuev. Its history and legacy] Sumy: “АS–Media” [in Russian].

Tyumenev, A. (1898). Delatel` dobry`j : shkola Trudovogo bratstva N. N. Neplyueva [Good Doer: School of Labor Brotherhood NN Neplyuev]. Kharkov : Tipografiya gubernskogo pravleniya [in Russian].

Neplyuev, N. N. (2007). Sobranie sochinenij : v 3 tomakh [Collected works: in 3 volumes] ; prepare A. F. Malyshevsky. St. Petersburg: ООО “Profi-Center” [in Russian].

Neplyuev, N., Ivanchenko, A., Kasyanenko, I., Fursey, A. et al. (1895). Vozdvizhenskaya shkola – kolybel` trudovogo bratstva. 1885–1895 [Vozdvizhenskaya school is the cradle of the labor brotherhood. 1885–1895]. St. Petersburg : Parovaya skoropechatnya Ya. I. Libermana. Retrieved from https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Neplyuev/vozdvizhenskaja-shkola-kolybel-trudovogobratstva/ [in Russian].

Bobrovsky, P. P., Melnik, L.G. (1992). K triedinstvu tekushhikh, takticheskikh, strategicheskikh czelej i interesov [To the trinity of current, tactical, strategic goals and interests]. Ekologoekonomicheskie problemy selskokhozyajstvennogo proizvodstva – Ecological and economic problems of agricultural production. Kiev : Urozhaj [in Russian].

Bobrovsky, P. P. (1973). Mesto i rol` evolyuczionnoj idei v biologii [The place and role of the evolutionary idea in biology]. Kiev : Vysshaya shkola [in Russian].

Pankratov, A. S. (1911). Neplyuevskoe Bratstvo. Ishhushhie Boga : Ocherki sovremennykh religioznykh iskanij i nastroenij v 2 kn. [Neplyuevskoe Brotherhood. Seekers of God: Essays on Modern Religious Quests and Sentiments in 2 Vol.]. Moscow [in Russian].

Avdasev, V. N. (2008). Svet pamyati: N. N. Neplyuev v vospominaniyakh sovremennikov [The light of memory: N. N. Neplyuev in the memoirs of contemporaries]. Kiev : ID “Foligrant” [in Russian].

Melnyk, L.G. (2003). Informaczionnaya ekonomika [Information economy]. Sumy : VTD “Universytetska knyha” [in Russian].

Bell, D. (1999). Gryadushhee postindustrial`noe obshhestvo. Opyt soczial`nogo prognozirovaniya [The coming post-industrial society. Social forecasting experience]. Moscow : Academia [in Russian].

Castells, M. (2000). Informaczionnaya epokha : ekonomika, obshhestvo i kul`tura [Information Age: Economy, Society and Culture]. Moscow : GU VShE [in Russian].

Toffler, E. (1999). Tret`ya volna [Third wave]. Moscow : ATS [in Russian].

Galbraith, J. K. (1967). The New Industrial State. N. Y.

Melnyk, L. G. (2018). “Mashina vremeni” N. N. Neplyueva (Soczial`no-ekonomicheskij analiz). [N. N. Neplyuev's “Time Machine” (Socio-economic analysis)] : monograph. Sumy : VTD “Universytetska knyha” [in Russian].

Переглядів статті: 42
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2020-06-27
Як цитувати
Мельник, Л., Шевель, А., Панченко, І., Скрипка, Є., & Сєрік, Т. (2020). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В НЕПЛЮЄВСЬКОМУ БРАТСТВІ: ОСВІТА, ЩО ВИПЕРЕДЖАЛА ЧАС. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (89), 98-116. https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.08