ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

  • Лариса Гриценко Сумський державний університет
  • Олександра Тверезовська Сумський державний університет
Ключові слова: державно-приватне партнерство, взаємодія держави та бізнесу, державна політика, інвестиції, інвестування, інвестиційні проекти

Анотація

У зв’язку з процесами поглиблення кризових явищ на сучасному етапі розвитку національної економіки, відбувається скорочення обсягів інвестицій як з боку приватного сектора, так і з боку державних інститутів. При цьому однією з важливих складових формування сприятливого клімату для економічного зростання України залишається розвиток інфраструктури. На сьогодні продемонстровано ряд проблем, пов’язаних із застарілістю основних фондів практично в усіх сферах економічної діяльності, фізичною та моральною зношеністю обладнання, відсутністю інвестиційних вкладень в об’єкти інфраструктури, недостатністю бюджетного фінансування реалізації інфраструктурних інвестиційних та інноваційних проектів тощо. Тому виникає необхідність пошуку якісно нових інструментів та механізмів інвестиційного розвитку економіки України, форм та методів інвестиційної взаємодії держави та бізнесу на основі системи державноприватного партнерства. Дослідження в статті присвячено державно-приватному партнерству (далі – ДПП), яке виникає в результаті співпраці держави та бізнесу. ДПП сьогодні є одним із якісно нових інструментів та механізмів інвестиційного розвитку економіки України. У роботі досліджено світову практику застосування проектів ДПП, їх найпоширеніші типи в різних країнах.

Посилання

The World Bank. (2020, September 11). Retrieved from https://ppi.worldbank.org/en/ppi.

European PPP Expertise Centre (2020, September 11). Retrieved from: http://www.eib.org/epec/.

Hryshchenko, S. (2011) Preparation and implementation of public-private partnership projects: a practical guide for local government and business. К.: Individual entrepreneur Moskalenko O. M.

Hrytsenko L. (2012) Development of investment policy on the basis of interaction between the state and business: methodology and practice. (PhD thesis), Sumy.

Klijn E.-H., Teisman G. (2003) Institutional and strategic barriers to public-private partnership: An analysis of Dutch cases. Public Money & Management, 23(3), 137–145.

Law of Ukraine № 1039-XIV “On production sharing agreements” (December 29, 2019).

Law of Ukraine № 2404-VI “On Public-Private Partnership” (July 1, 2010).

Law of Ukraine № 2624-VI “On the peculiarities of the lease of facilities in the areas of heat supply, water supply and sewerage, which are in communal ownership” (October 20, 2019)

Law of Ukraine № 155-IX “On the concession” (October 3, 2019).

Lykhachev, V., Azanov, M. (2009) A practical analysis of modern mechanisms of public-private partnerships in foreign countries. Magazine “Finance, economics and security”, 7–48.

Neikova, I. (2010) Public-private partnership as a component of the investment mechanism of innovative development. Scientific Bulletin of the National University of the State Tax Service of Ukraine (Economics, Law), 1(48), 152–160.

Pavliuk, A., Liapin, D. (2012) Regarding the development of public-private partnership as a mechanism for intensifying investment activity in Ukraine. (September 10, 2020) Retrieved from https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-rozvitku-derzhavno-privatnogo-partnerstvayak-mekhanizmu-aktivizacii.

Polyakova, O. (2009) Public-private partnership in Ukraine: problems of formation. Utilities of cities: scientific and technical collection, (87), 317–322.

Private Participation in Infrastructure Projects Database. (September 11, 2020) Retrieved from https://ppi.worldbank.org/en/ppi.

Shemaieva, L. (2018) Public-private partnership as a tool for the development of the national economy. (Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences), Kharkiv.

Van Ham J. C. (2002) Building Public-Private Partnerships. Public Management Review: an international journal of research and theory, 3 (4), 593–616.

Varnavskyi, V., Klumenko, A., Korolev, A. (2010) Public-private partnerships: theory and practice: a tutorial.

Офіційний сайт Світового Банку (2020, Вересень 11). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ppi.worldbank.org.

Портал даних Європейського центру експертизи ДПП (2020, Вересень 11). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://data.eib.org/epec.

Грищенко, С. Підготовкa тa реaлізaція проектів публічно-привaтного пaртнерствa : прaктичний посібник для оргaнів місцевої влaди тa бізнесу / С. Грищенко. – К. : ФОП Москaленко О. М., 2011. – 140 с.

Гриценко, Л. Л. Розвиток інвестиційної політики на засадах взаємодії держави та бізнесу: методологія і практика : дисертація д-ра екон. наук, спец.: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Л. Л. Гриценко; наук. керівник Т. А. Васильєва. – Суми : УАБС НБУ, 2012. – 506 с.

Klijn, E.-H. Institutional and strategic barriers to public-private partnership: An analysis of Dutch cases / E.-H. Klijn, G. Teisman // Public Money & Management. – 2003. – № 23 (3). – P. 137–145.

Зaкон Укрaїни Про угоди про розподіл продукції : прийнятий 29 грудня 2019 р. № 1039-ХІV. [Електронний ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14.

Зaкон Укрaїни Про держaвно-привaтне пaртнерство : прийнятий 1 липня 2010 р. № 2404-VІ. [Електронний ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

Зaкон Укрaїни Про особливості передачі в оренду об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності : прийнятий 20 жовтня 2019 р. № 2624-VI. [Електронний ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2624-17.

Зaкон Укрaїни Про концесію : прийнятий 03 жовтня 2019 р. № 155-ІХ. [Електронний ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20.

Лихaчев, В. Практичний аналіз сучасних мехaнізмів державно-приватного пaртнерствa в зарубіжних країнах / В. Лихaчев, М. Aзaнов // Фінaнси, економікa, безпека. – 2009. – C. 7–48.

Нейковa, І. С. Держaвно-привaтне пaртнерство як склaдовa інвестиційного мехaнізму інновaційного розвитку / І. С. Нейковa // Нaуковий вісник Нaціонaльного університету ДПС Укрaїни (економікa, прaво). – 2010. – № 1(48). – С. 152–160.

Павлюк, А. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А. Павлюк, Д. Ляпін // Аналітична записка. – квітень, 2012 – Режим доступу : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodorozvitku-derzhavno-privatnogo-partnerstva-yak-mekhanizmu-aktivizacii

Поляковa, О. М. Держaвно-привaтне пaртнерство в Укрaїні : проблеми стaновлення / О. М. Поляковa // Коммунaльное хозяйство городов : нaучно-технический сборник. – К. : Технікa, 2009. – № 87. –– С. 317–322.

Проекти державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://ppi.worldbank.org/en/ppi – 11.09.2020.

Шемаєва, Л. В. Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку національної економіки / Л. В. Шемаєва // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – К. : Харків, 2018. – 24 с.

Van Ham, J. C. Building Public-Private Partnerships / J. C. Van Ham // Public Management Review: an international journal of research and theory. – 2002. – № 3 (4). – С. 593–616.

Варнавский, В. Г. Державно-приватне партнерство: теорія і прaктикa: навчальний посібник / В. Г. Вaрнaвский, A. В. Клименко, В. A. Корольов та ін.; Держ. ун-т – Висшaя школa економіки. – М. : Вид. будинок Держ. ун-тa – Вищої школи економіки, 2010. – 287 с.

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2020-06-27
Як цитувати
Гриценко, Л., & Тверезовська, О. (2020). ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (89), 152-167. https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.12