ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТРАЄКТОРІЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

  • Андрій Михайлов Сумський національний аграрний університет
  • Вікторія Макарова Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: система, траєкторія, еволюція, система землекористування, суб’єкт землекористування, стратегія системної поведінки, економіко-екологічні трансформації

Анотація

Стаття присвячена аналізу наукових наробітків у питанні структурування систем, зокрема системи землекористування. На основі результатів напрацювань зарубіжних та вітчизняних вчених досліджено положення еколого-економічної структуризації системи сільськогосподарського землекористування у траєкторіях енергетичних та інформаційних трансформацій, які відбуваються на протязі певного історичного часу в межах означеного простору. Розглянуто множину чинників, які мають найбільший вплив на організацію порядку в системі, до переліку яких входять не тільки матеріальні об’єкти, а й такі об’єкти нематеріальної природи як інформація, знання, обмеження, відносини тощо. Визначено, що під траєкторією системи розуміється лінія її життєвої історії як напрям, феномен, послідовність будь-якого розвитку системи у просторі та часі за будь-яких змін у зовнішньому середовищі. Подальший розвиток траєкторії поведінки системи землекористування передбачає трансформацію екологічних знань у економічні (збережений земельно-природний потенціал). Обґрунтовано, що порядок в системі землекористування можливий лише за відповідної державної підтримки. Сучасне землекористування характеризується небажаними економікоекологічними трансформаціями. В умовах деградації родючого шару ґрунту, зменшення інвестицій, зношення технічного обладнання та відсутністю дієвої природоохоронної політики, суб’єкти землекористування не мають мотиваційних важелів щодо здійснення господарської діяльність в межах встановлених екологічних нормативів. Стратегія системної поведінки суб’єктів земельних відносин має змінюватися активніше, ніж відбуваються негативні зміни у підсистемах і окремих елементах цілісної системи землекористування. З приведених вище позицій структуризація системи сільськогосподарського землекористування повинна сприяти процесам збереження й відновлення якісних властивостей сільгоспугідь та відтворення продуктивного потенціалу земель.

Посилання

Мельничук, О. С. Словник іншомовних слів / О. С. Мельничук. – К. : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1985. – 968 с.

Мартино, Дж. Технологическое прогнозирование / Дж. Мартино. – М. : Прогресс, 1977. – 592 с.

Марцінковська, О. В. Економічна оцінка ресурсного потенціалу регіону. / О. В. Марцінковська. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 34 с.

Сидоров, Ю. І., Нелінійний розвиток економічних систем в рамках моделі Лоренца. / Ю. І. Сидоров, В. В. Козик // Наука та інновації. – 2012. – Т. 8. № 3. – С. 64–72.

Ризниченко, Г. Ю. Нелинейное естественное мышление и экологическое сознание. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. / Г. Ю. Ризниченко. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 536 с.

Пенроуз, Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики. / Р. Пенроуз, пер. с англ. ред. В.О. Малышенко. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 384 с.

Пенроуз, Р. Путь к реальности или Законы, управляющие Вселенной. / Р. Пенроуз. – МоскваИжевск : Институт компьютерных исследований, 2007. – 912 с.

Бенге, М. Философия физики. / М. Бенге, пер. с англ. – М. : Прогресс, 1975. – 343 с.

Дирак, П. А. М. К созданию квантовой теории поля. Основные статьи 1925-1958 годов. / П. А. М. Дирак, пер. с англ. и фр. под ред. Б. В. Медведева. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1990. – 368 с.

Ландау, Л. Д. Квантовая механика, Краткий курс теоретической физики. Кн. 2. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лившиц. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1972. – 368 с.

Дирак, П. А. М. Принципы квантовой механики. Пер. с англ. 2-е изд. / П. А. М. Дирак. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. – 480 с.

Морозов, А. Ф. Объективность «редукции» человеческого сознания в материальные экономические ценности. / А. Ф. Морозов // Економіст. – 2016. – № 1. – С. 4–9.

Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. – М. : Русский язык, 1998. – 848 с.

ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering – Vocabulary: Although information will necessarily have a representation form to make it communicable, it is the interpretation of this representation (the meaning) that is relevant in the first place. [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.iso/org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en

Мельник, Л. Г. Фундаментальные основы развития / Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. – 288 с.

Мельник, Л. Г. Тайны развития / Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. – 378 с.

Кабалдин, Ю. Г. Время как информация / Ю. Г. Кабалдин, О. В. Кретинин // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. – 2011. – № 2 (87). – С. 101–111.

Шредингер, Э. Что такое жизнь с точки зрения физики? / Э. Шредингер, пер. с англ. А. А. Малиновского. – М. : РИМИС, 2009. – 176 с.

Melʹnychuk, O. S. (1985). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. K. : Holovna redaktsiya Ukrayinsʹkoyi radyansʹkoyi entsyklopediyi [in Ukrainian].

Martino, Dzh. (1977). Tekhnologicheskoye prognozirovaniye [Technological forecasting]. M. : Progress [in Russian].

Martsinkovsʹka, O. V. (1998). Ekonomichna otsinka resursnoho potentsialu rehionu [Economic assessment of the resource potential of the region]. Ternopilʹ : Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Sydorov, YU. I., Kozyk, V. V. (2012). Neliniynyy rozvytok ekonomichnykh system v ramkakh modeli Lorentsa [Nonlinear development of economic systems within the Lorentz model]. Nauka ta innovatsiyi – Science and innovation, 8 (3), 64–72 [in Ukrainian].

Riznichenko, G. YU. (2000). Nelineynoye yestestvennoye myshleniye i ekologicheskoye soznaniye. Sinergeticheskaya paradigma. Mnogoobraziye poiskov i podkhodov [ Non-linear natural thinking and ecological consciousness. Synergetic paradigm. A variety of searches and approaches]. M. : Progress-Traditsiya [in Russian].

Penrouz, R. (2003). Novyy um korolya: O komp'yuterakh, myshlenii i zakonakh fiziki [The King's New Mind: On Computers, Thinking, and the Laws of Physics]. M. : Yeditorial URSS [in Russian].

Penrouz, R. (2007). Put' k real'nosti ili Zakony, upravlyayushchiye Vselennoy [The Path to Reality or the Laws Governing the Universe]. Moskva-Izhevsk : Institut komp'yuternykh issledovaniy [in Russian].

Benge, M. (1975). Filosofiya fiziki [Philosophy of Physics]. M. : Progress [in Russian].

Dirak, P. A. M. (1990). K sozdaniyu kvantovoy teorii polya. Osnovnyye stat'i 1925-1958 godov [Towards the creation of quantum field theory. Main articles 1925-1958]. M. : Nauka. Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury [in Russian].

Landau, L. D., Livshits, Ye. M. (1972). Kvantovaya mekhanika, Kratkiy kurs teoreticheskoy fiziki [Quantum Mechanics, Short Course in Theoretical Physics]. M. : Nauka. Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury [in Russian].

Dirak, P. A. M. (1979). Printsipy kvantovoy mekhaniki [Principles of Quantum Mechanics]. M. : Nauka. Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury [in Russian].

Morozov, A. F. (2016). Ob"yektivnost' “reduktsii” chelovecheskogo soznaniya v material'nyye ekonomicheskiye tsennosti [The objectivity of the “reduction” of human consciousness into material economic values]. Yekonomíst – Economist, 1, 4–9 [in Russian].

Krysin, L. P. (1998).Tolkovyy slovar' inoyazychnykh slov [Explanatory dictionary of foreign words]. M. : Russkiy yazyk [in Russian].

ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering – Vocabulary: Although information will necessarily have a representation form to make it communicable, it is the interpretation of this representation (the meaning) that is relevant in the first place. Retrieved from https://www.iso/org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en

Mel'nik, L. G. (2003). Fundamental'nyye osnovy razvitiya [Fundamentals of development]. Sumy : ITD “Universitetskaya kniga” [in Russian].

Mel'nik, L. G. (2005). Tayny razvitiya [Secrets of development]. Sumy : ITD “Universitetskaya kniga” [in Russian].

Kabaldin, YU. G., Kretinin, O. V. (2011). Vremya kak informatsiya [Time as information]. Trudy Nizhegorodskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. R.Ye. Alekseyeva – Proceedings of the Nizhny Novgorod State Technical University R.E. Alekseev, 2 (87), 101–111 [in Russian].

Shredinger, E. (2009). Chto takoye zhizn' s tochki zreniya fiziki? [What is life from the point of view of physics?] M. : RIMIS [in Russian].

Переглядів статті: 40
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2020-06-27
Як цитувати
Михайлов, А., & Макарова, В. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТРАЄКТОРІЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (89), 168-183. https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.13