АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ФОРСАЙТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИЗМУ»: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • Катерина Антонюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-4566-7792
Ключові слова: форсайт, інвестиційна привабливість туризму, форсайт інвестиційної привабливості туризму, методи, методологія

Анотація

У статті проаналізовано сутність поняття «форсайт», надано авторське визначення «форсайту інвестиційної привабливості туризму». На основі аналізу праць науковців визначено методологічний базис форсайту інвестиційної привабливості та запропоновано поетапність форсайту. Відзначено наукові принципи, на яких базується форсайтне дослідження інвестиційної привабливості туризму, що значно відрізняється від інших галузей економіки, а також визначено основні методи, які найчастіше застосовуються при формуванні форсайту туризму та її інвестування, що використовуються з метою формування подальших сценаріїв посилення інвестиційної привабливості туризму. Метою статті є визначення сутності форсайту, проектування цього визначення на сферу туризму, шляхом уточнення дефініції «інвестиційно привабливий форсайт», а також характеристики методології форсайту. Основними методами дослідження, використаними при написанні статті, є порівняльний, пізнавальний узагальнення. Метод прогнозування або передбачення майбутніх тенденцій є актуальним та перспективним, особливо в туристичній галузі в умовах пандемії та війни. Форсайт інвестиційної привабливості туризму має практичне значення, оскільки його застосування на практиці дозволяє формувати стратегічні цілі та розробляти превентивні заходи для реалізації розробленої стратегії.

Посилання

Антонюк К. Г. Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. № 278–279. С. 100–107.

Квітка С. А. Інноваційні механізми в публічному управлінні: форсайт. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7. № 4. С. 5–16.

Мазаракі А., Бойко М., Охріменко А. Форсайт розвитку національної туристичної системи. Вісник КНТЕУ. 2018. № 3. С. 5–22 URL: http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/680/611 (дата звернення: 26.07.2022)

Осипов В. М., Парасюк І. Л., Ворожейкін О. О. Роль форсайта в управлінні субрегіоном. Економічні інновації. 2012. Випуск 47. С. 197–205.

Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В., Данова М. О. Перспективи форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу і Україні. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. 264 с.

Сорвіна Ю. М. Форсайт – як спроба зазирнути у майбутнє туризму в період COVID-19. Вісник ХНТУ. 2021. № 2(77). С. 207–2012.

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 136 с.

Anatolii Mazaraki, Marharyta Boiko, Myroslava Bosovska, Alla Okhrimenko and Kateryna Antoniuk (2022) The rating of Ukraine’s regional tourist systems according to their investment potential. Problems and Perspectives in Management, vol. 20(3), рр. 43–61.

Gorelova G. V., Pankratova N. D. Scientific Foresight and Cognitive Modeling of Socio-Economic Systems. IFAC-PapersOnLine. Volume 51, Issue 30, 2018, рр. 145–149 URL: https://www.researchgate.net/publication/329148669_Scientific_Foresight_and_Cognitive_Modeling_of_Socio-Economic_Systems (last accessed: 26.07.2022)

Ian Ivey. The T&T Foresight Project (Tourism Global Foresight Report). Trinidad : NIHERST, 2006. 35 р. URL: https://www.niherst.gov.tt/resources/publications/tourism-sector-chpt3.pdf (Last accessed: 27.07.2022)

Irem Önder, Forecasting tourism demand with Google trends: Accuracy comparison of countries versus cities. International Journal of Tourism Research. 2017. Vol. 19(4), рр. 648–660.

Melnyk A. Foresight Model of Innovation and Technological Development in Economic Systems. Business Inform. 2014. № 8, рр. 88–94.

Antoniuk, K. H. (2021). Kharakterystyka dzherel investytsiinoho zabezpechennia turyzmu v Ukraini [Characteristics of sources of investment support for tourism in Ukraine]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 278–279, рр. 100–107.

Kvitka, S. A. (2019). Innovatsiini mekhanizmy v publichnomu upravlinni: forsait [Innovative mechanisms in public administration: foresight]. Aspekty publichnoho upravlinnia. T. 7. № 4, рр. 5–16.

Mazaraki, A., Boiko, M., Okhrimenko, A. (2018). Forsait rozvytku natsionalnoi turystychnoi systemy. [Foresight of the development of the national tourism system]. Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 5–22. Available at: http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/680/611 (Last accessed: 26.07.2022)

Osypov, V. M., Parasiuk, I. L., Vorozheikin, O. O. (2012). Rol forsaita v upravlinni subrehionom [The role of foresight in the management of the subregion]. Ekonomichni innovatsii, vol. 47, pp. 197–205.

Kyzym, M. O., Matiushenko, I. Yu., Shostak, I. V., Danova, M. O. (2015). Perspektyvy forsait-prohnozuvannia priorytetnykh napriamiv rozvytku nanotekhnolohii i nanomaterialiv u krainakh svitu i Ukraini [Perspectives of foresight-forecasting of priority areas of development of nanotechnologies and nanomaterials in the countries of the world and Ukraine]. Kharkiv: VD «INZhEK», 264 p.

Sorvina, Yu. M. (2021). Forsait – yak sproba zazyrnuty u maibutnie turyzmu v period COVID-19. [Foresight is an attempt to look into the future of tourism in the period of COVID-19]. Visnyk KhNTU, vol. 2(77), pp. 207–2012.

Forsait ekonomiky Ukrainy: serednostrokovyi (2015–2020 roky) i dovhostrokovyi (2020–2030 roky) chasovi horyzonty [Foresight of the economy of Ukraine: medium-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons] / nauk. kerivnyk proektu akad. NAN Ukrainy M. Z. Zghurovskyi. Kyiv: NTUU «KPI», 2015. 136 p.

Anatolii Mazaraki, Marharyta Boiko, Myroslava Bosovska, Alla Okhrimenko and Kateryna Antoniuk (2022) The rating of Ukraine’s regional tourist systems according to their investment potential. Problems and Perspectives in Management, vol. 20(3), рр. 43–61.

Gorelova, G. V., Pankratova, N. D. (2018). Scientific Foresight and Cognitive Modeling of Socio-Economic Systems. IFAC-PapersOnLine, volume 51, issue 30, рр. 145–149 Available at: https://www.researchgate.net/publication/329148669_Scientific_Foresight_and_Cognitive_Modeling_of_Socio-Economic_Systems (last accessed: 26.07.2022)

Ian Ivey (2006). The T&T Foresight Project (Tourism Global Foresight Report). Trinidad: NIHERST, 35 р. Available at: https://www.niherst.gov.tt/resources/publications/tourism-sector-chpt3.pdf (last accessed: 27.07.2022)

Irem Önder (2017). Forecasting tourism demand with Google trends: Accuracy comparison of countries versus cities. International Journal of Tourism Research, vol. 19(4), рр. 648–660.

Melnyk A. (2014). Foresight Model of Innovation and Technological Development in Economic Systems. Business Inform, vol. 8, рр. 88–94.

Переглядів статті: 123
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Антонюк, К. (2022). АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ФОРСАЙТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИЗМУ»: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА. Mechanism of an Economic Regulation, (1-2(95-96), 14-18. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.02
Розділ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ