ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Ключові слова: земельні ресурси, землі сільськогосподарського призначення, земельні відносини, ринок землі, державне регулювання

Анотація

У даній статті було розглянуто поняття «земельні ресурси». Обґрунтовано види земельних ресурсів та основні методологічні підходи щодо оцінки їх ефективності використання на підприємстві. Сформульовано напрями щодо підвищення ефективності використання земельних ресурсів за рахунок оптимізації структури посівів, створенням земельних кооперативів, використанню сівозміни на підприємствах та вдосконаленню механізму охорони землі тощо. Проаналізовано з точки зору провідних науковців різноманітні підходи щодо визначення сутності земельних відносин. У зв’язку із завершенням земельної реформи у статті було визначено особливості регулювання земельних відносин в провідних країнах світу, що дозволить побудувати ефективну модель ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні.

Посилання

Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 962-ІV : станом на 27 трав. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text (дата звернення: 10.06.2022).

Мазур Г. А. Земельні ресурси. Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=15951 (дата звернення: 08.06.2022).

Паньків З. П., Наконечний Ю. І. Земельні ресурси. Практикум : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 196 с.

Сергієнко С. С. Земельні ресурси: поняття, суть, значення. Причорноморські економічні студії. 2019. № 37. С. 121–125.

Береговий В. К., Засєкіна Л. Й., Кузьменко С. В. Природні і трудові ресурси світового сільського господарства : методичні рекомендації. Київ : НАУ, 2006. 118 с.

Гунченко О. В. Теоретико–методичні аспекти оцінки економічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. 2011. № 1. C. 1–8.

Калініченко О. В., Плотник О. Д. Економіка підприємства. Практикум. Київ : Кондор, 2012. 87 с.

Коритник М. В. Проведення аукціонів при передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення державної форми власності. Економіка АПК. 2015. № 2. C. 116–122.

Андрушків Б., Мельник Л., Погайдак О. Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. Формування ринкової економіки в Україні. 2012. № 27. C. 3–7.

Вакуленко Ю. В., Копішинська О. П. Моделювання як засіб підвищення продуктивності та прибутковості підприємства. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 2 (2). C. 30–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(2)__6 (дата звернення: 08.06.2022).

Камінський В. Ф. Про збереження та відтворення родючості ґрунтів. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України. ВГО «Союз учасників СОК України». 2018. URL: http://www.coop–union.org.ua/?p=8963 (дата звернення: 08.06.2022).

Шувар І. Родючість землі і сівозміна – поняття тотожні. Агробізнес сьогодні. 2018. URL: http://agro–business.com.ua/agro/ahronomiia–sohodni/item/373–rodiuchist–zemli–i–sivozmina–poniattia–totozhni.html (дата звернення: 08.06.2022).

Цилюрик О., Десятник Л. Науково обґрунтовані сівозміни – запорука успіху. Агробізнес сьогодні. 2019. URL: http://agro–business.com.ua/agro/ahronomiia–sohodni/item/11015–naukovo–obgruntovani–sivozminy–zaporuka–uspikhu.html (дата звернення: 08.06.2022).

Камінський В. Ф. Сівозміна як основа сталого землекористування та продовольчої безпеки України. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». 2015. № 2. C. 3–14.

Петрига О. М., Яворська Т. І., Прус Ю. О. Економіка аграрного підприємництва : навчальний посібник. Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. 498 с.

Стеценко О. М. Сутність земельних відносин на сучасному етапі аграрної реформи. Економіка та держава. 2010. № 4. С. 64–65.

Третяк А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навч. посіб. Київ : Аграрна наука, 2002. 280 с.

Лазарєва О. В. Методичні аспекти формування еколого-економічного механізму управління землекористуванням. Економіка АПК. 2006. № 12. С. 62–65.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 р. № 552-ІХ. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/t200552?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01&_ga=2.250161542.1003778981.1639340556-210470367.1597972751 (дата звернення: 10.06.2022).

Земельна реформа країн Північної Америки – досвід США. Гаряча агрополітика 2017. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/257-zemelna-reforma-krayin-pivnichnoyi-ameriki--dosvid-ssha. (дата звернення: 10.06.2022).

Юрченко Е. Ринок землі: як це працює в світі. AgroPortal. 2019. URL: https://agroportal.ua/ua/views/blogs/rynok-zemli-kak-eto-rabotaet-v-mire/ (дата звернення: 10.06.2022).

Закордонні моделі: приклади ведення ринку землі в США, Канаді та Австралії. AgroDay. URL: https://agroday.com.ua/2019/08/14/pryklady-vedennya-rynku-zemli-v-ssha-kanadi-ta-avstraliyi/ (дата звернення: 10.06.2022).

Земельна реформа старих країн-членів ЄС – Великобританія. Гаряча агрополітика. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/280-zemelna-reforma-starih-krayin-chleniv-yes--velikobritaniya (дата звернення: 10.06.2022).

Корнієвич Л. Найдорожча земля в Європі: як працює вільний ринок землі в Нідерландах. Радіо свобода. https://www.radiosvoboda.org/a/netherlands-land-reform/30519634.html (дата звернення: 10.06.2022).

Редих Э. Сколько стоит земля в странах Евросоюза. БизнесЦензор. https://biz.censor.net/resonance/3097702/skolko_stoit_zemlya_v_stranah_evrosoyuza (дата звернення: 10.06.2022).

Земельна реформа старих країн-членів ЄС – Швейцарія. Гаряча агрополітика. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/285-zemelna-reforma-starih-krayin-chleniv-yes--shveytsariya (дата звернення: 10.06.2022).

Земельна реформа нових країн-членів ЄС – досвід Румунії. Гаряча агрополітика. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/272-zemelna-reforma-novih-krayin-chleniv-yes--dosvid-rumuniyi (дата звернення: 10.06.2022).

Земельний довідник України 2020 : інфографічний довідник. URL: https://mailchi.mp/latifundistmedia/zemelyniy-dovidnyk-ukrainy-2020

Law of Ukraine on the land protection № 962-IV. (2003, June 19). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text [in Ukrainian]

Mazur, H. A. (2010). Zemelni resursy [Land resources]. In I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskyi, M. H. Zhelezniak (Eds.), Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Available at: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=15951 [in Ukrainian]

Pankiv, Z. P., Nakonechnyi, Yu. I. (2020). Zemelni resursy [Land resources]. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. [in Ukrainian]

Serhiienko, S. S. (2019). Zemelni resursy: poniattia, sut, znachennia. [Land resources: concept, course, value]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 37, 121–125. [in Ukrainian]

Berehovyi, V. K., Zasiekina, L. Y., Kuzmenko, S. V. (2006). Pryrodni i trudovi resursy svitovoho silskoho hospodarstva [Natural and labor resources of world agriculture]. Kyiv: NAU. [in Ukrainian]

Hunchenko, O. V. (2011). Teoretyko–metodychni aspekty otsinky ekonomichnoi efektyvnosti vykorystannia zemel silskohospodarskykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological aspects of evaluating the economic efficiency of farm land]. Kharkiv National Agrarian University, 1, 1–8. [in Ukrainian]..

Kalinichenko, O. V., Plotnyk, O. D. (2012). Ekonomika pidpryjemstva [Business Economics]. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian]

Korytnyk, M. V. (2015). Provedennia auktsioniv pry peredachi v orendu zemel silskohospodarskoho pryznachennia derzhavnoi formy vlasnosti [Holding auctions at lease agricultural land state property]. Ekonomika APK – Economics of the agro-industrial complex, 2, 116–122. [in Ukrainian]

Andrushkiv, B., Melnyk, L., Pohaidak, O. (2012). Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia resursnoho potentsialu pidpryiemstva [Ways to increase the efficiency of the resource potential of the enterprise]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini – Formation of market economy in Ukraine, 27, 3–7. [in Ukrainian]

Vakulenko, Yu. V., Kopishynska, O. P. (2013). Modeliuvannia yak zasib pidvyshchennia produktyvnosti ta prybutkovosti pidpryiemstva [Modeling as a means of increasing the productivity and profitability of the enterprise]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), 2 (2), 30–42. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(2)__6 [in Ukrainian]

Kaminskyi, V. F. (2018). Pro zberezhennia ta vidtvorennia rodiuchosti gruntiv [On preservation and reproduction of soil fertility]. Silskohospodarska obsluhovuiucha kooperatsiia Ukrainy. VHO «Soiuz uchasnykiv SOK Ukrainy». Available at: http://www.coop–union.org.ua/?p=8963 [in Ukrainian]

Shuvar I. (2018). Rodiuchist zemli i sivozmina – poniattia totozhni [Land fertility and crop rotation are identical concepts]. Ahrobiznes sohodni – Agribusiness today. Available at: http://agro–business.com.ua/agro/ahronomiia–sohodni/item/373–rodiuchist–zemli–i–sivozmina–poniattia–totozhni.html [in Ukrainian]

Tsyliuryk, O., Desiatnyk, L. (2019). Naukovo obgruntovani sivozminy – zaporuka uspikhu [Scientifically based crop rotations are the key to success]. Ahrobiznes sohodni – Agribusiness today. Available at: http://agro–business.com.ua/agro/ahronomiia–sohodni/item/11015–naukovo–obgruntovani–sivozminy–zaporuka–uspikhu.html [in Ukrainian]

Kaminskyi, V. F. (2015). Sivozmina yak osnova staloho zemlekorystuvannia ta prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Crop rotation as a basis for sustainable land use and food security of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN», 2, 3–14. [in Ukrainian]

Petryha, O. M., Yavorska, T. I., Prus, Yu. O. (2016). Ekonomika ahrarnoho pidpryiemnytstva [Economics of agrarian entrepreneurship]. Melitopol: Luxury. [in Ukrainian]

Stetsenko, O. M. (2010). Sutnist zemelnykh vidnosyn na suchasnomu etapi ahrarnoi reform [The essence of land relations at the current stage of agrarian reform]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 4, 64–65. [in Ukrainian]

Tretiak, A. M. (2002). Istoriia zemelnykh vidnosyn i zemleustroiu v Ukraini [History of land relations and land management in Ukraine]: Kyiv: Agrarian Science. [in Ukrainian]

Lazarieva, O. V. (2006). Metodychni aspekty formuvannia ekoloho-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia zemlekorystuvanniam [Methodological aspects of formation of ecological and economic mechanism of land use management]. Ekonomika APK – Economics of the agro-industrial complex, 12, 62–65. [in Ukrainian]

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Conditions of Circulation of Agricultural Lands: Law of Ukraine of March 31, 2020 № 552-IX. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/t200552?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01&_ga=2.250161542.1003778981.1639340556-210470367.1597972751 [in Ukrainian]

Zemelna reforma krain Pivnichnoi Ameryky – dosvid SShA [Land reform in North America – the experience of the United States]. Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/257-zemelna-reforma-krayin-pivnichnoyi-ameriki--dosvid-ssha [in Ukrainian]

Yurchenko, E. (2019). Rynok zemli: yak tse pratsiuie v sviti [Land market: how it works in the world]. Available at: https://agroportal.ua/ua/views/blogs/rynok-zemli-kak-eto-rabotaet-v-mire/

Zakordonni modeli: pryklady vedennia rynku zemli v SShA, Kanadi ta Avstralii [Overseas models: examples of land market management in the United States, Canada and Australia]. Available at: https://agroday.com.ua/2019/08/14/pryklady-vedennya-rynku-zemli-v-ssha-kanadi-ta-avstraliyi/ [in Ukrainian]

Zemelna reforma starykh krain-chleniv YeS – Velykobrytaniia [Land reform of the old EU member states – Great Britain]. Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/280-zemelna-reforma-starih-krayin-chleniv-yes--velikobritaniya [in Ukrainian]

Korniievych, L. Naidorozhcha zemlia v Yevropi: yak pratsiuie vilnyi rynok zemli v Niderlandakh [The most expensive land in Europe: how the free land market in the Netherlands works]. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/netherlands-land-reform/30519634.html [in Ukrainian]

Redykh E. Skolko stoyt zemlia v stranakh Evrosoiuza [How much is the land in the European Union]. Available at: https://biz.censor.net/resonance/3097702/skolko_stoit_zemlya_v_stranah_evrosoyuza [in Russian]

Zemelna reforma starykh krain-chleniv YeS – Shveitsariia [Land reform of the old EU member states – Switzerland]. Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/285-zemelna-reforma-starih-krayin-chleniv-yes--shveytsariya [in Ukrainian]

Zemelna reforma novykh krain-chleniv YeS – dosvid Rumunii [Land reform of the new EU member states – the experience of Romania]. Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/272-zemelna-reforma-novih-krayin-chleniv-yes--dosvid-rumuniyi [in Ukrainian]

Zemelnyi dovidnyk Ukrainy [Land Directory of Ukraine]. Available at: https://mailchi.mp/latifundistmedia/zemelyniy-dovidnyk-ukrainy-2020 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 298
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Махмудов, Х., & Ващенко, В. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Mechanism of an Economic Regulation, (1-2(95-96), 38-44. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.06
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА