УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ: ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ЦИФРОВІ НАВИЧКИ

  • Валентина Іванова Університет менеджменту освіти
Ключові слова: людський потенціал, цифрові навички, управління бізнес-процесами, прийняття рішення, знання, навички, модель, цифрові інформаційні технології

Анотація

Прискорення цифровізації бізнес-процесів обумовлює необхідність дослідження ролі людини у нових умовах ведення бізнесу. У статті розглянуто значимість людського потенціалу, цифрових інформаційних технологій та цифрових навичок людини у забезпеченні ефективного управління бізнес-процесами, зокрема у прийнятті управлінських рішень. Показано, що активне використання для цього людського потенціалу може сприяти економії часу для отримання готового рішення. Обгрунтовано, що забезпечити таке управління можливо завдяки пріоритетності формування людського потенціалу підприємств у напрямі розвитку розумових здібностей людини, творчого мислення, збільшення знань порівняно з оволодінням навичками, зокрема цифровими. Розглянуто сучасні тенденції щодо значимості навичок у підготовці робочої сили та виявлено протилежність рівня розвитку людського інтелекту цифровим навичкам. З’ясовано, що розвиток мислення людини є нагальною проблемою та повинен мати пріоритетність у формуванні людського потенціалу, зокрема в такій його частині як знання. Запропоновано модель формування та використання людського потенціалу для прийняття рішень, яка демонструє його вплив на підвищення якості управління бізнес-процесами, що зумовлено головною роллю людини у процесі прийняття рішень як основи управління. Цифрові навички працівників визначено як підтримуючу складову в управлінні бізнес-процесами, адже вони лише дають можливість упроваджувати і використовувати цифрові інформаційні технології, а здатність творчо мислити є запорукою формування інноваційних ідей, прийняття ефективних управлінських рішень. Цифрові навички не можуть бути пріоритетом у процесі формування персоналу, тому вже на етапі його підбору перевагу доцільно надавати кандидату, який потенційно схильний розвиватися і навчатися, отримувати нові знання. Запропоновано комплекс заходів для вдосконалення формування набору навичок персоналу.

Посилання

Біловодська, О. А. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія / О. А. Біловодська. – Суми : Мрія-1, 2010. – 440 с.

Биннер, Х. Ф. Управление организациями и производством: от функционального менеджмента к процессному / Хартмут Ф. Биннер; пер. с нем. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 282 с.

Батьковець, Г. А. Управління бізнес-процесами торговельних підприємств на основі формування ефективного інформаційного поля / Г. А. Батьковець, Н. О. Заяць // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 309–312.

Більська, О. В. Людський потенціал і людський капітал: сутність, трансформація, життєвий цикл / О. В. Більська // Причорноморські економічні студії. – 2016. – № 7. – С. 26–32.

Гудзь, О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами / О. Є. Гудзь // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 2 (24). – С. 4–12.

Гинда, О. М. Сутність та вплив управління процесами розвитку людського потенціалу на економіку України / О. М. Гинда // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2014. – № 1(17)-2(18). – С. 74–79.

Демиденко, В. В. Управління бізнес-процесами як складова процесного підходу до управління підприємством / В. В. Демиденко // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – С. 98-107.

Digital skills critical for jobs and social inclusion [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion

Digital Agenda Scoreboard key indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://digital-agenda-data.eu/

The Global Competitiveness Report 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Ivanova, V. The impact of digital information technologies on the economy and the formation of human capital [Електронний ресурс] / V. Ivanova // International Marketing and Management of Innovations: International Scientific E-Journal. 2018. № 3. Режим доступу : http://www.IMMI.ath.bielsko.pl

IMD World digital competitiveness ranking 2020 [Електронний ресурс]. – Retrieved from : https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitivenessrankings-2020

IMD World digital competitiveness ranking 2017 [Електронний ресурс]. – Retrieved from : https://www.imd.org

Крикавський, Є. В. Людський потенціал машинобудівного підприємства: аспекти ідентифікації та оцінювання [Електроний ресурс] / Є. В. Крикавський, С. В. Леонова. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7734/1/39.pdf

Помазун, О. М. Сучасні аспекти прийняття рішень з управління бізнес-процесами підприємства [Електроний ресурс] / О. М. Помазун // Ефективна економіка. – 2016. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4816

Revko, A. The Role of Human Potential for Sustainable Development in the Chernihiv Region of Ukraine / А. Revko // Studia Periegetica. – 2016. – № 1(15). – С. 99–114.

Сарай, Н. І. Оптимізація управління бізнес-процесами на підприємстві / Н. І. Сарай // Інноваційна економіка. – 2020. – №1-2. – С. 79–84.

Сігайов, А. О. «Людський потенціал» та «людський капітал» як категорії механізму управління національним господарством / А. О. Сігайов, О. В. Шинкарюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С. 201–211.

Урба, С. Особливості управління бізнес-процесами підприємства / С. Урба // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. – Вип. 51. – С. 215–221.

Ходаківський, О. М. Управління бізнес-процесами підприємства / О. М. Ходаківський // Агросвіт. – 2017. – № 22. – С. 60–64.

Чорнобай, Л. І. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель / Л. І. Чорнобай, О. І. Дума // Економічний аналіз. – 2015. – Том 22. – № 2. – С. 171–182.

Шемаєва, Л. Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві : монографія / Л. Г. Шемаєва, К. С. Безгін та ін. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 240 с.

Шевченко, Б. О. Фактори формування людського потенціалу інноваційної економіки / Б. О. Шевченко, Т. А. Непокупна // Бізнес Інформ. – 2019. – № 7. – С. 48–53.

Юрчук, Н. П. Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами [Електроний ресурс] / Н. П. Юрчук // Ефективна економіка. – 2018. – № 5. – С. 98–107. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6323

Bilovodska, O. A. (2010). Ekonomichne obgruntuvannia reinzhynirynhu biznes-protsesiv vyrobnychykh pidpryiemstv [Economic substantiation of reengineering of business processes of industrial enterprises]: monograph. Sumy : Mriia-1 [in Ukrainian].

Bynner, Kh. F. (2010). Upravlenye orhanyzatsyiamy y proyzvodstvom: ot funktsyonalnoho menedzhmenta k protsessnomu [Management of organizations and production: from functional management to process management]. Moscow: Alpina Publishers [in Russian].

Batkovets, H. A., Zaiats N. O. (2013). Upravlinnia biznes-protsesamy torhovelnykh pidpryiemstv na osnovi formuvannia efektyvnoho informatsiinoho polia [Management of business processes of trade enterprises on the basis of formation of an effective information field]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 5, 309–312 [in Ukrainian].

Bilska, O. V. (2016). Liudskyi potentsial i liudskyi kapital: sutnist, transformatsiia, zhyttievyi tsykl [Human potential and human capital: essence, transformation, life cycle]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 7, 26–32 [in Ukrainian].

Hudz, O. Ye. (2018). Tsyfrova ekonomika: zmina tsinnostei ta oriientyriv upravlinnia pidpryiemstvamy [Digital economy: changing values and guidelines of enterprise management]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economy. Management. Business, 2 (24), 4–12 [in Ukrainian].

Hynda, O. M. (2014). Sutnist ta vplyv upravlinnia protsesamy rozvytku liudskoho potentsialu na ekonomiku Ukrainy [The essence and impact of human resources development management on the economy of Ukraine]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and organization of management, 1(17)-2(18), 74–79 [in Ukrainian].

Demydenko, V. V. (2015). Upravlinnia biznes-protsesamy yak skladova protsesnoho pidkhodu do upravlinnia pidpryiemstvom [Business process management as a component of the process approach to enterprise management]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11, 98–107 [in Ukrainian].

Digital skills critical for jobs and social inclusion. Retrieved from : https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion

Digital Agenda Scoreboard key indicators. Retrieved from : https://digital-agenda-data.eu/

The Global Competitiveness Report 2019. Retrieved from : http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Ivanova, V. (2018). The impact of digital information technologies on the economy and the formation of human capital. International Marketing and Management of Innovations: International Scientific E-Journal, 3. Received from: http://www.IMMI.ath.bielsko.pl

IMD World digital competitiveness ranking 2020. Retrieved from : https://www.imd.org/wcc/worldcompetitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020.

IMD World digital competitiveness ranking 2017. Retrieved from : https://www.imd.org14. Krykavskyi, Ye. V., Leonova S. V. Liudskyi potentsial mashynobudivnoho pidpryiemstva: asp ekty

identyfikatsii ta otsiniuvannia [Human potential of a machine-building enterprise: aspects of identification and evaluation]. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7734/1/39.pdf

[in Ukrainian].

Pomazun, O. M. (2016). Suchasni aspekty pryiniattia rishen z upravlinnia biznes-protsesamy pidpryiemstva [Modern aspects of business process management decision making]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 3. Retrieved from http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4816 [in Ukrainian].

Revko, A. (2016). The Role of Human Potential for Sustainable Development in the Chernihiv Region of Ukraine. Studia Periegetica, 1(15), 99–114.

Sarai, N. I. (2020). Optymizatsiia upravlinnia biznes-protsesamy na pidpryiemstvi [Optimization of business process management at the enterprise]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 1-2, 79–84 [in Ukrainian].

Sihaiov, A. O., Shynkariuk O. V. (2015). «Liudskyi potentsial» ta «liudskyi kapital» yak katehorii mekhanizmu upravlinnia natsionalnym hospodarstvom ["Human potential" and "human capital" as categories of the mechanism of national economy management]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 5, 201–211[in Ukrainian].

Urba, S. (2014). Osoblyvosti upravlinnia biznes-protsesamy pidpryiemstva [Features of business process management of the enterprise]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna – Bulletin of Lviv University. The series is economic, 51, 215–221[in Ukrainian].

Khodakivskyi, O. M. (2017). Upravlinnia biznes-protsesamy pidpryiemstva [Business process management of the enterprise]. Ahrosvit – Agrosvit, 22, 60–64 [in Ukrainian].

Chornobai, L. I., Duma, O. I. (2015). Biznes-protsesy pidpryiemstva: klasyfikatsiia ta strukturno-iierarkhichna model [Business processes of the enterprise: classification and structural-hierarchical model]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, 22(2), 171–182 [in Ukrainian].

Shemaieva, L. H., Bezghin, K. S. (2009). Upravlinnia yakistiu biznes-protsesiv na pidpryiemstvi [Quality management of business processes at the enterprise] : monograph. Kharkiv: Ed. HNEU [in Ukrainian].

Shevchenko, B. O., Nepokupna, T. A. (2019). Faktory formuvannia liudskoho potentsialu innovatsiinoi ekonomiky [Factors shaping the human potential of the innovative economy]. Biznes Inform – Business Inform, 7, 48–53 [in Ukrainian].

Iurchuk, N. P. (2018). Informatsiini systemy i tekhnolohii yak innovatsiia u systemi upravlinnia biznes-protsesamy [Information systems and technologies as an innovation in the business process management system]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5, 98–107. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6323 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 53
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Іванова, В. (2021). УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ: ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ЦИФРОВІ НАВИЧКИ. Mechanism of an Economic Regulation, (1 (91), 41-54. https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.04