СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВАДЖЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: аудит, контроль, суб’єкти бізнесу, аудиторські послуги, аудиторські фірми

Анотація

В сучасних умовах особливого значення набувають питання формування достовірної і якісної інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. Постійні зміни в системі бухгалтерського й податкового обліку призводять до суттєвих помилок, що в свою чергу сприяє підвищенню місця й ролі гаранта достовірності показників фінансової звітності – аудиту. В статті авторами проведено аналіз ситуації на ринку аудиторських послуг в динаміці за 2016-2020 роки. Доведено, що нинішній стан ринку аудиторських послуг – це, насамперед, розширення спектру послуг; зростання професійних компетентностей та практичних навичок аудиторів. Запропоновано комплекс заходів для вдосконалення провадження аудиторської діяльності в країні. На наше переконання, по-перше, доцільним було б створити нагляд зі сторони громадськості за роботою аудиторських фірм, які провадять аудит підприємств суспільного інтересу. По-друге, варто створити дорадчий орган суспільного нагляду і виокремити його функції з Аудиторською палатою України.

Посилання

Михалків А. А. Роль аудиту в забезпеченні достовірності фінансової звітності. Наук. вісн. Ужгородського нац. ун-ту. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6, ч. 2. С. 105–107.

Редько О. Ю. Проблеми інституту аудиту в Україні. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2014. № 2. С. 200–209.

Мулик Я. І. Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток. Агросвіт. 2020. № 7. С. 37–47.

Беренда Н. І. Фактори необхідності організації та проведення аудиту на підприємствах України. Економіка та суспільство. 2016. Вип. 2. С. 642–647.

Інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2020 р. URL: http://surl.li/anmha

Гноєва І. М. Аналіз стану аудиторської діяльності в Полтавській області. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Сер. Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг. 2011. Вип. 6(71), Ч. 1. С. 211–215.

Долбнєва Д. В. Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів. Економіка і держава. 2018. №2. С. 72–76.

Mihalkiv, A. A. (2016). Rol auditu v zabezpechenni dostovirnostI finansovoyi zvitnosti [The role of audit in ensuring the reliability of financial reporting]. Nauk. visn. Uzhgorodskogo nats. un-tu. Ser. Mizhnarodni ekonomichni vidnosini ta svitove gospodarstvo, vol. 6, part 2, pp. 105–107.

Redko, O. Yu. (2014). Problemi institutu auditu v Ukrayini [Problems of the audit institute in Ukraine]. Buhgalterskiy oblik, analiz ta audit: problemi teoriyi, metodologiyi, organizatsiyi, vol. 2, pp. 200–209.

Mulik, Ya. I. (2020). Auditorska diyalnist v Ukrayini: suchasniy stan, reformuvannya ta rozvitok [Audit activity in Ukraine: current state, reformation and development]. Agrosvit, vol. 7, pp. 37–47.

Berenda, N. I. (2016). Faktori neobhidnosti organizatsiyi ta provedennya auditu na pidpriemstvah Ukrayini [Factors of the need to organize and conduct audits at enterprises of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 2, pp. 642–647.

Informatsiya pro stan auditorskoyi diyalnosti v Ukrayini u 2020 r. [Information on the state of audit activity in Ukraine in 2020 r.]. Available at: http://surl.li/anmha (accessed June 29, 2022).

Gnoeva, I. M. (2011). Analiz stanu auditorskoyi diyalnosti v Poltavskiy oblasti [Analysis of the state of audit activity in the Poltava region]. Visnik KrNU Imeni Mihayla Ostrogradskogo. Buhgalterskiy oblik, finansi ta groshoviy obig, vol. 6 (71), part 1, pp. 211–215.

Dolbneva, D. V. (2018). Suchasniy stan i napryami udoskonalennya auditorskoyi diyalnosti v umovah evropeyskoyi integratsiyi Ukrayini ta zastosuvannya mizhnarodnih standartiv [The current state and directions of improvement of audit activity in the conditions of European integration of Ukraine and the application of international standards]. Ekonomika i derzhava, vol. 2, pp. 72–76.

Переглядів статті: 90
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Гайдучок, Т., & Цегельник, Н. (2022). СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВАДЖЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Mechanism of an Economic Regulation, (1-2(95-96), 67-71. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.11
Розділ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ