ПРОБЛЕМИ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧАСТИНИ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

  • Марта Данилович-Кропивницька Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-3963-5524
  • Павло Башак Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: авіаційно-космічна галузь, експорт зброї, Програма розвитку космічної галузі, державна монополія, приватний сектор

Анотація

Стаття присвячена аналізу та систематизації проблем авіаційно-космічної галузі. За останні роки Україна активно розпродувала військове майно, техніку та зброю. Загалом експорт товарів військового призначення, у тому числі авіаційно-космічної техніки, значно ослабив військовий потенціал держави і зробив країну уразливою з військово-безпекової точки зору. До основних проблем авіаційно-космічної галузі як частини військово-промислового комплексу України автори відносять: недостатність бюджетного фінансування, відсутність власного космодрому, проблему відтоку наукової еліти, не встановлені часові рамки затвердження шостої космічної Програми, присутність на ринку державної монополії та корупції. Однією із головних проблем відсутності розвитку галузі є наявність збройного конфлікту з Російською Федерацією, що прямо вплинуло не тільки на цей стратегічний сектор, але й загалом на весь оборонно-промисловий комплекс. Правильним і економічно обґрунтованим кроком у вирішенні проблеми нарощення власного виробництва стала б боротьба із державною монополією в галузі, прийняття законопроектів, які дозволять розвиток приватного сектору на цьому галузевому ринку. Світовий досвід державно-приватного партнерства, пом’якшення регуляційних процедур, прозорість бюрократичних механізмів, антикорупційна політика в космічній галузі дозволили США, Туреччині, країнам G-7 зайняти лідерські позиції в розробці космічних програм, експорті літальних апаратів, дослідженні та освоєнні космосу. У статті наведено способи усунення проблем авіаційно-космічної галузі в цілому, а також рекомендаційні пропозиції з чітким аргументуванням та обґрунтованістю їх вчинення і до галузі, і до об’єкта дослідження. Науковий потенціал, здобутий за останні десятиліття в ІТ сфері, а також досвід в проектуванні та виготовленні військової авіаційно-космічної техніки, що підкріплювався б якісною нормативною базою, посприяв би росту підприємств, росту експортного потенціалу, можливістю поповнення власних військових запасів. Стан, в якому перебуває авіаційно-космічна галузь вимагає чітких та невідкладних дій уряду, адже з часом ситуація лише погіршуватиметься.

Посилання

Жмур Н. В. Розвиток авіакосмічної промисловості України. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2019. № 2. С. 24–30.

Дячук І. Д. Глобалізація космічної промисловості: тенденції та перспективи. Наука та наукознавство. 2008. № 2. С. 12–24.

Бегма В. М., Врублевська О. А. Розвиток маркетингу технологій військового призначення та подвійного використання. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2018. № 2. С. 237–245.

Омельяненко В. А. Аналіз міжгалузевого аспекту стратегій розвитку космічної промисловості. Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку / за ред. Т. М. Берднікової, Н. О. Євтушенко. Запоріжжя : ЗНУ. 2014. C. 41–49.

Приз О.В. Розвиток світового космічного ринку та його вплив на економічне зростання України. Економічний простір : зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2011. № 48/1. С. 20–35.

Бухун Ю. В. Шляхи формування механізму інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів в космічній галузі. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 121–128. DOI: https://doi.org/10.20535/2307- 5651.15.2018.13679 (дата звернення: 21.06.2022).

Ханик Ю.-Б. Р., Данилович-Кропивницька М. Л. Аналіз інструментів державного маркетингу українських товарів військового призначення. Публічне управління та митне адміністрування. 2021. № 1 (28). С. 99–106. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4409 (дата звернення: 21.06.2022).

Обсяги міжнародних передач озброєнь. Державна служба експортного контролю України. URL: https://www.dsecu.gov.ua/ua/obsiagy-peredach-ozbroyen (дата звернення: 27.06.2022).

Українська зброя. Що продає і що купує Україна на ринку озброєнь. Суспільно-політичний ЗМІ «Економічна правда» : офіційний сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/28/666682/ (дата звернення: 01.07.2022).

Кабінет Міністрів України. Державне космічне агентство України. Публічний звіт Голови Державного космічного агентства України за 2020 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2020/kosmos-zvit-2020.pdf (дата звернення: 07.07.2022).

Zhmur, N. V. (2019). Rozvytok aviakosmichnoi promyslovosti Ukrainy [Development of the aerospace industry of Ukraine]. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo [Legal Bulletin. Air and space law], vol. 2, pp. 24–30. [in Ukrainian]

Diachuk, I. D. (2008). Hlobalizatsiia kosmichnoi promyslovosti: tendentsii ta perspektyvy [Globalization of space industry: trends and prospects]. Nauka ta naukoznavstvo [Science and science], vol. 2, pp. 12–24. [in Ukrainian]

Behma, V. M., Vrublevska, O. A. (2018). Rozvytok marketynhu tekhnolohiy viyskovoho pryznachennya i podviynoho vykorystannya [Development of marketing of military and dual-use technologies]. Universytetski naukovi zapysky [University scientific note], vol. 2 (66), pp. 237–244. [in Ukrainian]

Omelianenko, V. A. (2014). Analiz mizhhaluzevoho aspektu stratehii rozvytku kosmichnoi promyslovosti. Mistse i rol studentskoi molodi v pryskorenni sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Analysis of the interdisciplinary aspect of space industry development strategies. The place and role of student youth in accelerating socio-economic development] : materials under the ededited by T. M. Berdnikovoi, N.O. Yevtushenko. Zaporizhzhia: ZNU, pp. 41–49. [in Ukrainian]

Pryz, O. V. (2011). Rozvytok svitovoho kosmichnoho rynku ta yoho vplyv na ekonomichne zrostannia Ukrainy [The development of the global space market and its impact on the economic growth of Ukraine]. Ekonomichnyi prostir: zb. nauk. prats [Economic space: coll. of science works], vol. 48/1, pp. 20–35. [in Ukrainian]

Bukhun, Yu. V. (2015). Shliakhy formuvannia mekhanizmu investytsiinoho zabezpechennia vidtvoriuvalnykh protsesiv v kosmichnii haluzi [Ways of forming a mechanism for investment support for reproductive processes in the space industry]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» [Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute”], vol 12, pp. 121–128. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.13679 (accessed 21.06.2022) [in Ukrainian]

Khanyk, Yu.-B. R., Danylovych-Kropyvnytska, M. L. (2021). Analiz instrumentiv derzhavnoho marketynhu ukrainskykh tovariv viiskovoho pryznachennia [Analysis of tools of state marketing of Ukrainian military goods]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia [Public administration and customs administration], vol. 1 (28), pp. 99–106. Available at: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4409 (accessed 21.06.2022) [in Ukrainian]

State service of export control of Ukraine (2022). Available at: https://www.dsecu.gov.ua/ua/obsiagy-peredach-ozbroyen (accessed 27.06.2022) [in Ukrainian]

Socio-political media “Economic Truth” (2020). Ukrayinska zbroya. Shcho prodaye i shcho kupuye Ukrayina na rynku ozbroyen [Ukrainian weapons. What Ukraine sells and buys in the arms market]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/28/666682/ (accessed 01.07.2022) [in Ukrainian]

KMU (2021). Derzhavne kosmichne ahentstvo Ukrainy. Publichnyi zvit Holovy Derzhavnoho kosmichnoho ahentstva Ukrainy za 2020 rik [State Space Agency of Ukraine. Public report of the Head of the State Space Agency of Ukraine for 2020]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2020/kosmos-zvit-2020.pdf (accessed 07.07.2022) [in Ukrainian]

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Данилович-Кропивницька, М., & Башак, П. (2022). ПРОБЛЕМИ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧАСТИНИ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Механiзм регулювання економiки, (1-2(95-96), 72-77. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.12
Розділ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ