АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ЗМІНИ» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

  • Павло Гриценко Сумський державний університет
  • Євген Коваленко Сумський державний університет
  • В'ячеслав Вороненко Сумський державний університет
  • Анастасія Смакоуз Сумський державний університет
  • Євгенія Степаненко Сумський державний університет
Ключові слова: розвиток, організація, зміни, термін, підприємства, управління, перетворення, визначення

Анотація

У статті досліджено загальні світові тенденції у сфері управління змінами в бізнесі, в яких автори висвітлили різнобічний погляд науки та узагальнили інформацію щодо дефініції «зміни», надавши кожному із існуючого переліку дефініцій характеристику, яка стосується масштабу. Автори статті провели аналіз теоретичних підходів до дефініції збоку різних науковців та визначили основні характеристики даних підходів. Аналіз показав, що більшість науковців трактують зміни, як узагальнюючу категорію, спираючись на загальні економічні положення, що стосуються стратегічного потенціалу, вільних ринків, поведінкових властивостей. За результатами дослідження авторами сформовано узагальнюючу таблицю, в якій відображена окрема характеристика та тлумачення терміну «зміни», що надається різними науковцями. В результаті проведеного дослідження, авторами сформовано власне трактування дефініції на основі обробленої літератури, яке на відміну від інших трактує зміни, як організаційних процес, що перебуває в постійному русі та адаптації до нової інформаційної економіки. При цьому в якості основної драйверу адаптації до змін автори вважають бізнес-процесну модель організаційної структури, яка будується на оптимізації функціональних та інформаційних потоків та кардинально іншому підході до використання людського ресурсу. Практичні приклади, наведені авторами, підтверджують головну тезу всіх науковців, яка полягає у невідворотності впровадження трансформаційних методик управління бізнесом, що вважаються більш гнучкими, а тому і більш ефективними в сьогоднішніх реаліях світової економіки. Авторами надані рекомендації щодо подальших досліджень процесів змін, які повинні зосереджуватись на чіткому балансі між розробленням нових методичних підходів та їх науковому обґрунтуванні.

Посилання

Schmidt, G., Malinin, V. A. (2003). Filosofskiy slovar [Dictionary of Philosophy]. Мoscow : Respublika [in Russian].

Grinko, T. V. Upravlinnia zminamy na pidpryiemstvakh – neobkhidna umova zabezpechennia yikh rozvytku [Management of changes in enterprises - a necessary condition for ensuring their development]. Business-inform. Retrieved from https://www.business-inform.net [in Ukrainian].

Turchyna, S. G. (2017). Systema upravlinnia zminamy yak skladnyk uspishnoho rozvytku pidpryiemstv [Change management system as a component of successful enterprise development]. Eastern Europe : Economics, Business and Management, 3(08), 199–203 [in Ukrainian].

Baldynyuk, A. G. (2017). Stratehiia upravlinnia zminamy v orhanizatsii [Strategy for change management in the organization]. Economy and Society, 10, 155–158 [in Ukrainian].

Skibitsky, O. M. (2013). Upravlinnia liudskym potentsialom: personal, psykholohiia, motyvatsiia, vidpovidalnist [Management of human potential: Staff, psychology, motivation, and responsibility]. Кyiv : TOV Try-K [in Ukrainian].

Balabanova, L. V., Folomkina, I. S. (2009). Stratehiia i taktyka upravlinnia pidpryiemstvom [Strategy and tactics of enterprise management]. Donetsk : Donetsk National University of Economics and Trade [in Ukrainian].

Harrington, H. James, Esseling, Eric K. C., & van Nimwegen, Harm. (2002). Optimizatsiya biznesprotsessov. Dokumentirovanie, analiz, upravlenie, optimizatsiya [Optimization of business processes. Documentation, analysis, management, and optimization]. St-Petersburg : AZBUKA BMicro [in Russian].

Daft, Richard L. (2006). Teoriya orhanizatsii [Organization Theory & Design: «Foreign textbook» Series]. E. M. Korotkova (Ed). Мoscow : YUNITI-Dana [in Russian].

Gornyak, O. V. (2004). Zakonomirnosti formuvannia suchasnykh pidpryiemstv v umovakh rynkovoi transformatsii ekonomiky [Regularities of formation of modern enterprises in the conditions of market transformation of economy]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odessa [in Ukrainian].

Popova, V. (2009). Udoskonalennia podatkovoi polityky Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Improving the tax policy of Ukraine in terms of European integration] Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Naypak, D. V. (2011). Upravlinnia orhanizatsiinymy zminamy v zabezpechenni rozvytku pidpryiemstva [Management of organizational changes in ensuring the development of the enterprise]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Hrybyk, I. I., Popadyuk, L. I., & Smolinska, N. V. (2012). Sutnist protsesu upravlinnia zminamy ta osoblyvosti yoho efektyvnoi realizatsii v orhanizatsiiakh [The essence of the process of change management and features of its effective implementation in organizations]. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25842/1/69-384-388.pdf [in Ukrainian].

Kuzmin, O. Ye. & Melnyk, O. G. (2003). Teoretychni ta prykladni zasady menedzhmentu: navchalnyi posibnyk [Theoretical and applied principles of management], 2nd ed. Lviv : Nat. Lviv Polytechnic University Publishers [in Ukrainian].

Hrytsenko P. V. (2015). Vyznachennya stratehichnykh napryamiv rozvytku osnovnykh biznesprotsesiv promȳslovykh pidprȳyemstv pislya vprovadzhennya reinzhynirynhu [Defining strategic directions of development of the main business processes of industrial enterprises after the introduction of reengineering]. Mechanism of economic regulation, 2, 38–44 [in Ukrainian].

Философский словарь. Под ред. Г. Шишкоффа ; пер. с нем. под общ. ред. В.А. Малинина. М. : Республика, 2003. 575 с.

Гринько Т. В. Управління змінами на підприємствах – необхідна умова забезпечення їх розвитку. [Електронний ресурфс]. Режим доступу : www.business-inform.net.

Турчина С. Г. Система управління змінами як складник успішного розвитку підприємств. Східна Європа : Економіка, бізнес та управління, 2017. С. 199–203.

Балдинюк А. Г. Стратегія управління змінами в організації. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 155–158.

Скібіцький О. М. Управління людським потенціалом: персонал, психологія, мотивація, відповідальність : монографія. К. : ТОВ Три-К, 2013. 582 с.

Балабанова Л. В. Стратегія і тактика управління підприємством : навч. посіб. Донецьк: Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі, 2009. 421 с.

Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация. СПб, 2002. 650 с.

Дафт Р. Теория организации : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации». Пер. с англ. под ред. Э. М. Короткова. М. : Юнити-Дана, 2006. 736 с.

Горняк О. В. Закономірності формування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія». Одеса, 2004. 42 с.

Попова В. В. Удосконалення податкової політики України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». Київ, 2009. 21 с.

Найпак Д. В. Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Харків, 2011. 26 с.

Грибик І. І. Попадюк, Л. І., Смолінська Н. В. Сутність процесу управління змінами та особливості його ефективної реалізації в організаціях [Електронний ресурс]. 2012. Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25842/1/69-384-388.pdf

Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. Навчальний посібник, 2-ге вид. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. 352 с.

Гриценко П. В. Визначення стратегічних напрямів розвитку основних бізнес-процесів промислових підприємств після впровадження реінжинірингу. Механізм регулювання економіки. 2015. №2. С. 38–44.

Переглядів статті: 258
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Гриценко, П., Коваленко, Є., Вороненко, В., Смакоуз, А., & Степаненко, Є. (2021). АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ЗМІНИ» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ. Mechanism of an Economic Regulation, (1 (91), 92-98. https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.07