ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У ДЕТЕРМІНАНТНОМУ ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ

Ключові слова: людський капітал, людський потенціал, індекс людського розвитку, диверсифікація, ефективність, інноваційність, мобільність, продуктивність праці, міграція, конкурентоспроможність, інноваційний технології, транспортні підприємства, інноваційний розвиток транспорту

Анотація

В статті розглянуто роль людського капіталу у формуванні інноваційного розвитку транспортних підприємств. Доведено, що людський капітал являється головним чинником для впровадження інноваційного розвитку на підприємствах транспорту. Досліджено та зазначено, що тісний взаємозв’язок між ефективністю, мобільністю та інноваційністю у формуванні людського капіталу безпосередньо розкриває тотожність з детермінантними складовими інноваційного розвитку транспорту. Доведено, що інноваційний розвиток транспорту напряму залежать від людського капіталу, який його обслуговує та визначає диверсифікацію індексів економічного зростання. Людський капітал на транспорті – це один з напрямів диверсифікації технологічних інновацій та людського потенціалу, метою яких є поєднання гарантій індикаторів ефективності, конкурентоспроможності та мобільності: автоматизація технологічного транспорту та інтелектуальне накопичення активів, як пріоритет інноваційного розвитку в цілому. Також, досліджено, що національна економіка характеризується нерівномірністю розвитку секторального виробництва, по-перше через нерівномірний перерозподіл економічних ресурсів, по-друге віддача у нарощуванні капіталу не спрямовується на розвиток інфраструктури кожної з галузей, по-третє й головне через нерівність у ефективному розподілі кожною з галузей людського потенціалу. З огляду на дослідження, проведені в цій статті, можна відзначити наступне: людський капітал є основною умовою інноваційного розвитку транспортних підприємств з урахуванням глобального впливу цифровізації.

Посилання

Сміт, А. Дослідження про природу і причини багатства народів. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дослідження_природи_та_причин_багатства_народів»

Головко, Л.С. (2014). Людський капітал як ресурс економічного розвитку. Економічний нобелевський вісник, 1(7), 122–127. URL: https://www.researchgate.net

Данилків, Х.П., Горбова, Х.В., Побурко, О.Я. (2018). Інноваційний розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 31–35. https://doi.org/10.15421/40280405

Ілляшенко, С.М., Шипуліна, Ю.С., Ілляшенко, Н.С. (2022). Маркетингове управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті його інноваційного розвитку. Маркетинг і цифрові технології, 6(1), 64–78.

Кубіній, В.В. (2011). Оцінка ефективності людського капіталу. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Економіка. Спецвипуск 33. Частина 4, 59–62. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4713/1/A3.pdf

Назарко, С.О., Канцур, І.Г., Познанська, І.В. (2022). Управління людським капіталом в умовах війни. Економіка та суспільство, 41, 66–73.

Пєтухова, Т.О. (2009). Теоретичні підходи до формування та управління людським капіталом залізничної галузі. Вісник економіки транспорту і промисловості, 26, 254–257. URL: http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/8714/1/Пєтухова.pdf

Скрипка, Є.О. (2018). Інноваційний розвиток автотранспортних підприємств: досвід ЄС та можливості України. Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: Матеріали ХІ Міжнародної студентської наукової конференції (м. Харків, 16 березня 2018 р.). Харків : ХНАДУ, 78–79.

Соколова, Л.В., Дюжев, В.Г. (2022). На шляху економічного зростання: людський капітал. Економіка та управління національним господарством, 68, 57–66. https://doi.org/10.32782/infrastruct68-10

Стратегія людського розвитку від 2 червня 2021 року № 225/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#n11

Точиліна, Ю.Ю. (2020). Структура людського капіталу та особливості його формування. Економічний простір, 160, 7–11. https://doi.org/10.32782/2224-6282/160-1

Україна має звернути увагу на інвестиції в людський капітал - віце-президент СБ. URL: https://interfax.com.ua/news/investments/767476.html

Шипуліна, Ю.С. (2017). Управління формуванням інноваційної культури промислових підприємств. (Монографія). Суми : ТОВ «Триторія», 432 с.

Becker, G. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. First Edition. N.Y.

Germany has adopted already the second Program designed to cover the period of 2017 to 2022. Digital Single Market. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en

Kwon, I., Meyersson Milgrom, E.M. (2010). Specificity of Human Capital and Promotions. University at Albany, Stanford University.

Водій: середня зарплата в Україні. URL: https://www.work.ua/

Smit A. Doslidzhennia pro pryrodu i prychyny bahatstva narodiv. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Doslidzhennia_pryrody_ta_prychyn_bahatstva_narodiv»

Holovko, L.S. (2014). Liudskyi kapital yak resurs ekonomichnoho rozvytku. Ekonomichnyi nobelevskyi visnyk, 1(7), 122–127. Available at: https://www.researchgate.net

Danylkiv, Kh.P., Horbova, Kh.V., Poburko, O.Ia. (2018). Innovatsiinyi rozvytok transportnoi systemy Ukrainy. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 28(4), 31–35. https://doi.org/10.15421/40280405

Illiashenko, S.M., Shypulina, Yu.S., Illiashenko, N.S. (2022). Marketynhove upravlinnia intelektualnym kapitalom pidpryiemstva v konteksti yoho innovatsiinoho rozvytku. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii, 6(1), 64–78.

Kubinii, V.V. (2011). Otsinka efektyvnosti liudskoho kapitalu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu Seriia Ekonomika. Spetsvypusk 33. Chastyna 4, 59–62. Available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4713/1/A3.pdf

Nazarko, S.O., Kantsur, I.H., Poznanska, I.V. (2022). Upravlinnia liudskym kapitalom v umovakh viiny. Ekonomika ta suspilstvo, 41, 66–73.

Pietukhova, T.O. (2009). Teoretychni pidkhody do formuvannia ta upravlinnia liudskym kapitalom zaliznychnoi haluzi. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 26, 254–257. Available at: http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/8714/1/Pietukhova.pdf

Skrypka, Ye.O. (2018). Innovatsiinyi rozvytok avtotransportnykh pidpryiemstv: dosvid YeS ta mozhlyvosti Ukrainy. Problemy rozvytku ekonomiky pidpryiemstva: pohliad molodi: Materialy XI Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii (m. Kharkiv, 16 bereznia 2018 r.). Kharkiv : KhNADU, 78–79.

Sokolova, L.V., Diuzhev, V.H. (2022). Na shliakhu ekonomichnoho zrostannia: liudskyi kapital. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, 68, 57–66. https://doi.org/10.32782/infrastruct68-10

Stratehiia liudskoho rozvytku vid 2 chervnia 2021 roku No. 225/2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#n11

Tochylina, Yu.Iu. (2020). Struktura liudskoho kapitalu ta osoblyvosti yoho formuvannia. Ekonomichnyi prostir, 160, 7–11. https://doi.org/10.32782/2224-6282/160-1

Ukraina maie zvernuty uvahu na investytsii v liudskyi kapital - vitse-prezydent SB. Available at: https://interfax.com.ua/news/investments/767476.html

Shypulina, Yu.S. (2017). Upravlinnia formuvanniam innovatsiinoi kultury promyslovykh pidpryiemstv. (Monohrafiia). Sumy : TOV «Trytoriia», 432 s.

Becker, G. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. First Edition. N.Y.

Germany has adopted already the second Program designed to cover the period of 2017 to 2022. Digital Single Market. Available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en

Kwon, I., Meyersson Milgrom, E.M. (2010). Specificity of Human Capital and Promotions. University at Albany, Stanford University.

Vodii: serednia zarplata v Ukraini. Available at: https://www.work.ua/

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Заплітна, Т., & Кукушка, І. (2023). ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У ДЕТЕРМІНАНТНОМУ ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ . Mechanism of an Economic Regulation, (3 (101), 21-26. https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.03
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА