ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ «ЄРОБОТА» ДЛЯ СТАРТУ ТА РОЗВИТКУ ВЛАСНОЇ СПРАВИ ВЕТЕРАНІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН

Ключові слова: гранти для бізнесу, грантова підтримка ветеранів, ветеранський бізнес, гранти програми «єРобота», гранти для ветеранів та членів їх родин

Анотація

У статті розглянуто основні грантові можливості урядової програми «єРобота» для ветеранів та членів їх родин. Окреслено основні можливості програми, зокрема: отримання грантового фінансування на придбання меблів, обладнання та транспортних засобів для комерційного використання; ліцензійного програмного забезпечення; сировини, матеріалів, товарів та послуг, необхідних для реалізації бізнесу, а також на тварин або саджанці для створення ферм; послуги з маркетингу та реклами; оренду нежитлових приміщень та обладнання; придбання франшизи. Зазначено, хто може отримати грант, а саме: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні дружини або чоловіки. Акцентовано, що грант може отримати ФОП або фізична особа, яка планує відкрити власний бізнес. Продемонстровано умови отримання грантового фінансування. Розглянуто перспективи залучення грантової безповоротної допомоги для започаткування та розвитку власної справи в будь-якій сфері. Продемонстровано специфіку та пріоритети грантової програми для підтримки ветеранів та членів їх родин. Розглянуто перспективи створення нових робочих місць, утвердження ветеранської підприємницької діяльності, зміцнення економіки України. Визначено основні перепони та бар’єри, з якими стикаються ветерани та ветеранки та члени їх родин, у процесі залучення грантових інструментів урядової програми «єРобота». Проаналізовано причини не надто активного використання підприємцями ветеранської спільноти грантового фінансування. Зокрема, це: довготривалий та ускладнений бюрократичними процедурами процес отримання статусу учасника бойових дій, виявлені погрішності в діловій репутації заявника, умова отримання максимального фінансування до 1 млн грн - щонайменше 3 роки мати зареєстрований ФОП, складність в розробці бізнес-плану на участь у грантовій програмі. Запропоновано методи подолання цих перепон. Продемонстровано основні можливості розвитку ветеранського бізнесу України завдяки використанню грантових інструментів програми «єРобота», що дасть ветеранам дієвий поштовх до започаткування та розвитку власної справи, від чого залежить не лише їх добробут, але й зміцнення економіки України у воєнний та повоєнний час.

Посилання

Ветеранське підприємництво: проблеми та можливі рішення. (2023). URL: https://zp.gov.ua/upload/editor/dodatok_veteranske_pidpriemnictvo.pdf (дата звернення 25.07.2023).

Денисенко, Т. Розвиток малого підприємництва в реаліях сьогодення. URL: http://surl.li/joija (дата звернення 27.07.2023).

Гранти для ветеранів та членів їх родин. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-dlya-veteraniv-ta-chleniv-yihnih-simej (дата звернення 23.07.2023).

єРобота: Уряд запускає гранти для ветеранів на старт чи розвиток бізнесу. (2023). URL: https://diia.gov.ua/news/yerobota-uryad-zapuskaye-granti-dlya-veteraniv-na-start-chi-rozvitok-biznesu (дата звернення 28.07.2023).

Краус, К.М., Ігнатюк, А.І., Краус, Н.М. Ветеранське підприємництво та бізнес в Україні: інституційна, фінансова та проектна складова практичної реалізації. URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/185/151 (дата звернення 25.07.2023).

Ілларіонов, О. Ветеранський бізнес: правові засади підтримки та розвитку. URL: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/692/709 (дата звернення 29.07.2023).

Постанова КМУ Деякі питання надання грантів бізнесу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#Text (дата звернення 27.07.2023).

Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF/paran10#n16 (дата звернення 25.07.2023).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41621 (дата звернення 25.07.2023).

Проєкт Стратегії розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів війни. URL: https://mva.gov.ua/ua/npa/proyekt-strategiyi-rozvitku-pidpriyemnickih-iniciativ-veteraniv-vijni (дата звернення 22.07.2023).

Результати дослідження «Реінтеграція ветеранів» щодо поточних умов працевлаштування. URL: https://www.irex.org/sites/default/files/Veterans%E2%80%99%20Current%20Empl oyment%20Conditions%20%E2%80%93%20Ukrainian.pdf (дата звернення 20.07.2023).

Тарновська, І.В., Власова, В.П. (2021). Активізація підприємницької ініціативи як спосіб забезпечення зайнятості ветеранів АТО/ООС: українська практика та світовий досвід. Проблеми економіки, 4(50). URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2021-4_0-pages-203_210.pdf (дата звернення 25.07.2023).

Центр розвитку «ЧАС ЗМІН». URL: http://www.chaszmin.com.ua/granty-2023/ (дата звернення: 24.07.2023).

Veterans'ke pidpryiemnytstvo: problemy ta mozhlyvi rishennia. [Veteran entrepreneurship: problems and possible solutions]. (2023). Available at: https://zp.gov.ua/upload/editor/dodatok_veteranske_pidpriemnictvo.pdf (accessed July 25, 2023).

Denysenko, T. Rozvytok maloho pidpryiemnytstva v realiiakh s'ohodennia [Development of small entrepreneurship in today's realities]. Available at: http://surl.li/joija (accessed July 27, 2023).

Hranty dlia veteraniv ta chleniv ikh rodyn [Grants for veterans and their family members]. Available at: https://diia.gov.ua/services/grant-dlya-veteraniv-ta-chleniv-yihnih-simej (accessed July 23, 2023).

ieRobota: Uriad zapuskaie hranty dlia veteraniv na start chy rozvytok biznesu [There is work: The government launches grants for veterans to start or develop a business]. (2023). Available at: https://diia.gov.ua/news/yerobota-uryad-zapuskaye-granti-dlya-veteraniv-na-start-chi-rozvitok-biznesu (accessed July 28, 2023).

Kraus, K.M., Ihnatiuk, A.I., Kraus, N.M. Veterans'ke pidpryiemnytstvo ta biznes v Ukraini: instytutsijna, finansova ta proektna skladova praktychnoi realizatsii [Veteran entrepreneurship and business in Ukraine: institutional, financial and project components of practical implementation]. Available at: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/185/151 (accessed July 25, 2023).

Illarionov, O. Veterans'kyj biznes: pravovi zasady pidtrymky ta rozvytku [Veteran business: legal framework for support and development]. Available at: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/692/709 (accessed July 29, 2023).

Postanova KMU Deiaki pytannia nadannia hrantiv biznesu [Resolution of the CMU Some issues of granting business grants]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#Text (accessed July 27, 2023).

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia ta pozbavlennia statusu uchasnyka bojovykh dij osib, iaki zakhyschaly nezalezhnist', suverenitet ta terytorial'nu tsilisnist' Ukrainy i braly bezposeredniu uchast' v antyterorystychnij operatsii, zabezpechenni ii provedennia chy u zdijsnenni zakhodiv iz zabezpechennia natsional'noi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannia zbrojnoi ahresii Rosijs'koi Federatsii v Donets'kij ta Luhans'kij oblastiakh, zabezpechenni ikh zdijsnennia, u zakhodakh, neobkhidnykh dlia zabezpechennia oborony Ukrainy, zakhystu bezpeky naselennia ta interesiv derzhavy u zv'iazku z vijs'kovoiu ahresiieiu Rosijs'koi Federatsii proty Ukrainy [On the approval of the Procedure for granting and withdrawing the status of combatant of persons who defended the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine and took direct part in the anti-terrorist operation, ensuring its conduct or in the implementation of measures to ensure national security and defense, repel and deter armed aggression of the Russian Federation in the Donetsk and Luhansk regions, ensuring their implementation, in the measures necessary to ensure the defense of Ukraine, the protection of the safety of the population and the interests of the state in connection with the military aggression of the Russian Federation against Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF/paran10#n16 (accessed July 25, 2023).

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro status veteraniv vijny, harantii ikh sotsial'noho zakhystu» schodo sproschennia protsedury prysvoiennia statusu veterana. [Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine "On the Status of War Veterans, Guarantees of Their Social Protection" on simplifying the procedure for assigning veteran status]. Available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41621 (accessed July 25, 2023).

Proiekt Stratehii rozvytku pidpryiemnyts'kykh initsiatyv veteraniv vijny. [Project of the Strategy for the Development of Business Initiatives of War Veterans.]. Available at: https://mva.gov.ua/ua/npa/proyekt-strategiyi-rozvitku-pidpriyemnickih-iniciativ-veteraniv-vijni (accessed July 22, 2023).

Rezul'taty doslidzhennia «Reintehratsiia veteraniv» schodo potochnykh umov pratsevlashtuvannia [Results of the «Reintegration of Veterans» study on current employment conditions]. Available at: https://www.irex.org/sites/default/files/Veterans%E2%80%99%20Current%20Empl oyment%20Conditions%20%E2%80%93%20Ukrainian.pdf (accessed July 20, 2023).

Tarnovs'ka, I.V., Vlasova, V.P. (2021). Aktyvizatsiia pidpryiemnyts'koi initsiatyvy iak sposib zabezpechennia zajniatosti veteraniv ATO/OOS: ukrains'ka praktyka ta svitovyj dosvid [Activation of the entrepreneurial initiative as a way to ensure the employment of veterans of the ATO/OOS: Ukrainian practice and world experience]. Problemy ekonomiky - Problems of the economy, 4(50). Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2021-4_0-pages-203_210.pdf (accessed July 25, 2023).

Tsentr rozvytku «ChAS ZMIN» [«TIME OF CHANGE» development center]. Available at: http://www.chaszmin.com.ua/granty-2023/ (accessed July 24, 2023).

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Кобеля-Звір, М. (2023). ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ «ЄРОБОТА» ДЛЯ СТАРТУ ТА РОЗВИТКУ ВЛАСНОЇ СПРАВИ ВЕТЕРАНІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (101), 27-31. https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.04
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА