ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ДИСТАНЦІЙНУ ФОРМУ ПРАЦІ

  • Олена Прохоренко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0001-7069-1431
  • Павло Брінь Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0001-7374-3727
  • Валентин Ковшик Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0002-1121-0674
Ключові слова: дистанційна праця, віддалена праця, менеджмент, організація праці, результативність організації, управління персоналом

Анотація

В останні роки використання дистанційної праці стало одним з головних викликів для менеджерів через безпрецедентну пандемію. Для багатьох українських організацій у 2022 році необхідність здійснення ще більш радикального переходу на віддалену працю була викликана російським вторгненням в Україну та пов'язаним з цим переміщенням населення. Перехід до нової форми роботи в умовах невизначеності, разом з чіткою потребою підтримувати та покращувати результативність, посилюють інтерес до цієї теми. Однією з найактуальніших проблем при цьому є забезпечення комфортних умов праці. Метою дослідження є вивчення очікувань та вимог працівників щодо дистанційної праці, порівняння цих вимог з потребами менеджменту і визначення напрямків вдосконалення роботи в цій сфері. Дослідження ґрунтується на аналізі емпіричних даних онлайн-опитування працівників та керівників організацій. Визначено потенціал для вдосконалення управління дистанційною роботою за рахунок технічного забезпечення, роз'яснення нових робочих процедур та навчання персоналу для роботи в нових умовах. Крім того, виявлено взаємозв'язок між потребами та вимогами працівників і такими факторами, як вік, стать та функціональні обов'язки. З практичної точки зору результати дослідження можуть бути використані менеджерами різних рівнів для кращого розуміння потреб працівників, розробки операційних стратегій та стратегій управління людськими ресурсами в сучасних умовах.

Посилання

Державна служба статистики України. Демографічна та соціальна статистика. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/rp/zn/arh_zn_smsz_19_u.htm (дата звернення: 10.06.2023).

Nickson, D., Siddons, S. (2012). Remote working. Routledge, 240 p.

Зуб М.Я. (2021). Інфраструктура дистанційної роботи в умовах коронакризи. Вісник Хмельницького національного університету, 2(6), 245–250.DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6/2-40

Galanti, T., Guidetti, G., Mazzei, E. et al. (2021). Work from Home During the COVID-19 Outbreak. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 63(7), P. e426–e432. DOI: https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002236

Ozimek, A. The Future of Remote Work. URL: https://papers.ssrn.com/abstract=3638597 (дата звернення: 08.07.2023).

Baudot, L., Kelly, K. A survey of perceptions of remote work and work productivity in the United States during the COVID-19 shutdown. URL: https://ssrn.com/abstract=3646406 (дата звернення: 08.07.2023).

Ковшова, І., Ілько, Л. (2017). Організація дистанційного менеджменту на підприємстві. Економіка. Менеджмент. Бізнес, 2(20), 21–27.

Кривошеєва, В., Васюренко, Л. (2020). Мотивуюча компонента за дистанційної форми зайнятості персоналу. Економіка та управління АПК, 1, 93–100. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9262-2020-155-1-93-100

Brown, M.A. (2016). The Empathic Enterprise: Winning by Staying Human In A Digital Age. Vero Beach, FL : Merchant Trask Press, 166 p.

Ferreira, R., Pereira, R., Bianchi, I.S. et al. (2021). Decision factors for remote work adoption: advantages, disadvantages, driving forces and challenges. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(7), 70.

Tleuken, A., Turkyilmaz, A., Sovetbek, M. et al. (2022). Effects of the residential built environment on remote work productivity and satisfaction during COVID-19 lockdowns: An analysis of workers’ perceptions. Building and Environment, 219. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109234

Прохоренко, О.В., Брінь, П.В., Ковшик, В.І. (2023). Наслідки переходу на дистанційну форму організації праці: ставлення керівників та працівників. Економічний аналіз, 33(1), 227–242. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2023.01.227

References:

State Statistics Service of Ukraine. Demohrafichna ta sotsialna statystyka. Rynok pratsi. Zainiatist ta bezrobittia [Demographic and social statistics. Labor market. Employment and unemployment]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/rp/zn/arh_zn_smsz_19_u.htm (accessed June 10, 2023).

Nickson, D., & Siddons, S. (2012). Remote working. Routledge, 240 p.

Zub, M. (2021). Infrastruktura dystantsiinoi roboty v umovakh koronakryzy [Remote work infrastructure in the context of the coronavirus crisis]. Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho Universytetu – Herald of Khmelnytskyi national university, 2(6), 245–250. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6/2-40

Galanti, T., Guidetti, G., Mazzei, E., Zappalà, S., & Toscano, F. (2021). Work From Home During the COVID-19 Outbreak. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 63(7), e426–e432. DOI: https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002236

Ozimek, A. (2020). The Future of Remote Work. Available at: https://papers.ssrn.com/abstract=3638597 (accessed July 08, 2023).

Baudot, L., & Kelly, K. (2020). A survey of perceptions of remote work and work productivity in the United States during the COVID-19 shutdown. Available at: https://ssrn.com/abstract=3646406 (accessed July 08, 2023).

Kovshova, I., & Ilko, L. (2017). Orhanizatsiia dystantsiinoho menedzhmentu na pidpryiemstvi [Organization of remote management at the enterprise]. Economics. Management. Business, (2 (20)), 21–27.

Kryvosheieva, V., & Vasiurenko, L. (2020). Motyvuiucha komponenta za dystantsiinoi formy zainiatosti personalu [Motivational component in the remote form of employment]. Ekonomika Ta Upravlinnia APK – AIC Economics and Management, (1), 93–100.DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9262-2020-155-1-93-100

Brown, M.A. (2016). The Empathic Enterprise: Winning by Staying Human In A Digital Age. Vero Beach, FL : Merchant Trask Press, 166 p.

Ferreira, R., Pereira, R., Bianchi, I. S., & da Silva, M. M. (2021). Decision factors for remote work adoption: Advantages, disadvantages, driving forces and challenges. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7, 70.

Tleuken, A., Turkyilmaz, A., Sovetbek, M. et al. (2022). Effects of the residential built environment on remote work productivity and satisfaction during COVID-19 lockdowns: An analysis of workers’ perceptions. Building and Environment, 219. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109234

Prokhorenko, O., Brin, P., & Kovshik, V. (2023). Naslidky perekhodu na dystantsiinu formu orhanizatsii pratsi: ctavlennia kerivnykiv ta pratsivnykiv [Consequences of the transition to remote work: attitudes of managers and employees]. Ekonomichnyy analiz – Economic Analysis, (33(1)), 227–242. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2023.01.227

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Прохоренко, О., Брінь, П., & Ковшик, В. (2023). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ДИСТАНЦІЙНУ ФОРМУ ПРАЦІ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (101), 32-39. https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.05
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА