МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ОСОБЛИВА ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ: СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ТА НОВІ ПІДХОДИ

Ключові слова: наука, людина в центрі науки, методологія науки, парадигма науки, методологія наукових досліджень, науковий метод, науковий принцип, наукова теорія, поведінкова економіка, мораль, вартісна парадигма, соціальна парадигма, методологічний плюралізм

Анотація

У статті проаналізовано питання методології сучасної науки у тому числі економічної. Процес пізнання в рамках будь-якого наукового дослідження вимагає концептуального підходу на основі певної методології. Остання розглядається, з одного боку, як вчення про наукові методи пізнання, про класифікацію та застосування цих методів, а з іншого – як певна система наукових принципів на основі яких здійснюються дослідження. Необхідно констатувати, що в окремій науці найбільш важливим для її методології є проблема побудови предмета дослідження, формулювання гіпотез, а потім і наукової теорії та верифікація отриманих результатів. У проблемах методології будь-якої соціогуманітарної науки визначальна роль належить науковим парадигмам. Усі сучасні науковці здійснюють свої дослідження в рамках певної наукової парадигми, а історія розвитку багатьох наук – це і є історія розвитку їхніх парадигм. В економічній науці існують свої парадигми, наприклад вартісна та соціальна. Сучасний пріоритет соціальної парадигми в ній, яка поєднує економічну та гуманістичну складові парадигми свідчить, що вона повинна трансформуватися в наступну парадигму, де людина, її всебічний розвиток, її поведінкові моделі стоять в центрі науки як системи знань, інтелектуальна функція людини стає визначальним економічним ресурсом, а мораль та етика, які визначають найбільш глибинну сутнісну природу людини повинні стати важливими категоріями економічної науки та визначати ключові постулати її сучасної парадигми.

Посилання

Андрійчук, В.Г. (2016). Сутнісний аспект методології наукових досліджень. Економіка АПК, 7, 87–94.

Бабух, І.Б. (2023). Актуальність та специфіка сучасної методології наукових досліджень. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 3 (318), 291–294.

Данильян, О.Г., Дзьобань, О.П. (2019). Методологія наукових досліджень. (Підручник). Харків : Право, 368 с.

Краус, Н.М. (2012). Методологія та організація наукових досліджень. (Навчально-методичний посібник). Полтава : Оріяна, 183 с.

Культенко, В.П, Радовільська, О.О. (2020). Особливості методології наукового пізнання. Гілея: науковий вісник, 152, 188–190.

Нікіфоров, П.О. (2020). Морально-етичний дискурс в економічних дослідженнях як об’єктивна вимога розвитку науки. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки. (Монографія). З.І. Галушка (Ред.) Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 106–112.

Сич, Т. (2016). Роль методології у процесі розвитку науки. Гірська школа Українських Карпат, 14, 74–79.

Andriichuk, V.H. (2016). Sutnisnyi aspekt metodolohii naukovykh doslidzhen [An essential aspect of the methodology of scientific research]. Ekonomika APK– Economy of agro-industrial complex, 7, 87–94 [in Ukrainian].

Babukh, I.B. (2023). Aktualnist ta spetsyfika suchasnoi metodolohii naukovykh doslidzhen [Relevance and specificity of modern research methodology]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 3 (318), 291–294 [in Ukrainian].

Dаnylian, O.H., & Dzoban, O.P. (2019). Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Methodology of scientific research]. Kharkiv : Pravo, 368 p. [in Ukrainian].

Kraus, N.M. (2012). Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen [Methodology and organization of scientific research]. Poltava : Oriiana, 183 p. [in Ukrainian].

Kultenko, V.P., & Radovilska, O.O. (2020). Osoblyvosti metodolohii naukovoho piznannia [Peculiarities of the methodology of scientific knowledge]. Hileia: naukovyi visnyk – Gilea: Scientific Bulletin, 152, 188–190 [in Ukrainian].

Nikiforov, P.O. (2020). Moralno-etychnyi dyskurs v ekonomichnykh doslidzhenniakh yak obiektyvna vymoha rozvytku nauky [Moral and ethical discourse in economic research as an objective requirement for the development of science]. Ekonomichnyi ta upravlinskyi potentsial sotsializatsii ekonomiky. (Monohrafiia). In Z.I. Halushka, (Ed.). Chernivtsi : Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha, 106–112 [in Ukrainian].

Sych, T. (2016). Rol metodolohii u protsesi rozvytku nauky [The role of methodology in the process of development of science]. Hirska shkola Ukrainskykh Karpat – Mountain School of the Ukrainian Carpathians, 14, 74–79 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Нікіфоров, П., & Бабух, І. (2023). МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ОСОБЛИВА ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ: СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ТА НОВІ ПІДХОДИ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (101), 73-77. https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.11
Розділ
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ