КРЕАТИВНИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕАТИВНИХ КОРПОРАЦІЙ

  • Тетяна Поснова Університет ДФС України
Ключові слова: Креативний людський капітал, креативна корпорація, креативність, інновації

Анотація

У нових умовах глобалізації, посилення конкуренції, боротьби за якість продукції та інновації, креативна продукція є головним вектором економічного розвитку, що підвищує ефективність суспільного виробництва. Обʼєктивною реальністю в даний час стало розуміння того, що наука і вся її інфраструктура набуває вирішального значення, що дозволяє креативні ідеї перетворювати в конкурентні переваги. Адже, саме новаторські креативні ідеї – основа успішної практичної діяльності в будь-якій сфері економіки, а генераторами таких ідей є креативний людський капітал. У статті досліджено сутність та умови функціонування креативних корпорацій та креативного людського капіталу. Визначено, що креативні корпорації є складовими креативних індустрій, які здійснюють виробництво креативної продукції, а одним із основних ключових факторів виробництва та впровадження інновацій в таких корпораціях є креативний людський капітал. Тому саме креативні можливості працівників утворюють основу потенціалу креативної корпорації через створення, інтеграцію, трансформацію своїх компетенцій та креативних навичок відповідно до вимог креативної економіки. У статті наведені головні ознаки, що вирізняють креативні корпорації від інших типів корпорацій, а також наведені умови та фактори формування креативного людського капіталу. Так, головними умовами є потреба у масштабних інноваціях та наявність у суспільстві адекватної науково-освітньої системи. У статті з’ясовано, що для ефективного управління креативним капіталом необхідно застосовувати відповідні управлінські підходи та при цьому розуміти специфіку креативної діяльності корпорації. Зокрема, креативні корпорації повинні постійно впроваджувати програми підвищення кваліфікації працівників, а також особливу увагу приділяти розробці та прийняттю управлінських рішень, формуванню завдань із застосуванням технік креативності.

Посилання

Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. Москва: Логос, 2000.

Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну. URL: https://economy.24tv.ua/ru/kreativna_ekonomika_shho_tse_take_ta_yak_vona_mozhe_vryatuvati_ukrayinu_n1024850

Креативная корпорация. URL:http://www.metclad.ru/pat-c-471-list/

Повернулися в клуб. Капіталізація Apple, Microsoft, Amazon і Alphabet перевищила $1 трлн. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/kapitalizaciya-apple-microsoft-amazon-i-alphabet-perevishchila1-trln-ostanni-novini-50098390.html

Поснова Т. В. Креативний людський капітал як чинник інноваційного розвитку економіки. Економічний простір. 2019. № 141. С. 172–182.

Пономарева А. М. Креатив в коммуникационном маркетинге. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008.

Рождение креативных компаний. URL: http://www.treko.ru/show_article_2110

Савченко О. И. Креативный менеджмент как основа бизнес-творчества инновационных компаний. Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ». 2012. № 16. С. 117–125.

Сухонос В. В. Креативна корпорація в державному механізмі: історико-правовий контекст. Правові горизонти. 2016. №1(14). С. 16–23.

Українська Л. О. Соцiaльно-eкономiчний потeнцiaл креативної корпорації: особливості формування. Економічна теорія та право. 2017. № 3. С. 11–20.

Drucker on Asia. A Dialogue Between Peter Drucker aпd Isao Nakauchi. Oxford, 1997.

Tofflеr A. The Adaptive Corporation. Aldershot, Hants. Gower, 1985.

Inozemtsev, V. L. (2000). Sovremennoye postindustrial'noye obshchestvo: priroda, protivorechiya, perspektivy. [Modern post-industrial society: nature, contradictions, prospects]. Moskva: Logos.

Kreatyvna ekonomika: shcho tse take ta chomu same vona mozhe vryatuvaty Ukrayinu [Creative economy: what it is and why it can save Ukraine]. Retrieved from https://economy.24tv.ua/ru/kreativna_ekonomika_shho_tse_take_ta_yak_vona_mozhe_vryatuvati_ukrayinu_n1024850

Kreativnaya korporatsiya. [Creative corporation]. Retrieved from http://www.metclad.ru/pat-c-471list/

Povernulysya v klub. Kapitalizatsiya Apple, Microsoft, Amazon i Alphabet perevyshchyla $1 trln. [We returned to the club. The capitalization of Apple, Microsoft, Amazon and Alphabet exceeded $ 1 trillion]. Retrieved from https://biz.nv.ua/ukr/markets/kapitalizaciya-apple-microsoft-amazon-ialphabet-perevishchila-1-trln-ostanni-novini-50098390.htm

Posnova, T. V. Kreatyvnyy lyudsʹkyy kapital yak chynnyk innovatsiynoho rozvytku ekonomiky. [Creative human capital as a factor of innovative economic development]. Ekonomichnyy prostir – Economic space, (141), 172-182.

Ponomareva, A. M. (2008). Kreativ v kommunikatsionnom marketinge. [Creativity in communication marketing]. Rostov n/D: Izd-vo YUFU.

Rozhdeniye kreativnykh kompaniy. [The birth of creative companies]. Retrieved from http://www.treko.ru/show_article_2110.

Savchenko, O. I. (2012). Kreativnyy menedzhment kak osnova biznes-tvorchestva innovatsionnykh kompaniy [Creative management as the basis for the business creativity of innovative companies]. Vestnik Nats. tekhn. un-ta “KHPI”, 16, 117-125.

Sukhonos, V. V. (2016). Kreatyvna korporatsiya v derzhavnomu mekhanizmi: istoryko-pravovyy kontekst. [Creative corporation in the state mechanism: historical and legal context]. Pravovi horyzonty – Legal Horizons, 1(14), 16-23.

Ukrayinsʹka, L. O. (2017). Sotsialʹno-ekonomichnyy potentsial kreatyvnoyi korporatsiyi: osoblyvosti formuvannya. [Socio-economic potential of a creative corporation: features of formation]. Ekonomichna teoriya ta pravo – Economic theory and law, 3, 11-20.

Drucker on Asia. A Dialogue Between Peter Drucker aпd Isao Nakauchi (1997). Oxford.

Tofflеr, A. (1985). The Adaptive Corporation. Aldershot, Hants. Gower.

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Поснова, Т. (2021). КРЕАТИВНИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕАТИВНИХ КОРПОРАЦІЙ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (93), 38-45. https://doi.org/10.21272/mer.2021.93.03