ЦИФРОВІ РОЗРИВИ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗМІН І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: цифровізація економіки, ринок праці, цифрові розриви, цифрові трансформації, якість ринку праці, факторний аналіз, цифрові навички, цифровий відгук, Україна

Анотація

Дослідження присвячено пошуку методичних засад оцінювання цифрових розривів на ринку праці України у сегменті зайнятості на цифрових платформах з урахуванням сучасних тенденцій індустріальних змін і експоненціального зростання цифрової економіки. Виявлено, що вплив цифрових трансформацій на ринок праці суперечливий і неоднорідний у секторах економіки. За прогнозами, відбудеться не стільки загальне скорочення робочих місць, скільки їх перерозподіл у за сферами діяльності. Цифрові розриви ринку праці ідентифікуються як розриви між попитом та пропозицією працівників з цифровими навичками, а також відгуком інститутів на ці розбіжності. Використано факторний аналіз (головних компонент) для оцінки функціональних зв’язків у системі ринку праці у сегменті зайнятості на цифрових платформах. З’ясовано, що головною компонентою такого ринку праці є цифровий відгук – реакція систем розвитку навичок на ринкові вимоги, які змінюються. При цьому цей цифровий відгук надається здебільшого з боку населення шляхом самоосвіти. Тому ідентифіковано проблему інерційності закладів формальної освіти та інститутів, що повинні вирішувати завдання навчання дорослих.

Посилання

Ghobakhloo, M. (2020). Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. Journal of Cleaner Production, 252, 119869. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119869

European Skills Agenda. European Commission. Employment, Social Affairs & Inclusion. URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en

The Future of Jobs Report 2023. World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/

Resilience for sustainable inclusive growth. WEF in collaboration with McKinsey & Company. 2022. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/resilience-for-sustainable-inclusive-growth

Acemoglu D., Restrepo P. (2019) Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor. Journal of Economic Perspectives. 33(2), 3–30.

Shaulska, L., Stepura, T. (2023). Inequality in the Labor Market of Ukraine: an Evaluation of Regional Differentiation Using Microdata. 2023 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Wrocław, Poland, 338–341. DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT58437.2023.10275431

Digital skills critical for jobs and social inclusion. UNESCO. URL: https://www.unesco.org/en/articles/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion

Digital Skills Gap Index 2021. Wiley. URL: https://dsgi.wiley.com/global-rankings/

Аналіз розривів у навичках і потреб бізнесу у робочій силі: Звіт про результати дослідження ринку праці Львівської області / У.Я. Садова, О.С. Гринькевич, Т.М. Степура та ін. Львів, 2023. 128 c. URL: https://loda.gov.ua/news/83763

Пищуліна О. Дві сторони цифрових технологій: «цифрова диктатура» або збереження стійкості. Центр Разумкова. 29 жовтня 2019 р. URL: https://razumkov.org.ua/statti/dvi-storony-tsyfrovykh-tekhnologii-tsyfrova-dyktatura-abo-zberezhennia-stiikosti

Верхоглядова Н.І. Формування та розвиток цифрової економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2023. № 3. С. 91–95.

Ночвіна І.О. Цифровізація економіки: можливості та основні загрози. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2021. № 19. С. 90–97. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/economics/article/view/3678

Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Ю.С. Залознова, О.О. Хандій, Н.А. Азьмук та інші; НАН України, Ін-т економіки промисловості. Київ, 2022. 385 с.

Новікова О.Ф., Панькова О.В., Азьмук Н.А., Касперович О.Ю. Становлення нової якості трудового життя в Україні в умовах цифровізації економіки: концептуалізація дослідження. Вісник економічної науки Україні. 2021. № 2 (41). С. 204–212.

Nadeem K., Wong S. I., Za S., & Venditti M. (2024). Digital transformation and industry 4.0 employees: Empirical evidence from top digital nations. Technology in Society, 76, 102434. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102434

Chatterjee S., Chaudhuri R., Vrontis D., & Giovando G. (2022). Digital workplace and organization performance: Moderating role of digital leadership capability. Journal of Innovation & Knowledge. 8(1), 100334. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100334

The role of digital labour platforms in transforming the world of work. World Employment and Social Outlook 2021. ILO. 2021. URL: https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm

Acemoglu D. (2021). Harms of AI. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Working Paper 29247.

Aksoy C. G., Ozcan B. and Philipp J. (2021). Robots and the gender pay gap in Europe. European Economic Review. 134, 103693.

Flores E., Xu X. and Lu Y. (2020). Human Capital 4.0: a workforce competence typology for Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management. Vol. 31, No. 4, P. 687–703. DOI: https://doi.org/10.1108/JMTM-08-2019-0309

Novikova O., Zaloznova Y., & Azmuk N. (2023). Human Capital Recovery In Ukraine in the Post-War Period Using the Advantages of Digitalization. Journal of European Economy. 21(4), 399–419. DOI: https://doi.org/10.35774/jee2022.04.399

Berg J., Green F., Nurski L., & Spencer D. A. (2023). Risks to job quality from digital technologies: Are industrial relations in Europe ready for the challenge? European Journal of Industrial Relations. 29(4), 347–365. DOI: https://doi.org/10.1177/09596801231178904

Burchell B., Sehnbruch K., Piasna A., Agloni N. (2014). The quality of employment and decent work: definitions, methodologies, and ongoing debates. Cambridge Journal of Economics, Volume 38, Issue 2, P. 459–477. DOI: https://doi.org/10.1093/cje/bet067

Job quality. OECD. URL: https://www.oecd.org/statistics/job-quality.htm

Aşçı M. S. (2019). Quality in Labor Market and Labor Relations as a Strategical Administration Aim. In: Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9265-5.ch019

Yan Y., Gao J., Jiang X., Geng Y., Lin E. (2024). A Study on a New5S Model of Decent Work Perception. Sustainability. 16, 1207. DOI: https://doi.org/10.3390/su16031207

European Parliament (2016). European Parliament Resolution on Creating Labour Market Conditions Favourable for Work-Life Balance (2016/2017(INI)).

Eurofound (2012). Trends in Job Quality in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. URL: https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2012/trends-job-quality-europe

Степура Т. Розвиток людського потенціалу в умовах квалітизації економіки України : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський М.М.), 2021. 600 с. URL: https://is.gd/1hozpu

E-Participation Index. United Nations. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/180-Ukraine

The Global Innovation Index. WIPO. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ua.pdf

Global Startup Ecosystem Report 2023. Startup Genome. URL: https://startupgenome.com/report/gser2023

The ICT Development Index. ITU. URL: https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/IDI2023/

Jobs on the Rise 2023. LinkedIn. URL: https://www.linkedin.com/news/story/fastest-growing-jobs-in-the-us-6136666/

Melnyk L., Matsenko O., Dehtyarova I., Derykolenko O. The formation of the digital society: social and humanitarian aspects. Digital economy and digital society : Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Monograf 22 / ed. by T. Nestorenko and M. Wierzbik-Stronska; Katowic. Wydawnictwo Wyzszej Szkoty Technicznej w Katowicach, 2019. S. 71–77.

Дослідження цифрових навичок українців. Третя хвиля. 2023. Дія.Освіта. URL: https://osvita.diia.gov.ua/research

Скільки айтівців в Україні: +32 тисячі IT-ФОПів за рік згідно з Мін’юстом. DOU. URL: https://dou.ua/lenta/articles/how-many-devs-in-ukraine-2023/

Зарплати українських розробників – літо 2023. DOU. URL: https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-summer-2023/

OPENDATA. Статистичні дані НМТ/основної сесії ЗНО. Український центр оцінювання якості освіти. URL: https://zno.testportal.com.ua/opendata

Зайнятість через цифрові платформи в Україні. Проблеми та стратегічні перспективи. Міжнародна організація праці. 2018. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/travail/documents/publication/wcms_635371.pdf

Регіони України 2021. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ, 2022.

Індекс цифрової трансформації регіонів України: підсумки 2023 року. Урядовий портал. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/rezultaty-tsyfrovoi-transformatsii-v-rehionakh-ukrainy-za-2023-rik

Садова У.Я., Степура Т.М., Корицька О.І., Кіндзюр О.С. Оцінювання готовності закладів вищої освіти в Україні до викликів цифрової економіки (на прикладі економічних спеціальностей). Бізнес Інформ. Харків, 2021. № 12. С. 79–86. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-12-79-86

Садова У., Степура Т., Корицька О. Розвиток інститутів освіти і виклики цифрової економіки. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 61. С. 265–278. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.61.0.6122

Stepura, T., & Kuzmak, O. (2023). Capability of higher education in overcoming digital inequality in the conditions of the crisis in Ukraine. ECONOMICS – Innovative and Economics Research Journal, 11(2). DOI: https://doi.org/10.2478/eoik-2023-0028

Ghobakhloo, M. (2020). Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. Journal of Cleaner Production, 252, 119869. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119869

European Skills Agenda. European Commission. Employment, Social Affairs & Inclusion. Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en

The Future of Jobs Report 2023. World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/

Resilience for sustainable inclusive growth. WEF in collaboration with McKinsey & Company. 2022. Available at: https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/resilience-for-sustainable-inclusive-growth

Acemoglu D., Restrepo P. (2019) Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor. Journal of Economic Perspectives. 33(2), 3–30.

Shaulska, L., Stepura, T. (2023). Inequality in the Labor Market of Ukraine: an Evaluation of Regional Differentiation Using Microdata. 2023 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). Wrocław, Poland, 338–341. DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT58437.2023.10275431

Digital skills critical for jobs and social inclusion. UNESCO. Available at: https://www.unesco.org/en/articles/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion

Digital Skills Gap Index 2021. Wiley. Available at: https://dsgi.wiley.com/global-rankings/

Analiz rozryviv u navychkakh i potreb biznesu u robochii syli: Zvit pro rezultaty doslidzhennia rynku pratsi Lvivskoi oblasti / U.Ia. Sadova, O.S. Hrynkevych, T.M. Stepura ta in. Lviv, 2023. 128 c. Available at: https://loda.gov.ua/news/83763

Pyshchulina O. Dvi storony tsyfrovykh tekhnolohii: «tsyfrova dyktatura» abo zberezhennia stiikosti. Tsentr Razumkova. 29 zhovtnia 2019 r. Available at: https://razumkov.org.ua/statti/dvi-storony-tsyfrovykh-tekhnologii-tsyfrova-dyktatura-abo-zberezhennia-stiikosti

Verkhohliadova N.I. (2023). Formuvannia ta rozvytok tsyfrovoi ekonomiky. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. № 3. С. 91–95.

Nochvina I.O. Tsyfrovizatsiia ekonomiky: mozhlyvosti ta osnovni zahrozy. Zbirnyk naukovykh prats KhNPU imeni H.S. Skovorody «Ekonomika». 2021. № 19. S. 90–97. Available at: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/economics/article/view/3678

Transformatsiia sotsialno-trudovoi sfery v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky: monohrafiia / O.F. Novikova, O.I. Amosha, Yu.S. Zaloznova, O.O. Khandii, N.A. Azmuk ta inshi; NAN Ukrainy, In-t ekonomiky promyslovosti. Kyiv, 2022. 385 s.

Novikova O.F., Pankova O.V., Azmuk N.A., Kasperovych O.Iu. Stanovlennia novoi yakosti trudovoho zhyttia v Ukraini v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky: kontseptualizatsiia doslidzhennia. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukraini. 2021. № 2 (41). S. 204–212.

Nadeem K., Wong S. I., Za S., & Venditti M. (2024). Digital transformation and industry 4.0 employees: Empirical evidence from top digital nations. Technology in Society, 76, 102434. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102434

Chatterjee S., Chaudhuri R., Vrontis D., & Giovando G. (2022). Digital workplace and organization performance: Moderating role of digital leadership capability. Journal of Innovation & Knowledge. 8(1), 100334. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100334

The role of digital labour platforms in transforming the world of work. World Employment and Social Outlook 2021. ILO. 2021. Available at: https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm

Acemoglu D. (2021). Harms of AI. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Working Paper 29247.

Aksoy C. G., Ozcan B. and Philipp J. (2021). Robots and the gender pay gap in Europe. European Economic Review. 134, 103693.

Flores E., Xu X. and Lu Y. (2020). Human Capital 4.0: a workforce competence typology for Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management. Vol. 31, No. 4, P. 687–703. DOI: https://doi.org/10.1108/JMTM-08-2019-0309

Novikova O., Zaloznova Y., & Azmuk N. (2023). Human Capital Recovery In Ukraine in the Post-War Period Using the Advantages of Digitalization. Journal of European Economy. 21(4), 399–419. DOI: https://doi.org/10.35774/jee2022.04.399

Berg J., Green F., Nurski L., & Spencer D.A. (2023). Risks to job quality from digital technologies: Are industrial relations in Europe ready for the challenge? European Journal of Industrial Relations. 29(4), 347–365. DOI: https://doi.org/10.1177/09596801231178904

Burchell B., Sehnbruch K., Piasna A., Agloni N. (2014). The quality of employment and decent work: definitions, methodologies, and ongoing debates. Cambridge Journal of Economics, Volume 38, Issue 2, P. 459–477. DOI: https://doi.org/10.1093/cje/bet067

Job quality. OECD. Available at: https://www.oecd.org/statistics/job-quality.htm

Aşçı M. S. (2019). Quality in Labor Market and Labor Relations as a Strategical Administration Aim. In: Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9265-5.ch019

Yan Y., Gao J., Jiang X., Geng Y., Lin E. (2024). A Study on a New5S Model of Decent Work Perception. Sustainability. 16, 1207. DOI: https://doi.org/10.3390/su16031207

European Parliament (2016). European Parliament Resolution on Creating Labour Market Conditions Favourable for Work-Life Balance (2016/2017(INI)).

Eurofound (2012). Trends in Job Quality in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available at: https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2012/trends-job-quality-europe

Stepura T. Rozvytok liudskoho potentsialu v umovakh kvalityzatsii ekonomiky Ukrainy : monohrafiia. Uman : VPTs «Vizavi» (Vydavets Sochinskyi M.M.), 2021. 600 s. Available at: https://is.gd/1hozpu

E-Participation Index. United Nations. Available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/180-Ukraine

The Global Innovation Index. WIPO. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ua.pdf

Global Startup Ecosystem Report 2023. Startup Genome. Available at: https://startupgenome.com/report/gser2023

The ICT Development Index. ITU. Available at: https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/IDI2023/

Jobs on the Rise 2023. LinkedIn. Available at: https://www.linkedin.com/news/story/fastest-growing-jobs-in-the-us-6136666/

Melnyk L., Matsenko O., Dehtyarova I., Derykolenko O. The formation of the digital society: social and humanitarian aspects. Digital economy and digital society : Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Monograf 22 / ed. by T. Nestorenko and M. Wierzbik-Stronska; Katowic. Wydawnictwo Wyzszej Szkoty Technicznej w Katowicach, 2019. S. 71–77.

Doslidzhennia tsyfrovykh navychok ukraintsiv. Tretia khvylia. 2023. Diia.Osvita. Available at: https://osvita.diia.gov.ua/research

Skilky aitivtsiv v Ukraini: +32 tysiachi IT-FOPiv za rik zghidno z Miniustom. DOU. Available at: https://dou.ua/lenta/articles/how-many-devs-in-ukraine-2023/

Zarplaty ukrainskykh rozrobnykiv – lito 2023. DOU. Available at: https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-summer-2023/

OPENDATA. Statystychni dani NMT/osnovnoi sesii ZNO. Ukrainskyi tsentr otsiniuvannia yakosti osvity. Available at: https://zno.testportal.com.ua/opendata

Zainiatist cherez tsyfrovi platformy v Ukraini. Problemy ta stratehichni perspektyvy. Mizhnarodna orhanizatsiia pratsi. 2018. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/travail/documents/publication/wcms_635371.pdf

Rehiony Ukrainy 2021. Statystychnyi zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv, 2022.

Indeks tsyfrovoi transformatsii rehioniv Ukrainy: pidsumky 2023 roku. Uriadovyi portal. Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/rezultaty-tsyfrovoi-transformatsii-v-rehionakh-ukrainy-za-2023-rik

Sadova U.Ia., Stepura T.M., Korytska O.I., Kindziur O.S. Otsiniuvannia hotovnosti zakladiv vyshchoi osvity v Ukraini do vyklykiv tsyfrovoi ekonomiky (na prykladi ekonomichnykh spetsialnostei). Biznes Inform. Kharkiv, 2021. № 12. S. 79–86. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-12-79-86

Sadova U., Stepura T., Korytska O. Rozvytok instytutiv osvity i vyklyky tsyfrovoi ekonomiky. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna. 2021. Vypusk 61. S. 265–278. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.61.0.6122

Stepura, T., & Kuzmak, O. (2023). Capability of higher education in overcoming digital inequality in the conditions of the crisis in Ukraine. ECONOMICS – Innovative and Economics Research Journal, 11(2). DOI: https://doi.org/10.2478/eoik-2023-0028

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Степура, Т., Дідух, Н., Дериколенко, О., & Дегтярьова, І. (2024). ЦИФРОВІ РОЗРИВИ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗМІН І ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 7-17. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.01
Розділ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ