ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МОДЕЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: моделювання, штучний інтелект, соціально-економічні процеси, зв’язки

Анотація

У статті досліджено питання щодо застосування штучного інтелекту у моделюванні соціально-економічних процесів. Наголошено на тому, що штучний інтелект відіграє ключову роль у моделюванні соціально-економічних процесів, що дозволяє нам краще розуміти ці процеси та приймати більш ефективні рішення. Зазначено про те, що започаткування соціальних програм для навчання, розвитку та впровадження технологій штучного інтелекту в публічне управління в Україні є доцільним. Це сприятиме залученню талановитої молоді з різних соціальних груп до цифрових технологій та допоможе вирішити проблему їхнього недостатнього визнання в Україні. Початок цього процесу повинен бути пов'язаний з освітою, тому важливо створити навчальний центр на базі Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації України. Це дозволить розширити науковий світогляд молоді і стимулювати її долучення до наукових програм і розробки новітніх алгоритмів штучного інтелекту для цифрової трансформації України. Як висновок, зазначено про те, що штучний інтелект має потенціал революціонізувати підхід до моделювання соціально-економічних процесів. ШІ може допомогти враховувати складні нелінійні зв'язки між економічними факторами, аналізувати вплив різних рішень на економічну систему та автоматизувати процеси моделювання.

Посилання

Лубко Д.В., Шаров С.В. Методи та системи штучного інтелекту. Навч. посіб. укл. Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. 264 с.

Мінцифра співпрацюватиме з Luminate для розвитку сфери штучного інтелекту. Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-spivpratsyuvatime-zluminate-dlya-rozvitku-sferi-shtuchnogo-intelektu

Шаховська Н.Б., Камінський Р.М., Вовк О.Б. Системи штучного інтелекту: навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 392 с.

Федоров М. Розвиваючи сферу штучного інтелекту, ми забезпечуємо конкурентоспроможність України на міжнародному ринку. Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-rozvivayuchi-sferu-shtuchnogo-intelektu-mi-zabezpechuemokonkurentospromozhnist-ukraini-na-mizhnarodnomu-rinku

Баландіна Н.М., Бойко В.Д., Василенко М.Д. Штучний інтелект в системі розумного міста. Матеріали LVII міжнародної інтернет-конференції "Наукові підсумки 2020 року" (м. Вінниця, 17 грудня 2020 р.). 2020. С. 12–15.

Lubko, D. V., Sharov, S. V. (2019). Metody ta systemy shtuchnoho intelektu [Methods and systems of artificial intelligence] Navch. posib. ukl. Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 264 p. [in Ukrainian]

Mintsyfra spivpratsiuvatyme z Luminate dlia rozvytku sfery shtuchnoho intelektu [The Ministry of Digital will cooperate with Luminate to develop the field of artificial intelligence]. Ministerstvo ta Komitet tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. Available at: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-spivpratsyuvatime-zluminate-dlya-rozvitku-sferi-shtuchnogo-intelektu [in Ukrainian]

Shakhovska, N. B., Kaminskyi, R. M., Vovk, O. B. (2018). Systemy shtuchnoho intelektu [Artificial intelligence systems]: navchalnyi posibnyk. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 392 p. [in Ukrainian]

Fedorov M. Rozvyvaiuchy sferu shtuchnoho intelektu, my zabezpechuiemo konkurentospromozhnist Ukrainy na mizhnarodnomu rynku [By developing the field of artificial intelligence, we ensure the competitiveness of [in Ukrainian]. on the international market]. Ministerstvo ta Komitet tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. Available at: https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-rozvivayuchi-sferu-shtuchnogo-intelektu-mi-zabezpechuemokokunrentospromozhnist-ukraini-na-mizhnarodnomu-rinku [in Ukrainian]

Balandina, N. M., Boyko, V. D., Vasylenko, M. D. (December 17, 2020). [Artificial intelligence in the smart city system] Materialy LVII mizhnarodnoi internet-konferentsii "Naukovi pidsumky 2020 roku". Vinnytsia. Pp. 12–15. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Шилан, М., Гривнак, В., & Курочка, Р. (2024). ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МОДЕЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 29-32. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.03
Розділ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ