ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Ключові слова: цифрові технології, цифрові трансформації, управління персоналом, надзвичайні ситуації, безпека персоналу

Анотація

Стаття акцентує увагу на ролі цифрових технологій в управлінні безпеки праці персоналу підприємств у надзвичайних ситуаціях. Обґрунтовано, що цифрові рішення дозволяють точно аналізувати потреби у робочій силі, оцінювати ринок праці та розробляти стратегії найму. У контексті надзвичайних ситуацій, автори підкреслюють важливість цифрових технологій у створенні ефективних систем безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. Цифрові рішення сприяють вивченню минулих подій, психологічній підтримці персоналу та співпраці з місцевими службами цивільного захисту. У статті робиться акцент на тому, що інтеграція цифрових технологій в управління персоналом та охороною праці є стратегічною інвестицією в стійкість та успіх підприємства, забезпечуючи ефективність в найважчі моменти та підвищуючи конкурентоспроможність компанії в складному бізнес-середовищі.

Посилання

Дикань В., Кужавський М. Digital-маркетинг як інструмент нарощення вартості підприємств в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2022. № 80. С. 21–32.

Токмакова І., Панченко Н., Кургузова М. Розроблення антикризової стратегії підприємства в умовах цифрової трансформації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2022. № 76-77. С. 70–80.

Крайнюк О., Буц Ю., Барбашин В. SWOT-Аналіз впровадження цифрових технологій для забезпечення безпеки праці. Комунальне господарство міст. 2021. № 163. С. 234–238.

Кальянов А., Хлєстова О. Цифрова економіка в охороні праці. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. 2019. № 2(58). С. 16–21.

Кондратюк І. Новітні технології в управлінні персоналом: прогресивний досвід і напрями його впровадження на вітчизняних підприємствах. Вчені записки Університету «КРОК». 2023. № 4(72). С. 146–156.

Обруч Г. В. Цифрові інструменти управління адаптацією персоналу підприємств залізничного транспорту в контексті забезпечення їх збалансованого розвитку. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2020. № 1(112). С. 113–118.

Health and Safety at Work etc. Act 1974. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/contents

Occupational Safety and Health Act of 1970. URL: https://www.osha.gov/laws-regs/oshact/completeoshact

Canada Labour Code (R.S.C., 1985, c. L-2). URL: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/health-safety/reports/summary.html

Work Health and Safety Act 2011. URL: https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/inforce/current/act-2011-018

Council Directive 89/391/EEC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=celex:31989L0391

Про охорону праці. Закон України від 14 березня 1992 року № 2694-XII в редакції 01.10.2023. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T269400

Малишева Н. Р. Надзвичайна ситуація. Велика українська енциклопедія. 2024. URL: https://vue.gov.ua/Надзвичайна ситуація

Басов А. В. Поняття «надзвичайна ситуація»: нормативно-правові та наукові підходи визначення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. Вип. 11 (1). С. 93–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_11(1)__29

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI в редакції 01.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Наказ Держспоживстандарту України 11.10.2010 р. № 457. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/fin61335?ed=2010_10_11&an=50

Stark J. Digital transformation of industry. Geneva: Springer International Publishing, 2020.

Al Haliq, S., Al Jumaan, M. Digital Future of Emergency Medical Services: Envisioning and Usability of Electronic Patient Care Report System. Advances in Human-Computer Interaction, 2022.

Wołczański T. Industry 4.0 smart technologies in workplace safety logistics. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2021. № 6(4). P. 113–123.

Aloisi A. Negotiating the digital transformation of work: non-standard workers’ voice, collective rights and mobilisation practices in the platform economy. 2019.

Dykan V., Kuzhavskyi M. (2022). Digital-marketynh yak instrument naroshchennia vartosti pidpryiemstv v umovakh tsyfrovizatsii. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. No 80. P. 21–32.

Tokmakova I., Panchenko N., Kurhuzova M. (2022). Rozroblennia antykryzovoi stratehii pidpryiemstva v umovakh tsyfrovoi transformatsii. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. No 76-77. P. 70–80.

Krainiuk O., Buts Yu., Barbashyn V. (2021). SWOT-Analiz vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii dlia zabezpechennia bezpeky pratsi. Komunalne hospodarstvo mist. No 163. P. 234–238.

Kalianov A., Khliestova O. (2019). Tsyfrova ekonomika v okhoroni pratsi. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi Akademii upravlinnia personalom. Ekonomichni nauky. No 2(58). P. 16–21.

Kondratiuk I. (2023). Novitni tekhnolohii v upravlinni personalom: prohresyvnyi dosvid i napriamy yoho vprovadzhennia na vitchyznianykh pidpryiemstvakh. Vcheni zapysky Universytetu «KROK». No 4(72). P. 146–156.

Obruch H. V. (2020). Tsyfrovi instrumenty upravlinnia adaptatsiieiu personalu pidpryiemstv zaliznychnoho transportu v konteksti zabezpechennia yikh zbalansovanoho rozvytku. Derzhava ta rehiony. Seriia : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. No 1(112). P. 113–118.

Health and Safety at Work etc. Act 1974. Available at: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/contents

Occupational Safety and Health Act of 1970. Available at: https://www.osha.gov/laws-regs/oshact/completeoshact

Canada Labour Code (R.S.C., 1985, c. L-2). Available at: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/health-safety/reports/summary.html

Work Health and Safety Act 2011. Available at: https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/inforce/current/act-2011-018

Council Directive 89/391/EEC. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=celex:31989L0391

Pro okhoronu pratsi. Zakon Ukrainy vid 14 bereznia 1992 roku № 2694-XII v redaktsii 01.10.2023. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/T269400

Malysheva N. R. (2024). Nadzvychaina sytuatsiia. Velyka ukrainska entsyklopediia. Available at: https://vue.gov.ua/Надзвичайна ситуація

Basov A. V. (2014). Poniattia «nadzvychaina sytuatsiia»: normatyvno-pravovi ta naukovi pidkhody vyznachennia. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia. No 11 (1). P. 93–96. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_11(1)__29

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy vid 2 zhovtnia 2012 r. № 5403-VI v redaktsii 01.01.2024. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

Klasyfikator nadzvychainykh sytuatsii DK 019:2010. Derzhavnyi komitet Ukrainy z pytan tekhnichnoho rehuliuvannia ta spozhyvchoi polityky. Nakaz Derzhspozhyvstandartu Ukrainy vid 11.10.2010. № 457. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/fin61335?ed=2010_10_11&an=50

Stark J. (2020). Digital transformation of industry. Geneva: Springer International Publishing.

Al Haliq, S., Al Jumaan M. (2022). Digital Future of Emergency Medical Services: Envisioning and Usability of Electronic Patient Care Report System. Advances in Human-Computer Interaction.

Wołczański T. (2021). Industry 4.0 smart technologies in workplace safety logistics. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki. No 6(4). P. 113–123.

Aloisi A. (2019). Negotiating the digital transformation of work: non-standard workers’ voice, collective rights and mobilisation practices in the platform economy.

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Кубатко, О., Вороненко, В., & Дяденко, О. (2024). ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 46-53. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.06
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ