УПРАВЛІННЯ ФІНАНСО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, фінансово-економічна безпека, підприємство, безпека майна, комерційна таємниця, загрози

Анотація

Надано сутність поняття фінансово-економічної безпеки. Охарактеризовано фінансову безпеку, що включає ряд компонентів. Визначено сутність фінансової безпеки за різними науковцями. Проаналізовано найбільші промислові підприємства України за 2023 рік. Розкрито особливості управління фінансово-економічною безпекою на засадах розвитку промислових підприємств. Сформовано власне розуміння поняття «фінансова безпека». Досліджено, що найбільшу виручку від реалізації в Україні має АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Досліджено, що найбільше в рейтингу з найбільшої виручки від реалізації в Україні є підприємства зі сфери електроенергетики. Досліджено виручку від реалізації вітчизняних підприємств за період війни в Україні. Досліджено систему управління фінансово-економічною безпекою підприємства, яка є комплексом заходів, що проводяться в економічній, управлінській, технічній, організаційній, режимній, профілактичній та пропагандистській сфері. Розроблено комплексну систему управління для мінімізації фінансово-економічних ризиків, яка має мінімізувати влив на діяльність підприємства. Визначено, що система управління фінансово-економічною безпекою підприємства являється комплексом заходів різного напрямку. Досліджено склад служби управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Охарактеризовано систему організації фінансово-економічної безпеки. Зазначено мету організації та побудови системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві. Надано оцінку фінансово-економічної безпеки підприємства. Проаналізовано ідентифікацію основних ризиків, які впливають фінансову стабільність промислових підприємства. Запропоновано альтернативні методи із мінімізації ризиків для вітчизняних промислових підприємств. Запропоновано методику для підприємств, що може покращити фінансовий стан та досягти успіху на ринку. Зроблено висновки щодо управління фінансового-економічною безпекою промислових підприємств.

Посилання

Niefeld S.J. U.S. Fiscal Policy Under Roosevelt: 1933-1939 FinanzArchiv. Public Finance Analysis, New Series, Bd. 14, H. 2 (1953/54) Р. 248–262.

Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства, сутність та місце в системі економічної безпеки. Економіст. 2003. № 8. С. 216.

Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур. Львів : ЛБІ НБУ, 2004. 195 с.

Мельник С.І. Управління фінансовою безпекою підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Львів : «Растр-7», 2020. 384 с.

Кириченко О., Кім Ю. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства. Економіка та держава. 2009. № 1. С. 238.

Найбільші компанії України за обігом у 2022 році, URL: http://surl.li/rtsgl (дата звернення 12.03.2024).

Живко З.Б., Черевко О.В., Зачосова Н.В., Живко М.О., Баворовська О.Б., Занора В.О. Організація та управління системою економічної безпеки підприємства: навчально-методичний посібник ; за ред. З Б. Живко. Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2019. 120 с.

Герасименко О.М. Концептуальні основи ефективної інтеграції управління ризиками у процесі забезпечення економічної безпеки підприємств як складової фінансової безпеки держави. Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України : монографія за ред. О.В. Черевка Черкаси : Чабаненко Ю.А. Черкаси, 2018. С. 85–103.

Дашко І.М. Засадничі імперативи формування стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2023. № 1(259). С. 72–80. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2023/01/2.23._topic_-Iryna-%D0%9C.-Dashko-72-80.pdf (дата звернення 13.03.2024).

Дашко І., Міщук Є. Взаємозв'язок економічної безпеки підприємства та держави: аналіз непідконтрольних чинників. Економічний аналіз. 2023. Т. 33, № 1. C. 314–322. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/5696/6565657236 (дата звернення 13.03.2024).

Niefeld, S. J. U.S. Fiscal Policy Under Roosevelt: 1933-1939 FinanzArchiv. Public Finance Analysis, New Series, Bd. 14, H. 2 (1953/54). 248–262.

Horiacheva, K. S. (2003). Finansova bezpeka pidpryiemstva, sutnist ta mistse v systemi ekonomichnoi bezpeky [Financial Security of an Enterprise, the Essence and Place in the System of Economic Security]. Economist, 8, 216 .

Reverchuk, N. I. (2004). Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemnytskykh struktur [Management of economic security of business structures]. Lviv : LBI NBU, 195. [in Ukrainian].

Melnyk, S. I. (2020). Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia. [Management of financial security of enterprises: theory, methodology, practice]: monograph. Lviv : “Rastr-7”. 384 p.

Kyrychenko, O. and Kim, Yu. (2009). Vplyv infliatsiinykh protsesiv na finansovu bezpeku pidpryiemstva. [Influence of Inflationary Processes on the Financial Security of an Enterprise]. Economy and the state, 1., 238. [in Ukrainian].

Naibilshi kompanii Ukrainy za obihom u 2022 rotsi [The largest companies in Ukraine by turnover in 2022] Available at: http://surl.li/rtsgl (accessed October 12, 2023). [in Ukrainian].

Zhyvko, Z. B., Cherevko, O. V., Zachosova, N. V., Zhyvko, M. O., Bavorovska, O. B. and Zanora, V. O. (2019). Orhanizatsiia ta upravlinnia systemoiu ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Organization and management of the enterprise economic security system]: navchalno-metodychnyi posibnyk / za red. Z. B. Zhyvko. Cherkasy: publisher Chabanenko Y. A., 120. [in Ukrainian].

Herasymenko, O. M. (2018). Kontseptualni osnovy efektyvnoi intehratsii upravlinnia ryzykamy u protsesi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv yak skladovoi finansovoi bezpeky derzhavy [Conceptual foundations for effective integration of risk management in the process of ensuring economic security of enterprises as a component of the financial security of the state]. Managerial aspect of ensuring the financial security of Ukraine: a monograph edited by O. Cherevko Cherkasy: Chabanenko Y. A., 85–103. [in Ukrainian].

Dashko, I. M. (2023). Zasadnychi imperatyvy formuvannia stratehii zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Fundamental imperatives of forming a strategy for ensuring the financial and economic security of the enterprise]. Current problems of the economy, 1(259), 72–80. Available at: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2023/01/2.23._topic_-Iryna-%D0%9C.-Dashko-72-80.pdf (accessed October 12, 2023). [in Ukrainian].

Dashko, I. and Mishchuk, E. (2023). Interrelation of economic security of the enterprise and the state: analysis of uncontrollable factors [Interrelation of Economic Security of the Enterprise and the State: Analysis of Uncontrollable Factors]. Economic analysis, 33, 1, 314–322. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/5696/6565657236 (accessed October 12, 2023). [in Ukrainian].

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Дашко, І., & Михайліченко, Л. (2024). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 66-71. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.09
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА