ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСНУЮЧОГО МІСЬКОГО (ГРОМАДСЬКОГО) ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

  • Денис Захаров Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0009-0006-5751-6771
Ключові слова: міський громадський транспорт, кадрове забезпечення, комунальні підприємства, продуктивність праці, загальна та експлуатаційна чисельність працівників

Анотація

Дефіцит кадрів в усіх галузях економіки нашої країни обумовлений специфікою воєнного стану, в якому не з власної волі опинилася наша держава. 74% підприємств України незалежно від форм власності відчувають дефіцит кадрів, і цьому є кілька пояснень. Підприємства громадського транспорту мають зробити декілька стратегічних кроків для подолання (хоча б часткового) зазначеної проблеми. Отже, метою написання даної статті є формулювання перетворень щодо кадрового забезпечення та оцінки ефективності діяльності підприємств міського громадського транспорту в умовах дефіциту та відтіку кадрів. Для аналізу змін продуктивності праці на підприємствах галузі запропоновано використовувати трифакторну мультиплікативну модель, яка описана в даній статті. Результати аналізу змін продуктивності праці дозволили зробити висновок, що можна збільшити її продуктивність після проведення відповідних кадрових змін.

Посилання

Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психологія управління. Харків : Фортуна-пресс, 2012. 464 с.

Пазюк Р.Р. Кадрове забезпечення підприємства та шляхи його поліпшення. Керівник.ІНФО. URL: https://kerivnyk.info/2013/11/pazjuk.html (дата звернення: 05.05.2024).

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розбудова інфраструктури». 2022, Київ. 187 с. URL: http://surl.li/uberq (дата звернення: 05.05.2024).

Палант О.Ю. Стратегія системної модернізації міського електричного транспорту: монографія. Харків : Золоті сторінки, 2016. 360 с.

Водовозов Є.Н., Димченко О.В., Палант О.Ю., Тараруєв Ю.О. Проблеми реструктуризації підприємств наземного електричного транспорту: монографія. Харків : Золоті сторінки, 2018. 208 с.

Никифорук О.І. Модернізація наземних транспортних систем України: монографія. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2014. 440 с.

Башинська І.О., Філіппов В.Ю. Проблеми та шляхи удосконалення функціонування міського пасажирського транспорту. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 7/1. С. 35–37.

Гнедіна К.В. Проблеми та перспективи розвитку міського електричного транспорту. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2017. № 74. С. 11–19.

Димченко О.В., Круду А.С. Обґрунтування тенденцій розвитку підприємств міського електричного транспорту у контексті євроінтеграційних процесів в Україні. Комунальне господарство міст. 2014. № 113. С. 3–9.

Доброва Н.В., Осипова М.М., Нечепуренко М.С. Напрями удосконалення діяльності міського електротранспорту. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 14. С. 58–64.

Сментина Н.В., Доброва Н.В. Модернізація міського електротранспорту на шляху забезпечення збалансованого розвитку міста. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 5/2. С. 55.

Burinskiene M. Urban transport systems planning : monograph. Vilnius : Technika, 2005. 352 p.

Juskevicius P. et al. Lithuanian urban transport systems, Klaipeda: monograph. Vilnius : Technika, 2006. 181 p.

Olivková І. Comparison and Evaluation of Fare Collection Technologies in the Public Transport. Procedia Engineering. 2017. no 178. pp. 515–525. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817300991 (дата звернення: 05.05.2024).

Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 3. Р. 403–414. URL: https://sciendo.com/article/10.15544/mts.2021.37 (дата звернення: 05.05.2024).

Lozhachevska O., Bashmakov M., Petchenko M., Orlova-Kurilova O., Bereza I., Krasnoshtan O., Miroshnichenko O. Technological management of innovations in logistic. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2023. Vol 46. Р. 113–123. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/4697 (дата звернення: 05.05.2024).

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 05.05.2024).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників. Закон України від 25.04.2024 р. URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/248914.html (дата звернення: 05.05.2024).

Кодекс законів про працю України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 05.05.2024).

Палант О.Ю., Стаматін В.В., Тараруєв Ю.О. Економічний вплив впровадження системи автоведення потягів метрополітену на трудові ресурси підприємства (на прикладі КП «Харківський метрополітен»). Економічний простір. 2020. № 161. С. 82–88.

Bandurka, A., Bocharova, S., Zemlyanskaya, E. (2012). Psykholohyya upravlenyya [Management psychology]. Kharkiv: Fortuna-press. [in Ukrainian].

Pazyuk, R. Kadrove zabezpechennya pidpryyemstva ta shlyakhy yoho polipshennya [Staffing of the enterprise and ways to improve it]. Kerivnyk.INFO. Available at: https://kerivnyk.info/2013/11/pazjuk.html (accessed May 5, 2024).

Project Plan for the Renewal of Ukraine. Materials of the working group «Updating and deployment of infrastructure». (2022). Kyiv. 187 p. Available at: http://surl.li/uberq (accessed May 5, 2024).

Palant, O. (2016). Stratehiya systemnoyi modernizatsiyi misʹkoho elektrychnoho transportu [Strategy of system modernization of urban electric transport]. Kharkіv: Golden Pages. [in Ukrainian].

Vodovozov, Yu. N. and other (2018). Problemy restrukturyzatsiyi pidpryyemstv nazemnoho elektrychnoho transport [Problems of restructuring enterprises of land electric transport]. Kharkiv: Golden Pages. [in Ukrainian].

Nykyforuk, O. I. (2014). Modernizatsiya nazemnykh transportnykh system Ukrayiny [Modernization of Ukraine`s land transport systems]. Kyiv: IEP NANU. [in Ukrainian].

Bashynska, I. O., Filippov, V. Iu. (2017). Problemy ta shliahy udoskonalennia funktsionuvannia pasazhyrskoho pasazhyrskoho transportu [Problems and way of improving of urban passenger transport]. Ekonomika. Finansy. Pravo, 7/1, 35–37.

Hnedina, K. V. (2017). Problemy ta perspektyvy rozvytku misʹkoho elektrychnoho transportu [Problems and prospects of urban electric transport development]. Bulletin of the Chernihiv State Technological University, 74, 11–19.

Dimchenko O.V., Kurdu A.С. (2014) Obgruntuvannya tendentsiy rozvytku pidpryyemstv misʹkoho elektrychnoho transportu u konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv v Ukrayini [Substantiation of tendencies of development of enterprises of urban electric transport in the context of European integration processes in Ukraine]. Municipal economy of cities, 113, 3–10.

Dobrova, N. V., Osypova, M. M., Nechepurenko, M. S. (2017) Napryamy udoskonalennya diyalʹnosti misʹkoho elektrotransportu [Directions of improvement of activity of city electric transport]. Black Sea Economic Studies, 14, 58–64.

Smentina, N. V., Dobrova, N. V. (2017). Modernizatsiya misʹkoho elektrotransportu na shlyakhu zabezpechennya zbalansovanoho rozvytku mista. [Modernization of city electric transport on the way to ensure balanced development of the city]. Economy. Finances. Right, 5/2, 55.

Burinskiene, M. (2005). Urban transport systems planning: monograph. Vilnius: Technika.

Juskevicius, P. et al. (2006). Lithuanian urban transport systems. Klaipeda: monograph. Vilnius: Technika.

Olivková, І. (2017). Comparison and Evaluation of Fare Collection Technologies in the Public Transport. Procedia Engineering, 178, 515–525. URL: https: // www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817300991 (accessed May 5, 2024).

Mykhailichenko, M., Lozhachevska, O., Smagin, V., Krasnoshtan, O., Zos-Kior, M., Hnatenko, I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43, 3, 403–414. Available at: https://sciendo.com/article/10.15544/mts.2021.37 (accessed May 5, 2024).

Lozhachevska, O., Bashmakov, M., Petchenko, M., Orlova-Kurilova, O., Bereza, I., Krasnoshtan, O., Miroshnichenko, O. (2023). Technological management of innovations in logistic. Management theory and studies for rural business and infrastructure development, 46, 113–123. Available at: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/4697 (accessed May 5, 2024).

State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed May 5, 2024).

On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the regulation of the work of domestic workers. Law of Ukraine dated 04/25/2024. Available at: https://www.rada.gov.ua/news/razom/248914.html (accessed May 5, 2024).

Labor Code of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (accessed May 5, 2024).

Palant, O. Y., Stamatin, V. V., Tararuev, Y. O. (2020) Ekonomichnyy vplyv vprovadzhennya systemy avtovedennya potyahiv metropolitenu na trudovi resursy pidpryyemstva (na prykladi KP «Kharkivsʹkyy metropoliten»). [The economic impact of the introduction of the metro train self-driving system on the company's labor resources (on the example of KP «Kharkivskyi Metropoliten»)]. Economic space, 161, 82–88.

Переглядів статті: 16
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Захаров, Д. (2024). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСНУЮЧОГО МІСЬКОГО (ГРОМАДСЬКОГО) ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 72-75. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.10
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА