ГРАНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ

  • Мар’яна Кобеля-Звір Львівський торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0001-5627-9408
  • Юрій Звір Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: гранти, гранти для індустріальних парків, гранти для промисловості,, гранти в Україні, гранти ЄС, урядові гранти

Анотація

У статті досліджено грантові можливості для створення та розвитку індустріальних парків в Україні. Продемонстровано, що для цих процесів є ряд державних, регіональних та міжнародних програм. За результатами дослідження розподілено всі грантові інструменти на гранти внутрішніх та зовнішніх програм. До внутрішніх варто віднести: 1. Безповоротні ресурси від держави у розмірі максимально до 60 млн грн для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріальних парків. 2. Гранти Програми «єРобота» за напрямком «Гранти для переробних підприємств» у розмірі до 8 000 000 грн - є актуальними для учасників індустріальних парків, адже згідно з чинним законодавством вони можуть займатися переробною діяльністю на території парків. 3. Регіональні інструменти фінансування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та регіональних фондів та програм. До зовнішніх належать грантові інструменти програм Європейської комісії. Акцентовано: оскільки учасники індустріальних парків можуть на території парків займатися обробною промисловістю, переробкою відходів (крім захоронення), виробництвом біопалива, окремими видами транспортних засобів, то для них актуальними є програми Єврокомісії, які спрямовують грантове фінансування на такі види діяльності. Серед цих програм: Горизонт Європа, Креативна Європа, Еразмус+, Програма цифрової Європи, Програма EU4Health, Програма дій із охорони довкілля та клімату, Програма єдиного ринку, Механізм об’єднання Європи та Програма Євратом. У статті зроблено наголос на тому, що для всіх цих програм Єврокомісія розробила різні юридичні документи, робочі програми та посібники, проте у переважній більшості конкурсів є ряд однакових умов щодо участі для заявників. Наголошено: виконання загальних та спеціальних вимог цих програм є запорукою успіху у грантових конкурсах для суб’єктів індустріальних парків та отримання суттєвого грантового фінансування, що в окремих випадках може сягати навіть кількох мільйонів євро. Підсумовано: у межах внутрішніх та зовнішніх програм існує широкий спектр грантових можливостей для різних суб’єктів індустріальних парків: від фінансування заходів у процесах створення до залучення коштів на розвиток суб’єктів господарювання учасників парків.

Посилання

Акімова О.В., Ліннік Д.Ю. Індустріальні парки як механізм постконфліктного відновлення України. Економічний простір. 2023. № 185. С. 21–25. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/10803 (дата звернення: 10.03.2024).

Орлова В.М., Сергєєва О.Р., Кузьменко О.В. Стан та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва в умовах війни в Україні. Європейський вектор економічного розвитку. 2023. № 1 (34). С. 73–85. URL: https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2023/1/8.pdf (дата звернення: 20.03.2024).

Грант на переробне підприємство. Дія. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo (дата звернення: 4.03.2024).

Закон України Про індустріальні парки. Документ 5018-VI, чинний, поточна редакція - Редакція від 17.09.2023. Законодавство України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-VI#Text (дата звернення: 7.03.2024).

Кобеля-Звір М.Я. Грантові програми Європейської комісії як інструменти розвитку: можливості та бар’єри. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2023. Вип. 2 (72). С. 48–53. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/9.pdf (дата звернення: 10.03.2024).

Кобеля-Звір М.Я. Основні підходи до визначення поняття гранту. Київський економічний науковий журнал. 2023. № 2. С. 16–21. URL: https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/57 (дата звернення: 25.03.2024).

Марголич Р.І. Державна політика щодо розвитку індустріальних парків в Україні: pro et contra. Наукові інновації та передові технології. 2024. № 1(29). С. 90–100. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/8430/8475 (дата звернення: 28.03.2024).

Нове для учасників індустріальних парків: як отримати фінансування та компенсації за кредитами. Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації. 2022. Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/news/detail?lang=uk-ua&id=16b8f1ad-4bad-42a7-ba71-d09897993b40&title=novedliau (дата звернення: 14.03.2024).

Підоричева І.Ю., Ліщук О.В. Актуальні напрями та перспективи розвитку індустріальних парків і кластерів у контексті сучасної та повоєнної відбудови України. Економічний вісник Донбасу. 2023. № 1 (71). С. 66–79. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/193781 (дата звернення: 21.03.2024).

Деякі питання надання грантів для переробних підприємств : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 739. Законодавство України. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 13.03.2024).

Кисилевський Д. Розвиток індустріальних парків: що далі? ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ. УКРАЇНА. 2024. URL: https://zn.ua/ukr/promyshliennost/rozvitok-industrialnikh-parkiv-shcho-dali.html (дата звернення: 09.03.2024).

EU Funding & Tenders Portal. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home (дата звернення: 07.03.2024).

Akimova, O. V., Linnik, D. Yu. (2023). Industrial'ni parky iak mekhanizm postkonfliktnoho vidnovlennia Ukrainy [Industrial parks as a mechanism of post-conflict recovery of Ukraine]. Ekonomichnyj prostir, 185, 21–25. Available at: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/10803 (accessed March 10, 2024).

Orlova, V. M., Serhieieva, O. R., Kuz'menko, O. V. (2023). Stan ta perspektyvy rozvytku maloho i seredn'oho pidpryiemnytstva v umovakh vijny v Ukraini [The state and prospects of the development of small and medium-sized enterprises in the conditions of the war in Ukraine]. Yevropejs'kyj vektor ekonomichnoho rozvytku, 1 (34), 73–85. Available at: https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2023/1/8.pdf (accessed March 20, 2024).

Hrant na pererobne pidpryiemstvo. [Grant for a processing enterprise]. Diia. Available at: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo (accessed March 4, 2024).

Zakon Ukrainy Pro industrial'ni parky. Dokument 5018-VI, chynnyj, potochna redaktsiia - Redaktsiia vid 17.09.2023. [Law of Ukraine On Industrial Parks. Document 5018-VI, valid, current edition - Edition dated 09/17/2023. Legislation of Ukraine]. Zakonodavstvo Ukrainy. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-VI#Text (accessed March 7, 2024).

Kobelia-Zvir, M. Ya. (2023). Hrantovi prohramy Yevropejs'koi komisii iak instrumenty rozvytku: mozhlyvosti ta bar'iery [Grant programs of the European Commission as development tools: opportunities and barriers]. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal «Biznes-navihator», is. 2 (72), 48–53. Available at: http://business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/9.pdf (accessed March 10, 2024).

Kobelia-Zvir, M. Ya. (2023). Osnovni pidkhody do vyznachennia poniattia hrantu [Basic approaches to defining the concept of a grant]. Kyivs'kyj ekonomichnyj naukovyj zhurnal, 2, 16–21. Available at: https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/57 (accessed March 25, 2024).

Marholych, R. I. (2024). Derzhavna polityka schodo rozvytku industrial'nykh parkiv v Ukraini: pro et contra [State policy regarding the development of industrial parks in Ukraine: pro and contra]. Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii, 1(29), 90–100. Available at: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/8430/8475 (accessed March 28, 2024).

Nove dlia uchasnykiv industrial'nykh parkiv: iak otrymaty finansuvannia ta kompensatsii za kredytamy. Viddil zv'iazkiv z hromads'kistiu ta zasobamy masovoi informatsii (2022). [New for participants of industrial parks: how to get financing and compensation for loans. Department of Public Relations and Mass Media]. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. Available at: https://www.me.gov.ua/news/detail?lang=uk-ua&id=16b8f1ad-4bad-42a7-ba71-d09897993b40&title=novedliau (accessed March 14, 2024).

Pidorycheva, I. Yu., Lischuk, O. V. (2023). Aktual'ni napriamy ta perspektyvy rozvytku industrial'nykh parkiv i klasteriv u konteksti suchasnoi ta povoiennoi vidbudovy Ukrainy [Current trends and prospects for the development of industrial parks and clusters in the context of modern and post-war reconstruction of Ukraine]. Ekonomichnyj visnyk Donbasu, 1 (71), 66–79. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/193781 (accessed March 21, 2024).

Deiaki pytannia nadannia hrantiv dlia pererobnykh pidpryiemstv : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 chervnia 2022 r. 739. [Some issues of granting grants for processing enterprises: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 24, 2022 No. 739]. Zakonodavstvo Ukrainy. Verkhovna Rada Ukrainy Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2022-%D0%BF#Text (accessed March 13, 2024).

Kysylevs'kyj, D. Rozvytok industrial'nykh parkiv: scho dali? [Development of industrial parks: what next?] DZERKALO TYZhNYa. UKRAYNA. (2024). Available at: https://zn.ua/ukr/promyshliennost/rozvitok-industrialnikh-parkiv-shcho-dali.html (accessed March 9, 2024).

EU Funding & Tenders Portal. European Commission.. Available at: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home (accessed March 7, 2024).

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Кобеля-Звір, М., & Звір, Ю. (2024). ГРАНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 76-80. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.11
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА