СТАН ТА РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ У ТУРИЗМІ УКРАЇНИ

Ключові слова: малий бізнес, малі підприємства, середні підприємства, індекс активності бізнесу, туризм, туристична діяльність

Анотація

У статті проаналізовано значення та законодавчі аспекти здійснення малого бізнесу в Україні та країнах ЄС. Розглянута класифікація підприємств відповідно до європейських та національних нормативних актів та виявлені певні розбіжності у визначенні критеріїв. Досліджено місце та роль вітчизняного малого бізнесу в загальній структурі туристичних агентств, туристичних операторів та підприємств із надання інших туристичних послуг за останні роки. Авторами виділено три групи проблем ведення малого бізнесу в Україні за сучасних кризових умов та відповідно шляхів їх вирішення: перша група – це економічні проблеми та перешкоди у веденні бізнесу, пов’язані з відсутністю ресурсів; друга група – перешкоди або недостатня підтримка зі сторони держави та місцевих органів влади; третя проблема найскладніша – нестабільна ситуація, військові конфлікти, окупація та бойові дії на території країни. Узагальнено сучасні проблеми малого бізнесу у сфері туризму України та визначені пріоритетні напрями створення бізнес середовища у сфері туризму у повоєнний час.

Посилання

Ніколайчук О.А. Малий бізнес у сфері туризму та гостинності України: від реалій до перспектив. Вісник Донецького університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. 2019. №1 (70). С. 57-68. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1551/

Шевченко-Перепьолкіна Р.І. Малі підприємства у сфері готельно-туристичного бізнесу: вплив коронавірусу. Інфраструктура ринку. 2020. № 50. С. 209–212. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct50-34

Благун І., Румянцева І. Аналіз сучасних тенденцій розвитку туризму в Україні в кризових умовах. Věda a perspektivy. 2024. № 2. С. 56–65. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2024-2(33)-56-65

Кривоберець М.М. Розвиток туризму в постпандемічний період: тенденції та заходи підтримки. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. 2022. Вип. № 1 (64). С. 48–53. DOI: https://doi.org/10.32689/2523-4536/64-6

Мілінчук О.В. Стан малого туристичного бізнесу України: роль готельно-ресторанної складової в його розвитку. Інфраструктура ринку. 2020. № 41. С. 53–59. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct41-9

Джинджоян В.В., Корнєєв М.В., Ходак О.В., Небаба Н.О. Економіка та менеджмент міжнародного туризму: навч. посіб. Київ : Видавництво "Каравела", 2024. 376 с.

Економічна статистика. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm (дата звернення: 10.05.2024).

Господарський кодекс України : Кодекс від 16.01.2003 р. №436–IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 10.05.2024).

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC/. URL: http://eur-lex.europa.eu/ (дата звернення: 10.05.2024).

Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» : Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2164-19 (дата звернення: 10.05.2024).

Туристичний барометр України 2021-2022. Національна туристична організація України. URL: https://nto.ua/assets/files/ntou-statistics-barometer-2021-2022.pdf (дата звернення: 10.05.2024).

Лисюк Т., Ройко Л., Білецький Ю. Інноваційні інформаційно-комунікативні технології у сфері туризму. Економіка та суспільство. 2022. № 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-26

Слатвінська Л., Збиранник О., Мацак Н. Оцінка сучасного стану та визначення перспектив розвитку підприємництва у галузі туризму в Україні з урахуванням наслідків військового стану. Економіка та суспільство. 2024. № 59. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-19

Бублик Л.Я., Трофим’як С.В. Тенденції розвитку туристичного господарства України у 2020-2023 роках. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2024. № 1 (42). С. 3–7.

Дослідження стану та потреб бізнесу в умовах війни: результати опитування в грудні 2023 – січні 2024 року. Ініціатива для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України. URL: https://business.diia.gov.ua/economic-recovery (дата звернення: 10.05.2024).

Nikolajchuk, O. A. (2019). Malyj biznes u sferi turyzmu ta ghostynnosti Ukrajiny: vid realij do perspektyv [Small business in the field of tourism and hospitality of Ukraine: from realities to prospects]. Visnyk Donecjkogho universytetu ekonomiky i torghivli imeni Mykhajla Tughan-Baranovsjkogho, 1(70), 57–68. Available at: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1551/ [in Ukrainian].

Shevchenko-Perepjolkina, R. I. (2020). Mali pidpryjemstva u sferi ghoteljno-turystychnogho biznesu: vplyv koronavirusu [Small enterprises in the field of hotel and tourism business: the impact of the coronavirus]. Infrastruktura rynku, 50, 209–212. https://doi.org/10.32843/infrastruct50-34 [in Ukrainian].

Blaghun, I., Rumjanceva, I. (2024). Analiz suchasnykh tendencij rozvytku turyzmu v Ukrajini v kryzovykh umovakh [Analysis of modern trends in the development of tourism in Ukraine in crisis conditions]. Věda a perspektivy, 2, 56–65. https://doi.org/10.52058/2695-1592-2024-2(33)-56-65 [in Ukrainian].

Kryvoberecj, M. M. (2022). Rozvytok turyzmu v postpandemichnyj period: tendenciji ta zakhody pidtrymky [Tourism development in the post-pandemic period: trends and support measures]. Naukovi praci Mizhreghionaljnoji Akademiji upravlinnja personalom. Ekonomichni nauky, 1(64), 48–53. https://doi.org/10.32689/2523-4536/64-6 [in Ukrainian].

Milinchuk, O. V. (2020). Stan malogho turystychnogho biznesu Ukrajiny: rolj ghoteljno-restorannoji skladovoji v jogho rozvytku [The state of small tourism business in Ukraine: the role of the hotel and restaurant component in its development]. Infrastruktura rynku, 41, 53–59. https://doi.org/10.32843/infrastruct41-9 [in Ukrainian].

Dzhyndzhojan, V. V., Kornjejev, M. V., Khodak, O. V., Nebaba N. O. (2024). Ekonomika ta menedzhment mizhnarodnogho turyzmu [Economics and management of international tourism]. Kyiv : Karavela [in Ukrainian].

Ekonomichna statystyka. Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby statystyky. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm (accessed May 10, 2024).

Ghospodarsjkyj kodeks Ukrajiny : Kodeks vid 16.01.2003. No 436–IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (accessed May 10, 2024).

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC/. Available at: http://eur-lex.europa.eu/ (accessed May 10, 2024).

Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrajiny «Pro bukhghaltersjkyj oblik ta finansovu zvitnistj v Ukrajini» shhodo udoskonalennja dejakykh polozhenj» : Zakon Ukrajiny vid 05.10.2017. No 2164-VIII. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2164-19 (accessed May 10, 2024).

Turystychnyj barometr Ukrajiny 2021-2022. Nacionaljna turystychna orghanizacija Ukrajiny. Available at: https://nto.ua/assets/files/ntou-statistics-barometer-2021-2022.pdf (accessed May 10, 2024).

Lysjuk, T., Rojko, L., Bilecjkyj, Ju. (2022). Innovacijni informacijno-komunikatyvni tekhnologhiji u sferi turyzmu [Innovative information and communication technologies in the field of tourism]. Ekonomika ta suspiljstvo, 43. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-26 [in Ukrainian].

Slatvinsjka, L., Zbyrannyk, O., Macak, N. (2024). Ocinka suchasnogho stanu ta vyznachennja perspektyv rozvytku pidpryjemnyctva u ghaluzi turyzmu v Ukrajini z urakhuvannjam naslidkiv vijsjkovogho stanu [Assessment of the current state and determination of prospects for the development of entrepreneurship in the field of tourism in Ukraine, taking into account the consequences of martial law]. Ekonomika ta suspiljstvo, 59. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-19 [in Ukrainian].

Bublyk, L. Ja., Trofym'jak, S. V. (2024). Tendenciji rozvytku turystychnogho ghospodarstva Ukrajiny u 2020–2023 rokakh [Development trends of the tourism industry of Ukraine in 2020-2023]. Skhidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja, 1 (42), 3–7. [in Ukrainian].

Doslidzhennja stanu ta potreb biznesu v umovakh vijny: rezuljtaty opytuvannja v ghrudni 2023 – sichni 2024 roku. Iniciatyva dlja vidnovlennja ekonomiky, rozvytku pidpryjemnyctva ta eksportu Ukrajiny. Available at: https://business.diia.gov.ua/economic-recovery (accessed May 10, 2024).

Переглядів статті: 15
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Виговський, Д., & Конарівська, О. (2024). СТАН ТА РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ У ТУРИЗМІ УКРАЇНИ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 81-87. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.12
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА