ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ДЛЯ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ

  • Катерина Мазур Вінницький національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-1137-3422
  • Андрій Лиманець Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: нейромаркетинг, споживачі, емоції, поведінка, реклама

Анотація

У сучасному світі маркетингу розуміння психології споживачів стає ключовим фактором успіху. Нейромаркетинг, поєднуючи знання нейронауки, психології та маркетингу, пропонує унікальний погляд на те, як люди реагують на маркетингові стимули. Дана стаття досліджує особливості нейромаркетингу та його потенціал для впливу на поведінку споживачів, що є важливим та необхідним в сучасному суспільстві з урахуванням тенденцій розвитку економіки, суспільства та діджиталізації купівлі товарів та послуг, а також існуючих економічних трендів. Охарактеризовано особливості використання нейромаркетингу для впливу на поведінку споживачів, шляхом визначення позитивних та негативних сторін даного виду маркетингу. Охарактеризовано негативні сторони нейромаркетингу з позиції характеристики етичних проблем та представлено шляхи їх подолання.

Посилання

Афанасьєва О.К., Белоус К.В. Управління поведінкою споживачів з використанням технологій нейромаркетингу. Економіка та суспільство, 2023. Випуск № 55. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2924/2846 (дата звернення: 04.05.2024)

Джур О.Є., Гузь К.О. Застосування нейронних технологій управління поведінкою споживачів послуг туристичного агентства. Ефективна економіка, 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/127.pdf (дата звернення: 04.05.2024)

Зіньцьо Ю.В., Стасюк С.О. Нейромаркетинг як інструмент збільшення кількості продажів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. Випуск 41. С. 107–112.

Карпенко Л.Ф. Проведення нейромаркетингових досліджень для підвищення ефективності рекламної діяльності. Економіка та суспільство. 2022. № 41. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1578/1519 (дата звернення: 04.05.2024)

Квасова Л.С. Особливості нейромаркетингу: як покращати взаємодію з клієнтами. Актуальні проблеми економіки, управління та маркетингу в аграрному бізнесі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Дніпро, ДДАЕУ. 2023. С. 194–195.

Сизоненко Ю.С., Мікуляк К.А. Нейромаркетинг: сутність, значення і сфери застосування. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Рівне : О. Зень, 2022. С. 174–176.

Шульга О. А. Нейромаркетинг у системі маркетингових інновацій підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 6. Том 2. С. 256–260.

Afanasіeva, O., Belous, K. (2023). Upravlinnia povedinkoiu spozhyvachiv z vykorystanniam tekhnolohii neiromarketynhu [Management of consumer behavior using neuromarketing technologies]. Ekonomika ta suspilstvo, 55. Available at: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2924/2846 (accessed 04.05.2024) [in Ukrainian].

Dzhur, O., Huz, K. (2020). Zastosuvannia neironnykh tekhnolohii upravlinnia povedinkoiu spozhyvachiv posluh turystychnoho ahentstva [Application of neural technologies to manage the behavior of consumers of travel agency services]. Efektyvna ekonomika, 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/127.pdf (accessed May 4, 2024). [in Ukrainian].

Zintso, Yu., Stasyuk, S. (2022). Neiromarketynh yak instrument zbilshennia kilkosti prodazhiv [Neuromarketing as a tool for increasing sales]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 41, 107–112. [in Ukrainian].

Karpenko, L. (2022). Provedennia neiromarketynhovykh doslidzhen dlia pidvyshchennia efektyvnosti reklamnoi diialnosti [Conduction of neuromarketing research to increase the efficiency of advertising activities]. Ekonomika ta suspilstvo, 41. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1578/1519 (accessed May 4, 2024). [in Ukrainian].

Kvasova, L. (2023). Osoblyvosti neiromarketynhu: yak pokrashchaty vzaiemodiiu z kliientamy [Features of neuromarketing: how to improve interaction with customers]. Aktualni problemy ekonomiky, upravlinnia ta marketynhu v ahrarnomu biznesi: materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. Dnipro: DDAEU, 7–10. [in Ukrainian].

Syzonenko, Yu., Mikuliak, K. (2022). Neiromarketynh: sutnist, znachennia i sfery zastosuvannia [Neuromarketing: essence, meaning and areas of application]. Suchasni trendy povedinky spozhyvachiv tovariv i posluh: III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Rivne: O. Zen, 174–176. [in Ukrainian].

Shulha, O. (2021). Neiromarketynh u systemi marketynhovykh innovatsii pidpryiemstva [Neuromarketing in the system of enterprise marketing innovation]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 6, 2, 256–260. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 14
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Мазур, К., & Лиманець, А. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ДЛЯ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 92-95. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.14
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА