АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: загрози, безпека, інформація, джерела, війна

Анотація

У статті досліджено питання щодо аналізу сучасного стану інформаційної безпеки в Україні. Наголошено на тому, що сучасні реалії свідчать про ефективність масових інформаційних атак, ботів та фейків як інструментів дезорієнтації, залякування та маніпуляції суспільством. Питання інформаційної безпеки та культури, особливо в умовах війни, стає питанням виживання людини, суспільства та держави. Це стосується не лише інтересів держави, а й прав та свобод кожної особи. Основою сучасної інформаційної безпеки є цілісність даних, доступність інформації, конфіденційність та надійність її збереження. Як висновок, сказано про те, що аналіз сучасного стану інформаційної безпеки держави вказує на те, що забезпечення цієї безпеки ґрунтується на діяльності інформаційних структур держави. Ці структури повинні забезпечити безпеку інформації держави та її суб’єктів в умовах глобалізації та зростаючих загроз міжнародного тероризму. На жаль, в Україні існує низка негативних чинників, що ускладнюють створення таких інформаційних структур, а одним з них є неузгодженість між органами державної влади у питаннях забезпечення інформаційної безпеки. Сучасні загрози інформаційній безпеці виходять за межі нашої держави і мають глобальні наслідки, що посягають не лише на національний простір, а й на міжнародний порядок. Щоб запобігти та протистояти сучасним інформаційним загрозам, необхідно не лише прийняти відповідні нормативно-правові акти, а й забезпечити функціонування інституційного механізму забезпечення інформаційної безпеки, включаючи освітні програми. Це передбачає системну діяльність державно-правових інститутів, що мають ефективно реалізовувати національні інтереси в інформаційній сфері. Вони повинні бути здатні не лише реагувати на поширення інформаційних маніпуляцій та неправдивої інформації, а й передбачати конфлікти та формувати інформаційну культуру суспільства. Окрім того, з урахуванням глобальних загроз та викликів, ефективна протидія інформаційній агресії можлива за участю міжнародних організацій, інституцій та міжнародної спільноти.

Посилання

Лизанчук В.В. Інформаційна безпека України: теорія і практика: підручник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 725 с.

Інформаційна безпека: підручник / під ред. В.В. Остроухова. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 412 с.

Кавун С.В., Носов В.В., Манжай О.В. Інформаційна безпека: навчальний посібник. Ч. 2. Харків : Вид. ХНЕУ, 2018. 196 с.

Морозов О.Л. Інформаційна безпека в умовах сучасного стану і перспектив розвитку державності. URL: http://www.viche.info

Шатун В.Т. Інформаційна безпека – невід’ємна складова національної безпеки України. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». 2016. Т. 267. Вип. 255. С. 174–180.

Боднар І. Інформаційна безпека як основа національної безпеки. Механізм регулювання економіки. 2014. № 1. С. 68–75.

Саприкін О.А. Фейк як інструмент інформаційної війни проти України. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2016. № 1. С. 87–94.

Hridin O.V., Reznik N.P., Chukina I.V., Krasnorutskyy O.O. and Mykhaylichenko M.V. Mechanisms and tools of personnel management in institutional economics. AIP Conference Proceedings 2413. 2022. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0089330

Резнік Н.П., Костиляну В.А. Антикризове управління підприємством, як засіб захисту підприємства від банкрутства. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2019. № 4(1). С. 213–223.

Zahorodnia A., Reznik N., Chornenka L. Generalization of the influence of foreign experience of the digitalization process on the economic security of enterprises. Int. J. Innov. Technol. Econ. № 4(36). DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30122021/7744

Lyzanchuk, V. V. (2017). Information security of Ukraine: theory and practice: textbook. Lviv: LNU named after Ivan Franko, 725 p.

Ostroukhova, V. V. (eds.) (2021). Information security. Textbook. Under the editorship. Kyiv: Lira-K Publishing House, 412 p.

Kavun, S. V., Nosov, V. V., Manzhai, O. V. (2018). Information security. Tutorial. Part 2. Kharkiv: Ed. Khneu, 196 p.

Morozov, O. L. Information security in the conditions of the modern state and prospects for the development of statehood. http://www.viche.info

Shatun, V. T. (2016). Information security is an integral component of the national security of Ukraine. Scientific works of the Black Sea State University named after Peter Mohyla complex "Kyiv-Mohyla Academy", 267, 255, 174–180.

Bodnar, I. (2014). Information security as the basis of national security. Mechanism of economic regulation, 1, 68–75.

Saprykin, O. A. (2016). Fake as a tool of information war against Ukraine. Library science. Documentary science. Informatology, 1, 87–94.

Hridin, O. V., Reznik, N. P., Chukina, I. V., Krasnorutskyy, O. O. and Mykhaylichenko, M. V. (2022). Mechanisms and tools of personnel management in institutional economics. AIP Conference Proceedings 2413, https://doi.org/10.1063/5.0089330

Reznik, N. P., Kostylyanu, V. A. (2019) Anti-crisis management of the enterprise as a meansprotection of the enterprise from bankruptcy. KHNAU Bulletin. Series: Economic sciences, 4(1), 213–223.

Zahorodnia, A., Reznik, N., Chornenka, L. Generalization of the influence of foreign experience of the digitalization process on the economic security of enterprises. Int. J. Innov. Technol. Econ., 4(36), https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30122021/7744

Переглядів статті: 17
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Котляров, В. (2024). АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 101-104. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.16
Розділ
МІКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ