ВЗАЄМОДІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОЇ ШКОЛИ ІЗ ТЕХНОЛОГІЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Ключові слова: інформаційний простір, інформаційні ресурси, мережі, інформаційні продукти, інформаційні технології, засоби

Анотація

У статті досліджено питання щодо взаємодії інформаційного та освітнього середовища вищої школи із технологіями педагогічного дизайну. Наголошено на тому, що повне вирішення завдання створення якісного інформаційно-освітнього середовища передбачає формування єдиної інформаційної системи для навчального закладу, а також мережі його підрозділів шляхом розробки комунікативної корпоративної інфраструктури. Це означає використання сучасного цифрового обладнання, інформаційної та комп'ютерної техніки та високоякісних програмних засобів з подальшою інтеграцією актуальних інформаційних систем до освітнього комплексу. Крім того, потрібно розробити і створити систему управління розвитком даної системи. Як висновок, сказано про те, що одним з перспективних напрямків модернізації освіти в умовах реформ та суспільних викликів є створення інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів. Це сприятиме поліпшенню матеріально-технічного, психолого-педагогічного, дидактичного та комунікативного забезпечення навчального процесу, а також сприятиме модернізації засобів навчання на основі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Взаємодія інформаційного та освітнього середовища вищої школи з технологіями педагогічного дизайну є важливим елементом сучасної освіти. Ця взаємодія створює унікальні можливості для покращення навчання, розвитку студентів та підготовки їх до життя в сучасному інформаційному суспільстві. Розвиток та впровадження інноваційних педагогічних практик з використанням технологій педагогічного дизайну стане ключовим фактором у забезпеченні якісної та ефективної освіти у майбутньому.

Посилання

Мехед Д.Б., Мехед О.Б., Салтиков О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації контролю і коригування навчальних досягнень студентів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 33. C. 91–95.

Калініна Л.М. Моделі управлінської діяльності керівника школи. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. пр. Київ: Логос, 2000. С. 35–42.

Третяк О.П., Мехед О.Б., Тюпіна Н.В. Організація самостійної роботи студентів за допомогою хмарної технології збереження інформації (хмара Google). Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ-Вінниця, 2015. № 43. С. 14–16.

Калініна Л.М. Система інформаційного забез-печення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою». Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менеджменту освіти». Київ, 2008.

Кремень В.Г. Категорії «Простір» і «середовище»: особливості модельного подання та освітнього застосування. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. No. 2. С. 3–16

Харченко І., Шишенко І. Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти як підґрунтя для формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2021. № 13(45). С. 78–84

Mehed, D. B., Mehed, O. B., Saltykov, O. M. (2012). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v orhanizatsii kontroliu i koryhuvannia navchalnykh dosiahnen studentiv [The use of information and communication technologies in the organization of monitoring and adjusting the educational achievements of students]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. Is. 33, 91–95. [in Ukrainian].

Kalinina, L. M. (2000). Modeli upravlinskoi diialnosti kerivnyka shkoly [Models of managerial activity of the head of the school]. Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy: Zb. nauk. pr. Kyiv: Lohos. 35–42. [in Ukrainian].

Tretyak, O. P., Mehed, O. B., Tyupina, N. V. (2015). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv za dopomohoiu khmarnoi tekhnolohii zberezhennia informatsii (khmara Google). [Organization of students' independent work using cloud information storage technology (Google cloud)]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. Kyiv-Vinnytsia. No. 43. 14–16. [in Ukrainian].

Kalinina, L. M. (2008). [The system of information provision of management of a general educational institution: Autoref. thesis for obtaining sciences. degree of doctor of pedagogy Sciences: specialist 13.00.06 "Theory and methodology of education management". Govt. higher education institution "University of Management of Education". Kyiv. [in Ukrainian].

Kremen, V. G. (2013). Katehorii «Prostir» i «seredovyshche»: osoblyvosti modelnoho podannia ta osvitnoho zastosuvannia ["Space" and "environment" categories: peculiarities of model presentation and educational application] Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. No. 2. 3–16. [in Ukrainian].

Kharchenko, I., Shyshenko, I. (2021). Informatsiino-osvitnie seredovyshche zakladu vyshchoi osvity yak pidgruntia dlia formuvannia informatsiino-tsyfrovoi kultury maibutnikh fakhivtsiv [The information and educational environment of a higher education institution as a foundation for the formation of the information and digital culture of future specialists]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika». No. 13(45), 78–84. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 20
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Мосьондз, М., Тимошенко, Р., & Бабічева, Г. (2024). ВЗАЄМОДІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОЇ ШКОЛИ ІЗ ТЕХНОЛОГІЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 105-108. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.17
Розділ
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ