МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТИПОЛОГІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ

Ключові слова: відкриті інновації, закриті інновації, типологія відкритих інновацій, інноваційний процес, економіка знань

Анотація

У статті розглянуто особливості формування сутності відкритих інновацій та особливостей прояву цього явища відповідно до відмінностей умов та завдань. Проведено аналіз відмінностей авторських визначень явища відкритих інновацій і наведено їх переваги та недоліки, що засвідчує, з одного доку, процес еволюції і складності цього явища та, з іншого боку, неповноту авторських дефініцій, що обумовлює необхідність удосконалення методологічного базису. Авторами встановлено, що природа взаємодії суб’єктів інноваційного процесу при відкритих інновацій не є повністю ідентичною до звичайних (закритих) інновацій. Тому існуюча класифікація для звичайних інновацій може доповнити класифікацію відкритих інновацій, але новизна та складність інноваційного процесу відкритих інновацій, втому числі інноваційної воронки, вимагає створення нової типології. В статті запропоновано підхід до формування типології відкритих інновацій, що представлено концептуальною структурою знань, яка системно акумулює відмінності відкритих інновацій.

Посилання

Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : Сполом, 2016. 412 с.

Пушкар Т. А., Михайлова К. В., Тараннік Я. С. Трансфер знань і технологій як основа формування моделі відкритих інновацій. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 58. С. 24–28.

Князева Е. Н. Инновационная сложность: методология организации сложных адаптивных и сетевых структур. Философия науки и техники. 2015. Т. 20, № 2. С. 50–69. URL: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps20_2/50-69.pdf (дата звернення: 29.07.2022)

Носик О. М. Відкриті інноваційні системи: головні характеристики і напрями інтернаціоналізації. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2016. Вип. 6. С. 103–113.

Порівняння класифікації та типологізації. URL: https://sites.google.com/site/programuvannapaskal/metodicna-skarbnicka/porivnanna-klasifikaciie-ta-tipologizaciie (дата звернення: 29.07.2022)

Methods for Classification. Faint Images of the Radio Sky at Twenty-Centimeters Robert. H. Becker, David J. Helfand, Richard L. White, Michael D. Gregg, Sally A. Laurent-Muehleisen. URL: http://sundog.stsci.edu/rick/SCMA/node2.html (дата звернення: 29.07.2022)

Мова В. В., Колесник М. В., Карпенко С.В Системний аналіз : Методичні вказівки для студентів V курсу. Київ : НАУ, 2002. 23 с.

Чесбро Г. Відкриті бізнес моделі. Як досягти успіху в новому інноваційному оточенні. Бостон: Гарвардська бізнес-школа преса, 2006. 272 с.

Гросфелд Т., Роланд Т. Логика открытых инноваций: создание стоимости путем объединения сетей и знаний. Вестник «Форсайт». 2008. № 1(5). С. 24–29.

Малышев Д. А. Открытые инновации как проявление современной модели инновационного процесса на промышленных предприятиях. Economics and management of a national economy Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2022 Вип. 12, ч. 1A. С. 97–103.

Латфуллина Г. Р., Громова О. Н., Райченко А. В. Теория организации. Издательство : Юрайт, 2016. 156 с.

Open Innovation: definition and explanation. The Oxford Review Encyclopaedia of Terms. URL: https://oxford-review.com/oxford-review-encyclopaedia-terms/encyclopaedia-open-innovation-definition-explanation/ (дата звернення: 29.07.2022)

Ulrich Lichtenthaler. Outbound open innovation and its effect on firm performance: examining environmental influences. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9310.2009.00561 (дата звернення: 29.07.2022)

Відкриті інновації "Що це?" та "Навіщо"? URL: https://www.craftinnovations.com.ua/open-innovation (дата звернення: 29.07.2022)

Медовников Д. Покер открытых инноваций. URL: https://iq.hse.ru/news/177672788.html (дата звернення: 29.07.2022)

Лазаренко Ю. О. Концепція відкритих інновацій 2.0 як основа для розробки корпоративної стратегії та особливості її реалізації в умовах цифрових трансформацій URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230934 (дата звернення: 29.07.2022)

Колесник М. В., Командровська В. Є., Пунда О. В. Методологічні аспекти забезпечення сталого розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств на засадах корпоративної соціальної відповідальності. Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія: економічні науки. 2015. №15. С. 65–68.

Колесник М. В., Командровська В. Є., Созинова І. В. Відкриті інновації як прояв сучасної моделі інноваційного процесу. Інтелект XXI: науковий журнал. 2019. № 6. Ч. 2. С. 73–78.

Гассман О., Енкель Е. Теорія відкритих інновацій: три архетипи основних процесів. Матеріали конференції з управління науково-дослідними розробками (Лісабон). 2004. С. 1–18.

Вест Дж., Галлагер С. Відкриті інновації: парадокс фірмових інвестицій в програмному забезпеченні з відкритим кодом. США : Управління науково-дослідними розробками, 2006. 316 c.

Yurynets, Z. V. (2016). Formuvannia innovatsiinykh stratehii: teoriia, metodolohiia, praktyka [Formation of innovation strategies: theory, methodology, practice]. monohrafiya [a monograph]. Lviv: Spolom, 412 p.

Pushkar, T. A., Mykhailova, K. V., Tarannik, Ya. S. (2021). Transfer znan i tekhnolohii yak osnova formuvannia modeli vidkrytykh innovatsii [Transfer of knowledge and technologies as a basis for modeling of open innovations]. Infrastruktura rynku, no 58, pp. 24–28.

Kniazeva, E. N. (2015). Ynnovatsyonnaia slozhnost: metodolohyia orhanyzatsyy slozhnukh adaptyvnukh y setevukh struktur [Innovative complexity: methodology of organization of complex adaptive and network structures]. Fylosofyia nauky y tekhnyky, no 20 (2), pp. 50–69. Available at: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps20_2/50-69.pdf (accessed July 29, 2022).

Nosyk, O. M. (2016). Vidkryti innovatsiini systemy: holovni kharakterystyky i napriamy internatsionalizatsii [Open Innovation Systems: Main Characteristics and Tensions of Internationalization]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu/ Seriia: Menedzhment innovatsii, no 6, pp. 103–113.

Porivniannia klasyfikatsii ta typolohizatsii [The Comparison of Classification and Typology]. Available at: https://sites.google.com/site/programuvannapaskal/metodicna-skarbnicka/porivnanna-klasifikaciie-ta-tipologizaciie (accessed July 29, 2022).

Methods for Classification. Faint Images of the Radio Sky at Twenty-Centimeters Robert. H. Becker, David J. Helfand, Richard L. White, Michael D. Gregg, Sally A. Laurent-Muehleisen. Available at: http://sundog.stsci.edu/rick/SCMA/node2.html (accessed July 29, 2022).

Mova, V. V., Kolesnyk, M. V., Karpenko, S. V (2022). Systemnyi analiz. Metodychni vkazivky dlia studentiv V kursu [System analysis: Methodological guidelines for students of course V]. Kyiv: NAU, 23 p.

Chesbro, H. (2006). Vidkryti biznes modeli. Yak dosyahty uspikhu v novomu innovatsiynomu otochenni [Open business models. How to achieve success in the new innovative direction.]. Boston: Harvardsʹkyy biznes-shkola, 272 p.

Malyshev, D. A. (2022). Otkrytye innovatsii kak proyavlenie sovremennoi modeli innovatsionnogo protsessa na promyshlennykh predpriyatiyakh [Open innovation as a manifestation of a modern model of the innovation process in industrial enterprises]. Economics and management of a national economy Economics: Yesterday, Today and Tomorrow, no 12 (1А), pp. 97–103. DOI: 10.34670/AR.2022.79.34.012

Hrosfeld, T., Roland, T. (2008). Lohika vidkrytykh innovatsiy: stvorennya vartosti shlyakhom ob'yednannya merezh y znanʹa [The logic of open innovation: value creation through the integration of networks and knowledge]. Bulletin ‘Forsayt’, vol. 1(5), pp. 24–29.

Latfullyna, H. R., Hromovoi, O. N., Raichenko, A. V. (2016). Teoryia orhanyzatsyy [Theory of organization]. Yzdatelstvo: Yurait, p. 156.

Open Innovation: definition and explanation. The Oxford Review Encyclopaedia of Terms. Available at: https://oxford-review.com/oxford-review-encyclopaedia-terms/encyclopaedia-open-innovation-definition-explanation/ (accessed July 29, 2022).

Ulrich Lichtenthaler. Outbound open innovation and its effect on firm performance: examining environmental influences. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9310.2009.00561 (accessed July 29, 2022).

Vidkryti innovatsii "Shcho tse?" ta "Navishcho"? [Open Innovations "What is it?" and "Why?]. Available at: https://www.craftinnovations.com.ua/open-innovation (accessed July 29, 2022).

Medovnykov, D. Poker otkrytykh ynnovatsyi [Open innovations poker]. Available at: https://iq.hse.ru/news/177672788.html (accessed July 29, 2022).

Lazarenko, Yu. O. Kontseptsiia vidkrytykh innovatsii 2.0 yak osnova dlia rozrobky korporatyvnoi stratehii ta osoblyvosti yii realizatsii v umovakh tsyfrovykh transformatsii [The theory of open innovations: three archetypes of basic processes]. Available at: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230934 (accessed July 29, 2022).

Kolesnyk, M. V., Komandrovska, V. Ye., Punda, O. V. (2015). Metodolohichni aspekty zabezpechennia staloho rozvytku innovatsiino-investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv na zasadakh korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti [Methodological aspects of ensuring sustainable development of innovation and investment activities of enterprises on the basis of corporate social responsibility]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Seriia: ekonomichni nauky, no 15, pp. 65–68.

Kolesnyk, M. V., Komandrovska, V. Ye., Sozynova, I. V. (2019). Vidkryti innovatsii yak proiav suchasnoi modeli innovatsiinoho protsesu [Open innovations as a manifestation of the current model of the innovation process.]. Intelekt XXI, no 6(2), pp. 73–78.

Gassmann, O., Enkel, E. (2004). Teoriya vidkrytykh innovatsiy: try arkhetypy osnovnykh protsesiv [The theory of open innovations: three archetypes of basic processes]. The Proceedings of the R&D Management conference of Lissabon, pp. 1–18.

West, J., Hallakher, S. (2006). Vidkrytykh innovatsiy: paradoks investitsiy u prohramne zabezpechennya z vidkritim kodom [Open innovations: the paradox of corporate investments in open code]. USA: R&D Management, 316 p.

Переглядів статті: 209
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Колесник, М., Командровська, В., & Чернишова, Т. (2022). МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТИПОЛОГІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ. Mechanism of an Economic Regulation, (1-2(95-96), 19-24. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.03
Розділ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ