АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інформаційна система, облікова інформаційна система, управлінська інформаційна система, підсистема, зв’язок

Анотація

Проведено порівняльний аналіз інформаційних систем бухгалтерського обліку і управлінських інформаційних систем підприємств. Розглянуто їх сутність, компоненти та структуру, встановлено діапазон кожної системи. Вирізнено функції (отримання та зберігання даних, перетворення даних на корисну інформацію, встановлення контролю) і підсистеми інформаційних систем (фінансовий і управлінський облік в складі облікової системи та маркетинг, фінанси, людські ресурси і виробництво в складі управлінської системи). Виявлені інструменти, що вливають на інформаційні системи при їх впровадженні на підприємстві (поведінковий аналіз, кількісні методи, технологія управління якістю, реінжиніринг). Наведено способи підвищення результативності та ефективності діяльності підприємства при використанні інформаційних систем. Систематизовано спільні риси та відмінності між управлінськими та обліковими інформаційними системами. Досліджено види взаємозв’язку між ними та доказано існування двох підходів: загального, коли управлінська інформаційна система включає в себе все підприємство та облікову інформаційну систему, та часткового, за яким управлінська система підпорядковується обліковій інформаційній системі.

Посилання

Гайдар О. В. Інформаційні ресурси і моделі системи планування підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04. ДНУЕТ. 2013. 20 с.

Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Київ : ЦУЛ, 2012. 295 c.

Гушко С. В., Шайкан А. В. Управлінські інформаційні системи. Навч. посіб. Львів : Магнолія Плюс, 2010. 320 с.

Терещенко Л. О. Управлінські інформаційні системи : підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 488 с.

Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 336 с.

Адамик О. В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. ТНЕУ, 2017. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24957/1/I%D0%A1%D0%9E_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF.pdf

Скиба Г. І., Цімошинська О. В., Беженар І. М. Впровадження інформаційних систем обліку. Економіка АПК. 2020. № 11. С. 74.

Долгова Л., Ямненко Г. Використання інструментарію інформаційних систем для автоматизації бізнес-процесів підприємства. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 2. С. 90–97. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.02.090

Haidar, O. V. (2013). Informatsiini resursy i modeli systemy planuvannia pidpryiemstva [Information resources and models of the enterprise planning system]: autoref. thesis Ph.D. economy sciences: 08.00.04. DNUET. 20 p.

Tomashevskyi, O. M., Tsehelyk, H. H., Viter, M. B. (2012). Informatsiini tekhnolohii ta modeliuvannia biznes-protsesiv [Information technologies and modeling of business processes]. Kyiv: TsUL, 295 p. (in Ukrainian)

Hushko, S. V., Shaikan, A. V. (2010). Upravlinski informatsiini systemy [Management information systems]. Lviv: Mahnoliia Plius, 320 p.

Tereshchenko, L. O. (2013). Upravlinski informatsiini systemy [Management information systems]. Kyiv: KNEU, 488 p. (in Ukrainian)

Benko, M. M. (2010). Informatsiini systemy i tekhnolohii v bukhhalterskomu obliku [Information systems and technologies in accounting]. Kyiv: KNTEU, 336 p. (in Ukrainian)

Adamyk, O. V. (2017). Informatsiini systemy i tekhnolohii v obliku i audyti [Information systems and technologies in accounting and auditing]. TNEU. Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24957/1/I%D0%A1%D0%9E_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF.pdf (accessed July 26, 2022)

Skyba, H. I., Tsimoshynska, O. V., Bezhenar, I. M. (2020). Vprovadzhennia informatsiinykh system obliku [Implementation of accounting information systems]. Ekonomika APK, vol. 11, p. 74. (in Ukrainian)

Dolhova, L., Yamnenko, H. (2021). Vykorystannia instrumentariiu informatsiinykh system dlia avtomatyzatsii biznes-protsesiv pidpryiemstva [Use of information systems tools for automating the enterprise's business processes]. Ekonomichnyi analiz, vol. 31, № 2, pp. 90–97. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.02.090

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Онищенко, В., & Медяник, В. (2022). АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ. Механiзм регулювання економiки, (1-2(95-96), -45. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.07
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА