ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЇХ АДАПТИВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЗМІН

Ключові слова: управління, зміни, реформа, система охорони здоров’я, адаптивна політика

Анотація

Якщо донедавна до основних викликів закладів охорони здоров’я ми відносили питання інформатизації та цифровізації, диверсифікації комунікацій і ресурсного забезпечення, розвитку інституційних секторів системи галузі, їх конкурування, орієнтиру на результат, інше, що було закладено в ключові аспекти реформування СОЗУ, то нині – застосування адаптивної політики галузевої системи як можливості забезпечення її функціонування в умовах війни поряд з глобальною проблемою пандемії короновірусу та всіма наслідками, зумовленими ними. У даній статті розкрито системні зміни медичної галузі, викликані її реформою; запропоновано матрицю функціональних напрямків адаптивної політики реформування СОЗУ та визначено особливості управління нею. Наведено окремі урядові рішення, що були обумовлені початком війни і вагомо позначилися на результатах реформування медичної галузі.

Посилання

Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров’я / кол. монографія за науковою ред. д.е.н. Шкільняка М. М., д.е.н. Желюк Т. Л. Тернопіль : Крок, 2020. 560 с.

Робота ЗОЗ в умовах воєнного стану. URL: https://www.medsprava.com.ua/news/5152-robota-zoz-v-umovah-vonnogo-stanu (дата звернення: 15.07.2022)

Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1013-р від 30 листопада 2016 року. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80 (дата звернення: 18.07.2022)

Коробчинська Н. В. Моніторинг системи охорони здоров’я в системі управління на місцевому рівні. Публічне управління та митне адміністрування. 2022. № 1 (32). URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2022/1/11.pdf (дата звернення: 18.07.2022)

Медична реформа у час війни. URL: https://lb.ua/society/2022/06/18/520460_medichna_reforma_chas_viyni_.html (дата звернення: 18.07.2022)

Програма медичних гарантій: особливості реалізації з 1 липня 2022 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/prohrama-medychnykh-harantii-osoblyvosti-realizatsii-z-1-lypnia-2022-roku (дата звернення: 18.07.2022)

Shkilnyak, M. M., Zhelyuk, T. L. (2020). Modernizatsiya menedzhmentu ta publichnoho upravlinnya v systemi okhorony zdorovya [Modernization of management and public administration in the health care system]. Ternopil: Krok. [in Ukrainian]

Robota ZOZ v umovakh voyennoho stanu [The work of ZOH under martial law]. Available at: https://www.medsprava.com.ua/news/5152-robota-zoz-v-umovah-vonnogo-stanu

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine On the approval of the Concept of the reform of the financing of the health care system № 1013-r vid (2016, November 30, 2016). Available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80

Korobchynska, N. V. (2022). Monitorynh systemy okhorony zdorovʺya v systemi upravlinnya na mistsevomu rivni [Monitoring of the health care system in the management system at the local level]. Publichne upravlinnya ta mytne administruvannya – Public administration and customs administration, vol. 1 (32). Available at: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2022/1/11.pdf [in Ukrainian]

Medychna reforma u chas viyny [Medical reform during the war]. Available at: https://lb.ua/society/2022/06/18/520460_medichna_reforma_chas_viyni_.html

Prohrama medychnykh harantiy: osoblyvosti realizatsiyi z 1 lypnya 2022 roku [The program of medical guarantees: implementation features from July 1, 2022]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/prohrama-medychnykh-harantii-osoblyvosti-realizatsii-z-1-lypnia-2022-roku

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Савченко, О., Машта, Н., & Поліщук, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЇХ АДАПТИВНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЗМІН. Mechanism of an Economic Regulation, (1-2(95-96), 50-54. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.08
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА