БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД

Ключові слова: безробіття, рівень безробіття, зайнятість населення, рівень злочинності, СOVID-19

Анотація

Дане дослідження присвячене проблемам безробіття населення в Україні. У статті здійснено економіко-статистичний огляд безробіття в різних регіонах України та за секторами економіки. Також визначено місце України серед інших країн Європи. Автори візуалізують інформацію про безробіття в Україні за причинами незайнятості у 2020 році, акцентують увагу на кількості непрацевлаштованих після закінчення закладів освіти, а також оцінюють вплив рівня безробіття на рівень злочинності у регіонах України. У статті також описано які негативні наслідки для економіки країни має зростання рівня безробіття. Особливу увагу зосереджено на впливу пандемії COVID-19 на безробіття в Україні. Аналіз здійснено за період до повномасштабного вторгнення росії, однак неодноразово наголошено на негативних можливих наслідках війни.

Посилання

Skupskyi R., Melnychuk L., Shcherbata M. Methodological aspects of labor potential use and regional demographic problems. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 1(9). Р. 103–109.

Кифяк В. Соціально-економічний аналіз безробіття в Україні. Економіка й держава. 2018. № 1. С. 100–103.

Головченко О. М., Головченко М. Ф. Сучасний стан та шляхи подолання безробіття в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 46. С. 56–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2020_46_9

Павлюк Т. І., Вакулюк О. А. Безробіття та шляхи його вирішення. Економічні студії. 2019. № 4 (26). С. 124–127.

Грідін О. Актуальні проблеми, сучасні тенденції та основні напрями подолання безробіття в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-40

Транченко Л. В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства. Економіка та держава. 2012. № 4. С. 12–15.

Ревко А., Приходько Н. Соціально-економічні наслідки безробіття населення регіонів України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 2. С. 18–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2021_2_4

Швець О.В. Сучасні особливості регулювання безробіття. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 2. С. 49–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2020_2_12

Reznik Nadiia P., & Gridin Oleksandr V. Strategic planning of the socio-economic development of Ukraine: conceptual aspects. International journal of scientific & technology research, March 2020, volume 9, issue 03, pp. 7034–7038. URL: http://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Strategic-Planning-Of-The-Socio-economic-Development-Of-Ukraine-Conceptual-Aspects.pdf

Офіційний сайт: Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 04.06.2022)

Офіційний сайт: Державна служба зайнятості України. Статистична інформація. URL: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index (дата звернення: 11.05.2022)

Unemployment by sex and age – annual data. European Commission. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_a/default/table?lang=en

Закон України Про зайнятість населення України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text

Вдовин М. Л., Зомчак Л. М., Бондар О. В. Кластеризація країн ЦСЄ за показниками ЗЕД. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-50

Панчишин Т. В. Інвестування людського капіталу – запорука модернізації економіки України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2017. Вип. 1(2). С. 99–104.

Вдовин М. Л., Зомчак Л. М., Міщук Т. В. Аналітика сучасного стану добробуту населення України. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-77

Depalo, Domenico. Gloomy Expectations After the Invasion of Ukraine (May 31, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4141374 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4141374

Skupskyi, R., Melnychuk, L., Shcherbata, M. (2017). Methodological aspects of labor potential use and regional demographic problems. Scientific bulletin of Polissia, vol. 1(9), pp. 103–109.

Kyfiak, V. (2018). Sotsialno-ekonomichnyi analiz bezrobittia v Ukraini [Socio-economic analysis of unemployment in Ukraine]. Economy and the state, vol. 1, pp. 100–103. (in Ukrainian)

Holovchenko, O. M., Holovchenko, M. F. (2020). Suchasnyi stan ta shliakhy podolannia bezrobittia v Ukraini [Current state and ways to overcome unemployment in Ukraine]. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, vol. 46, pp. 56–64. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2020_46_9 (in Ukrainian)

Pavliuk, T. I., Vakuliuk, O. A. (2019). Bezrobittia ta shliakhy yoho vyrishennia [Unemployment and ways to solve it]. Ekonomichni studii, vol. 4 (26), pp. 124–127. (in Ukrainian)

Hridin, O. (2022). Aktualni problemy, suchasni tendentsii ta osnovni napriamy podolannia bezrobittia v Ukraini [Current problems, current trends and main directions of overcoming unemployment in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-40 (in Ukrainian)

Tranchenko, L. (2012). Bezrobittia yak sotsialna problema rynkovoho suspilstva [Unemployment as a social problem of a market society]. Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 12–15 (in Ukrainian)

Revko, A., Prykhodko, N. (2021). Sotsialno-ekonomichni naslidky bezrobittia naselennia rehioniv Ukrainy [Socio-economic consequences of unemployment in the regions of Ukraine]. Problems and prospects of economics and management, vol. 2, pp. 18–24. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2021_2_4 (in Ukrainian)

Shvets, O. V. (2020). Suchasni osoblyvosti rehuliuvannia bezrobittia [Modern features of unemployment regulation]. Business navigator, vol. 2, pp. 49–53. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2020_2_12 (in Ukrainian)

Reznik Nadiia P., Gridin Oleksandr V. (2020). Strategic planning of the socio-economic development of Ukraine: conceptual aspects. International journal of scientific & technology research, vol. 9, issue 03, pp. 7034–7038. Available at: http://www.ijstr.org/final-print/mar2020/Strategic-Planning-Of-The-Socio-economic-Development-Of-Ukraine-Conceptual-Aspects.pdf

Official site: State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 04.06.2022)

Official site: Derzhavna sluzhba zainiatosti Ukrainy [State Employment Service of Ukraine]. Statystychna informatsiia. Available at: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index (accessed 11.05.2022)

Unemployment by sex and age – annual data. European Commission. Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_a/default/table?lang=en

Zakon Ukrainy Pro zainiatist naselennia Ukrainy (2013). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text

Vdovyn, M. L., Zomchak, L. M., Bondar, O. V. (2021). Klasteryzatsiya krayin TSSYE za pokaznykamy ZED [Clustering of the CEE countries according to the indicators of foreign economic activity]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-50 (in Ukrainian).

Panchyshyn, T. V. (2017). Investuvannia liudskoho kapitalu – zaporuka modernizatsii ekonomiky Ukrainy [Investing in human capital is the key to the modernization of Ukrainian economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, vol. 1(2), pp. 99–104. (in Ukrainian)

Vdovyn, M. L., Zomchak, L. M., Mishchuk, T. V. (2022). Analityka suchasnoho stanu dobrobutu naselennia Ukrainy [Аnalysis of the current state of population welfare in Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo, vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-77 (in Ukrainian)

Depalo, Domenico (2022). Gloomy Expectations After the Invasion of Ukraine Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4141374 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4141374

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Вдовин, М., Зомчак, Л., & Коханевич, М. (2022). БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД. Механiзм регулювання економiки, (1-2(95-96), 60-66. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.10
Розділ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ