АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: міжнародний рейтинг, аналіз, позиціонування, індикатор, економічна безпека

Анотація

Для аналізу рейтингових позицій України в контексті забезпечення економічної безпеки використано дослідницьку панель, що містить загальні та специфічні міжнародні рейтинги та індекси. Побудовано матрицю відповідності міжнародних рейтингів та індексів функціональним складовим економічної безпеки України. Проведено ретроспективний аналіз позиціонування України в міжнародних рейтингах (ICT Development Index, Global Cybersecurity Index, Speedtest Global Index, ND-GAIN Country Index, International Property Rights Index, Fragile States Index, PowerIndex). Розглянуто методичне забезпечення розрахунку зазначених індексів. Результати проведеного аналізу свідчать про те, що більшість з розглянутих специфічних індексів незалежних рейтингових агентств, мають позитивну динаміку. Наведено динаміку інтегрального індексу економічної безпеки України за 2010-2022 рр.

Посилання

Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text (дата звернення: 20.07.2022).

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата звернення: 20.07.2022).

Савон К. Аналіз позицій України в міжнародних рейтингах за 2019-2020 роки. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2020. Вип. 29. С. 230–236.

Polozova T., Beliavceva V., Perepeliukova O. Study on the state of international competitive positions of Ukraine. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2018. № 3 (26). С. 97–104.

Крамаренко І. С., Козаченко Л. А. Позиціювання інвестиційного потенціалу України у світових рейтингах. Бізнес Інформ. 2020. № 4. С. 127–132.

Псарьова І. С., Аріхбаєва С. В. Дослідження позицій України у міжнародних інноваційних рейтингах. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 37. С. 42–48.

Решетняк О. І. Оцінка наукового розвитку України в міжнародних рейтингах. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 49. С. 44–54.

Колупаєва І.В. Інструментарій регуляторної політики держави. Проблеми економіки. 2014. № 4. C. 407–417.

Андронік О. Л. Соціально-економічний розвиток України у світових рейтингах. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2019. № 3. С. 66–70.

Polozova T., Kolupaieva I., Sheiko I. Digital Gap in EU Countries and its Impact on Labour Productivity and Global Competitiveness. Hradec Economic Days, 2021. 11 (1). pр. 659–670.

Войтенко В. О. Порівняльний аналіз рівня цифровізації економіки України у міжнародних рейтингах. Стратегія економічного розвитку України. 2020. Вип. 46. С. 23–35.

Семеног А. Ю. Аналіз світових рейтингів оцінки формування та розвитку цифрової економіки та місце України в них. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 43. С. 38–43.

Грицишен Д. О. Оцінка рівня безпеки України як середовища поширення економічної злочинності за міжнародними рейтингами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2020. Вип. 2. С. 10–21.

Ксендзук В. В., Назаренко Т. П., Супрунова І. В. Вплив зміни позицій України в міжнародних рейтингових показниках розвитку зовнішньої торгівлі на систему державного управління в контексті тінізації національної економіки як загрози державній безпеці. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2021. № 1. С. 86–96.

Polozova Т., Musiienko V., Storozhenko O., Peresada O., Geseleva N. Modeling of energy-saving processes in the context of energy safety and security. Journal of security and sustainability issues. 2019. № 8 (3). р. 387–397.

Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Логінова Н. І., Задерейко О. В. Моніторинг рівня кібербезпеки України у світових рейтингах. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2019. № 3. С. 119–126.

ICT Development Index. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/default.aspx (дата звернення: 20.07.2022).

Global Cybersecurity Index. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx (дата звернення: 25.07.2022).

Speedtest Global Index. URL: https://www.speedtest.net/global-index#mobile (дата звернення: 23.07.2022).

ND-GAIN Country Index. Notre Dame Global Adaptation Initiative. URL: https://gain.nd.edu/our-work/country-index/ (дата звернення: 25.07.2022).

International Property Rights Index. URL: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/ (дата звернення: 20.07.2022).

Fragile States Index. URL: https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2022/07/22-FSI-Report-Final.pdf (дата звернення: 25.07.2022).

Fragile States Index. Comparative Analysis. URL: https://fragilestatesindex.org/comparative-analysis/ (дата звернення: 27.07.2022).

Military Strength Ranking 2022. URL: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php (дата звернення: 25.07.2022).

Сайт «Доступ до правди». Відповідь Міністерства економіки України на запит про Інтегральний індекс економічної безпеки України.URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/93135/response/341541/attach/3/0.pdf?cookie_passthrough=1 (дата звернення: 28.07.2022).

Stratehiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na period do 2025 roku [Strategy of economic security of Ukraine for the period until 2025]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text (accessed July 20, 2022).

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine]: nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29.10.2013 № 1277. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (accessed July 20, 2022).

Savon, K. (2020). Analiz pozytsii Ukrainy v mizhnarodnykh reitynhakh za 2019-2020 roky [Analysis of the status of ukraine in the international rankings in 2019-2020 Years]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofsko-politolohichni studii, vol. 29, pp. 230–236. [in Ukrainian]

Polozova, T., Beliavtseva, V. & Perepeliukova, O. (2018). Study on the state of international competitive positions of Ukraine. Collection of scientific works «Financial and credit activity: problems of theory and practice», vol. 3 (26), pp. 97–104.

Kramarenko, I. S., Kozachenko, L. A. (2020). Pozytsiiuvannia investytsiinoho potentsialu Ukrainy u svitovykh reitynhakh [Positioning of Ukraine’s investment potential in the world rankings]. Biznes Inform, vol. 4, pp. 127–132. [in Ukrainian]

Psarova, I. S., Arikhbaieva, S. V. (2019). Doslidzhennia pozytsii Ukrainy u mizhnarodnykh innovatsiinykh reitynhakh [A study of the position of Ukraine in international innovation rankings]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 37, pp. 42–48. [in Ukrainian]

Reshetniak, O. I. (2020). Otsinka naukovoho rozvytku Ukrainy v mizhnarodnykh reitynhakh [Evaluation of Ukraine's scientific development in international ratings]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 49, pp. 44–54. [in Ukrainian]

Kolupaieva, I. V. (2014). Instrumentarii rehuliatornoi polityky derzhavy [Tools of regulatory policy of the state]. Problems of economy, vol. 4, pp. 407–417. [in Ukrainian]

Andronik, O. L. (2019). Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy u svitovykh reitynhakh [Socio-economic development of Ukraine in the world ratings]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 66–70. [in Ukrainian]

Polozova, T., Kolupaieva, I., Sheiko, I. (2021). Digital Gap in EU Countries and its Impact on Labour Productivity and Global Competitiveness. Hradec Economic Days, vol. 11 (1), pр. 659–670.

Voitenko, V. O. (2020). Porivnialnyi analiz rivnia tsyfrovizatsii ekonomiky Ukrainy u mizhnarodnykh reitynhakh [Comparative analysis of the level of digitalization of Ukraine's economy in international ratings]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, vol. 46, pp. 23–35. [in Ukrainian]

Semenoh, A. Yu. (2020). Analiz svitovykh reitynhiv otsinky formuvannia ta rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta mistse Ukrainy v nykh [Analysis of world ratings concerning the formation and development of the digital economy and the place of Ukraine in them]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 43, pp. 38–43. [in Ukrainian]

Hrytsyshen, D. O. (2020). Otsinka rivnia bezpeky Ukrainy yak seredovyshcha poshyrennia ekonomichnoi zlochynnosti za mizhnarodnymy reitynhamy [Assessment of the level of security of Ukraine as an environment for the spread of economic crime according to international ratings]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 2, pp. 10–21. [in Ukrainian]

Ksendzuk, V. V., Nazarenko, T. P., Suprunova, I. V. (2021). Vplyv zminy pozytsii Ukrainy v mizhnarodnykh reitynhovykh pokaznykakh rozvytku zovnishnoi torhivli na systemu derzhavnoho upravlinnia v konteksti tinizatsii natsionalnoi ekonomiky yak zahrozy derzhavnii bezpetsi [Influence on the system of public governance change of ukraine’s positions in international rating indicators of foreign trade development in the context of the national economy shadowing as a threat to state security]. Ekonomichnyi visnyk Dniprovskoi politekhniky, vol. 1, pp. 86–96. [in Ukrainian]

Polozova, Т., Musiienko, V., Storozhenko, O., Peresada, O., Geseleva, N. (2019). Modeling of energy-saving processes in the context of energy safety and security. Journal of security and sustainability issues, vol. 8 (3), рp. 387–397.

Trofymenko, O. H., Prokop, Yu. V., Lohinova, N. I., Zadereiko, O. V. (2019). Monitorynh rivnia kiberbezpeky Ukrainy u svitovykh reitynhakh [Monitoring the level of cyber security of Ukraine in global ratings]. Informatsiina bezpeka liudyny, suspilstva, derzhavy, vol. 3, pp. 119–126. [in Ukrainian]

ICT Development Index. Available at: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/default.aspx (accessed July 20, 2022).

Global Cybersecurity Index. Available at: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx (accessed July 25, 2022).

Speedtest Global Index. Available at: https://www.speedtest.net/global-index#mobile (accessed July 23, 2022).

ND-GAIN Country Index. Notre Dame Global Adaptation Initiative. Available at: https://gain.nd.edu/our-work/country-index/ (accessed July 25, 2022).

International Property Rights Index. Available at: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/ (accessed July 20, 2022).

Fragile States Index. Available at: https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2022/07/22-FSI-Report-Final.pdf (accessed July 25, 2022).

Fragile States Index. Comparative Analysis. Available at: https://fragilestatesindex.org/comparative-analysis/ (accessed July 27, 2022).

Military Strength Ranking 2022. Available at: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php (accessed July 25, 2022).

Sait «Dostup do pravdy». Vidpovid Ministerstva ekonomiky Ukrainy na zapyt pro Intehralnyi indeks ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [The response of the Ministry of Economy of Ukraine to the inquiry about the Integral Index of Economic Security of Ukraine]. Available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/93135/response/341541/attach/3/0.pdf?cookie_passthrough=1 (accessed July 28, 2022).

Переглядів статті: 296
Завантажень PDF: 372
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Полозова, Т., & Колупаєва, І. (2022). АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ . Mechanism of an Economic Regulation, (1-2(95-96), 103-113. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.16
Розділ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ