ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ РЕЗЕРВОМ

  • Олег Чечель Українського державного науково-дослідного інституту «Ресурс» Державного агентства резерву України https://orcid.org/0000-0002-5092-9593
  • Алла Башук Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5535-8999
Ключові слова: інновації, державний матеріальний резерв, державне управління, сучасні технології

Анотація

Управління державним матеріальним резервом є однією з ключових функцій сучасної держави і відіграє важливу роль у забезпеченні національної безпеки, особливо в умовах повномасштабної російської військової агресії в Україні. У статті досліджуються інноваційні підходи до управління державним матеріальним резервом та його значення у вирішенні актуальних питань, спричинених наявною проблематикою у вказаній сфері. У дослідженні проаналізовано загальні питання функціонування системи державного матеріального резерву та основні напрями інноваційних змін у державному управлінні, які можуть підвищити ефективність і результативність управління матеріальним резервом. Виокремлено кілька ключових інновацій, які сприятимуть реалізації відповідних функцій держави. Інтеграція спеціалізованих систем управління та передових технологій може оптимізувати процеси, підвищити точність прогнозування та дозволить вчасно реагувати на різного роду надзвичайні та мінливі ситуації. Постійний перегляд і адаптація стратегій є важливими для задоволення як нагальних потреб, що змінюються, так і забезпечення стійкості системи управління резервами. Ефективне управління державними матеріальними резервами є життєво важливим для забезпечення національної безпеки, пом’якшення наслідків російської військової агресії, економічних криз, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. Окрім того, дослідження доводить необхідність розроблення відповідної законодавчої бази та реалізації державної політики для успішного впровадження інноваційних підходів. Окремо підкреслено важливість запровадження інноваційних підходів в управлінні державними матеріальними резервами, особливо в умовах російської військової агресії в Україні. Впроваджуючи інновації (сучасні аналітичні інструменти, цифрові технології, стратегії управління ризиками), країна може посилити національну безпеку, ефективно реагувати на кризи та забезпечити наявність критично важливих матеріальних ресурсів для підтримки оборонних зусиль і захисту добробуту громадян. Імплементація інновацій матиме вплив на ефективність витрачання державних ресурсів, сприятиме прогресивному розвитку систем управління державними резервами та досягненню більш стійкого й ефективного функціонування всієї держави.

Посилання

Chechel, O. (2021). Essence and content of the management process by the state reserve of Ukraine. Reality of Politics. Estimates-Comments-Forecasts, 2(16), 24–37.

The Law of Ukraine "On the State Material Reserve" of January 24, 1997, No. 51/97-BP. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/97-%D0%B2%D1%80#Text

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Regulation on the State Reserve Agency of Ukraine" of 8 October 2014, No. 517. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2014-%D0%BF#Text

Publichnyi zvit za 2022 rik t. v. o. Holovy Derzhavnoho ahentstva rezervu Ukrainy [Public Report for 2022, Acting Head of the State Reserve Agency of Ukraine]. Available at: https://rezerv.gov.ua/image/catalog/video/publichnijzvit.pptx

The Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2022" of 2 December 2021, No. 1928-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text

Biudzhet 2022 roku [The budget for 2022] Available at: https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the Allocation of Funds to the Reserve Fund of the State Budget" of 1 April 2022, No. 401. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-2022-%D0%BF#Text

Zvit pro rezultaty audytu efektyvnosti upravlinnia materialnymy tsinnostiamy derzhavnoho materialnoho rezervu [Report on the results of the audit of the effectiveness of the management of material assets of the state material reserve]: decision of the Accounting Chamber dated 02/26/2019 No. 4-4. Available at: http://www.rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/4-4_2019/Zvit_4-4_2019.pdf

Talavyria, M.P., Vashchenko, V.V. (2018). Derzhavnyi materialnyi rezerv Ukrainy: problemy ta perspektyvy funktsionuvannia [State material reserve of Ukraine: problems and prospects of functioning] Scientific Journal of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Economy, Agrarian Management, Business, 290, 251–259.

Hevorkian, A. and others. (2021). Struktura derzhavnoho materialnoho rezervu Ukrainy ta rehuliuvannia vidnosyn shchodo yoho formuvannia [The structure of the state material reserve of Ukraine and the regulation of relations regarding its formation] Grail of Science, 9, 100–113.

Holinka, I.V., Bilokon, Yu.M. (2021). Stvorennia zapasiv materialnykh tsinnostei derzhavnoho materialnoho rezervu u suchasnykh umovakh [Creating stocks of material assets of the state material reserve in modern conditions]. Economics, Management and Administration, 3(97), 41–46.

Potetiuieva, M.V. (2018). Mobilizatsiinyi rezerv yak skladova systemy zabezpechennia bezpeky derzhavy. [Mobilisation reserve as a component of the state security system] Social development & Security, 3(5), 66–75.

Sucupira, G., Saab, F., Demo, G., Bermejo, P.H. (2019). Innovation in public administration: Itineraries of Brazilian scientific production and new research possibilities. Innovation & Management Review, 1(16), 72–90.

Iakymenko, S.V. (2018). Kontseptualni zasady stanovlennia innovatsiinoho mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia v Ukraini [Conceptual foundations for the formation of an innovative mechanism of public administration in Ukraine] Investment: Practice and Experience, 6, 104–108.

Kostenko, D.M. (2018). Vykorystannia novitnikh tekhnolohii u publichnomu upravlinni v konteksti zabezpechennia natsionalnoi bezpeky [Using of new technologies in the providing of national security] Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, 12. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1353

Shyshak, A.O. (2020). Systematyzatsiia naukovykh pidkhodiv shchodo vyznachennia sutnosti poniattia «innovatsiia v publichnomu upravlinni» [Systematization of scientific approaches to define the essence of the concept of «innovation in public governance»]. State Building, 2. Available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1236600.pdf

Lutsykiv, I.V., Sorokiska, O.A., Kotovska, I.V. (2017). Doslidzhennia osoblyvostei innovatsiinoho rozvytku systemy publichnoho upravlinnia v Ukraini [Study of the peculiarities of innovative development of the public administration system in Ukraine] Economy and Society, 12, 124–128.

Fedorchak, O.V. (2012). Innovatsiinyi mekhanizm derzhavnoho upravlinnia: pidkhody do formuvannia. [Innovative mechanism of public administration: approaches to formation] Efficiency of public administration, 33, 150–157.

Yushchenko, L.I. (2018). Napriamy vdoskonalennia mekhanizmu vprovadzhennia innovatsii v diialnosti orhaniv publichnoi vlady [Directions of improvement of innovations implementation mechanisms in public authorities activities] Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, 10. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/102.pdf

Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia systemy derzhavnoho materialnoho rezervu na period do 2025 roku [On Approval of the Strategy for Reforming the State Material Reserve System for the Period up to 2025] Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 19 August 2022, No. 771 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2022-%D1%80#Text

Uriadovyi portal [Government portal] Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/reformuiemo-suchasnu-systemu-derzhrezervu-iaka-vidpovidatyme-zakhidnym-standartam-ta-potrebam-ukrainy-iuliia-svyrydenko

Transformatsiia derzhavnoho materialnoho rezervu: uriad ukhvalyv stratehiiu reformuvannia systemy [Transformation of the state material reserve: the government has adopted a strategy for reforming the system]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d8625c46-6890-446b-bdb2-163877e428b9&title=TransformatsiiaDerzhavnogoMaterialnogoRezervu-UriadUkhvalivStrategiiuReformuvanniaSistemi

The Draft Law of Ukraine "On State Reserves" Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=0cd6b74b-a8bb-4c48-9165-65bb3bb772b3&title=ProektZakonuUkrainiproDerzhavniRezervi

Chechel, O. (2021). Essence and content of the management process by the state reserve of Ukraine. Reality of Politics. Estimates-Comments-Forecasts, 2(16), 24–37.

Про державний матеріальний резерв: Закон України від 24 січня 1997 року № 51/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/97-%D0%B2%D1%80#Text

Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України: постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 517. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2014-%D0%BF#Text

Публічний звіт за 2022 рік т. в. о. Голови Державного агентства резерву України. Державне агентство резерву України. URL: https://rezerv.gov.ua/image/catalog/video/publichnijzvit.pptx

Про Державний бюджет України на 2022 рік: Закон України від 2 грудня 2021 року № 1928-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text

Бюджет 2022 року. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538

Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету: постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-2022-%D0%BF#Text

Звіт про результати аудиту ефективності управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву: рішення Рахункової палати від 26.02.2019 р. № 4-4. URL: http://www.rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/4-4_2019/Zvit_4-4_2019.pdf

Талавиря, М.П., Ващенко, В.В. (2018). Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, 290, 251–259.

Геворкян, А. та ін. (2021). Структура державного матеріального резерву України та регулювання відносин щодо його формування. Грааль науки, 9, 100–113.

Голінка, І.В., Білоконь, Ю.М. (2021). Створення запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву у сучасних умовах. Економіка, управління та адміністрування, 3(97), 41–46.

Потетюєва, М.В. (2018). Мобілізаційний резерв як складова системи забезпечення безпеки держави. Social development & Security, 3(5), 66–75.

Sucupira, G., Saab, F., Demo, G., Bermejo, P.H. (2019). Innovation in public administration: Itineraries of Brazilian scientific production and new research possibilities. Innovation & Management Review, 1(16), 72–90.

Якименко, С.В. (2018). Концептуальні засади становлення інноваційного механізму державного управління в Україні. Інвестиції: практика та досвід, 6, 104–108.

Костенко, Д.М. (2018). Використання новітніх технологій у публічному управлінні в контексті забезпечення національної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток, 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1353

Шишак, А.О. (2020). Систематизація наукових підходів щодо визначення сутності поняття «інновація в публічному управлінні». Державне будівництво, 2. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1236600.pdf

Луциків, І.В., Сорокіська, О.А., Котовська, І.В. (2017). Дослідження особливостей інноваційного розвитку системи публічного управління в Україні. Економіка і суспільство, 12, 124–128.

Федорчак, О.В. (2012). Інноваційний механізм державного управління: підходи до формування. Ефективність державного управління, 33, 150–157.

Ющенко, Л.І. (2018). Напрями вдосконалення механізму впровадження інновацій в діяльності органів публічної влади. Державне управління: удосконалення і розвиток, 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/102.pdf

Про схвалення Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 р. № 771-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2022-%D1%80#Text

Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/reformuiemo-suchasnu-systemu-derzhrezervu-iaka-vidpovidatyme-zakhidnym-standartam-ta-potrebam-ukrainy-iuliia-svyrydenko

Трансформація державного матеріального резерву: уряд ухвалив стратегію реформування системи. Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d8625c46-6890-446b-bdb2-163877e428b9&title=TransformatsiiaDerzhavnogoMaterialnogoRezervu-UriadUkhvalivStrategiiuReformuvanniaSistemi

Про державні резерви: проект Закону України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=0cd6b74b-a8bb-4c48-9165-65bb3bb772b3&title=ProektZakonuUkrainiproDerzhavniRezervi

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Чечель, О., & Башук, А. (2023). ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ РЕЗЕРВОМ . Mechanism of an Economic Regulation, (3 (101), 12-20. https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.02
Розділ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ