ПРАКТИКА ПРИВАТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ПРИКЛАДІ ОСНОВНИХ ПРИВАТНИХ ФОНДІВ США

  • Ангеліна Левченко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-5181-0295
Ключові слова: міжнародні приватні фонди, приватні донори, портфель грантів, соціальні проекти, інститути громадянського суспільства, благодійна діяльність, демократія, філантропія

Анотація

Статтю присвячено дослідженню досвіду приватного міжнародного фінансування соціальних проектів інститутів громадянського суспільства на прикладі приватних фондів Сполучених Штатів Америки. Приватний фонд являє собою організацію, котра зазвичай створюється з метою фінансування благодійних цілей чи проектів за допомогою грантів. Досліджено філантропічну діяльність найбільших американських приватних фондів, а саме: «Фонду Відкрите суспільство» Джорджа Сороса, Фонду Білла та Мелінди Гейтс, Фонду Джона і Кетрін Макартур та Фонду Форда. Автором на основі статистичної інформації проаналізовано галузеву та регіональну структури загальної вартості портфелів грантів. Висвітлено основні напрямки та програми благодійної діяльності досліджуваних приватних фондів, а також здійснено їх компаративний аналіз. Виявлено основні тенденції та закономірності грантового фінансування соціальних проектів інститутів громадянського суспільства міжнародними приватними донорами США.

Посилання

Александрова Г. М., Пишна О. В. Напрями вдосконалення фінансової політики стимулювання діяльності громадських організацій в Україні. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 3. С. 457–462. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/79.pdf (дата звернення: 18.06.2022).

Дем’янишина О. А., Станіславчук Н. О. Фінансування організацій громадянського суспільства в Україні. Економічні горизонти. 2017. № 2. С. 53–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fineconsm_2017_2_11 (дата звернення: 17.06.2022).

Євдокимова І., Вітковська І. Тенденції розвитку громадських організацій у сучасній Україні. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2019. Вип. 41. С. 42–48. DOI: https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-07 (дата звернення: 11.06.2022).

Красносільська А. О. Публічні гроші для інститутів громадянського суспільства: скільки, для кого, в який спосіб. URL: http://www.ucipr.org.ua (дата звернення: 12.07.2022).

Офіційний сайт «Фонду Відкрите суспільство» Джорджа Сороса. URL: https://www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/financials (дата звернення: 20.12.2021).

Офіційний сайт Фонду Білла та Мелінди Гейтс. URL: https://www.gatesfoundation.org/about/foundation-fact-sheet (дата звернення: 21.06.2022).

Офіційний сайт Фонду Джона і Кетрін Макартур. URL: https://www.macfound.org/about/financials/#table (дата звернення: 21.06.2022).

Офіційний сайт Фонду Форда. URL: https://www.fordfoundation.org/ (дата звернення: 21.06.2022).

Офіційний сайт Центру регіонального розвитку. URL: https://region.kname.edu.ua/index.php/uk/ru/granti/162-fond-dzhona-i-ketrin-makartur (дата звернення: 21.06.2022).

Pinter, F. Funding Global Civil Society Organizations, in Global Civil Society 2001, ed. Helmut Anheier, Marlies Glasius, and Mary Kaldor, Oxford, UK: Oxford University Press, pp. 197–210.

Alexandrova, G. M., Pishna, O. V. (2016). Naprjamy vdoskonalennja finansovoji polityky stymuljuvannja dijaljnosti ghromadsjkykh orghanizacij v Ukrajini [Directions for improving the financial policy of stimulating the activities of public organizations in Ukraine]. Ekonomika i suspiljstvo [Economy and society] (electronic journal), vol. 3. pp. 457-462. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/79.pdf (accessed 18 June 2022).

Demyanyshyna, O. A., Stanislavchuk, N. O. (2017). Finansuvannja orghanizacij ghromadjansjkogho suspiljstva v Ukrajini [Financing of civil society organizations in Ukraine]. Ekonomichni ghoryzonty [Economic horizons] (electronic journal), vol. 2, pp. 53–59. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fineconsm_2017_2_11 (accessed 17 June 2022).

Evdokimova, I., Vitkovskaya, I. (2019). Tendenciji rozvytku ghromadsjkykh orghanizacij u suchasnij Ukrajini [Trends in the development of public organizations in modern Ukraine]. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina [Bulletin of V. N. Karazin KhNU] (electronic journal), vol. 41, pp. 42–48. DOI: https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-07 (accessed 11 June 2022).

Krasnosilskaya, A. O. Publichni ghroshi dlja instytutiv ghromadjansjkogho suspiljstva: skiljky, dlja kogho, v jakyj sposib [Public money for civil society organizations: how much, for whom, in what way]. Available at: http://www.ucipr.org.ua (accessed 12 July 2022).

Official website of the Open Society Foundations. Available at: https://www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/financials (accessed 20 December 2021).

Official website of the Bill and Melinda Gates Foundation. Available at: https://www.gatesfoundation.org/about/foundation-fact-sheet (accessed 21 June 2022).

Official website of the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Available at: https://www.macfound.org/about/financials/#table (accessed 21 June 2022).

Official website of the Ford Foundation. Available at: https://www.fordfoundation.org/ (accessed 21 June 2022).

Official website of the Center for Regional Development. Available at: https://region.kname.edu.ua/index.php/uk/ru/granti/162-fond-dzhona-i-ketrin-makartur (accessed 21 June 2022).

Pinter, F. Funding Global Civil Society Organizations, in Global Civil Society 2001, ed. Helmut Anheier, Marlies Glasius, and Mary Kaldor, Oxford, UK: Oxford University Press, pp. 197–210.

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Левченко, А. (2022). ПРАКТИКА ПРИВАТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ПРИКЛАДІ ОСНОВНИХ ПРИВАТНИХ ФОНДІВ США. Mechanism of an Economic Regulation, (1-2(95-96), 87-96. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.14
Розділ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ